تحلیل داده ها

دسته بندی: -

قیمت: 2500 تومان

تعداد نمایش: 48 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

2500 تومان – خرید

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه …

تحلیل داده ها

۱- ارقام با معنی:

برای تعیین رقمهای با معنا ، رقمها را از سمت چپ به راست می شماریم. صفرهایی ک قبل از اولین رقم سمت چپ نوشته می شوندجزء رقمهای با معنا به حساب نمی آیند این صفرها به هنگام تبدیل یکاها ظاهر می شوند و تبدیل یکاها نباید تعداد رقمهای با معنا را تغییر دهد

۱۲/۶  : سه رقم بامعنی

۰۰۱۰۳۰۶/۰  :پنج رقم با معنی که اولین رقم با معنی یک است.صفرهای قبل از یک با معنی نیستند

۲۰/۱ : سه رقم با معنی در صورتیکه صفر با معنی نباشد عدد باید به صورت۲/۱ نوشته شود

۳۸۵۰۰ : سه رقم با معنی، چیزی برای اینکه نشان دهد صفرها با معنی هستند یا نه مشخص نیست می توان این ابهام را با نوشتن بصورتهای زیر برطرف کرد:

: هیچکدام از صفرها با معنی نیستند

: یکی از صفرها با معنی است

:هر دو صفر با معنی است

m 040/0 = Cm0 /4=mm40 که هر سه دارای سه رقم با معنی هستند.

۲- گرد کردن اعداد:

گرد کردن به دو رقم

اگر بخواهیم ارقام عدد ۳۵۶۳۳۴۲/۲ را به دو رقم کاهش دهیم، این عمل را گرد کردن عدد می نامند. برای این منظور باید به رقم سوم توجه کنیم بدین صورت که اگر قم سوم بزرگتر یا مساوی۵ باشد رقم دوم به طرف بالا گرد می شود و اگر رقم سوم کوچکتر از ۵ باشد رقم دوم به حال خود گذاشته می شود

گرد کردن به سه رقم

                                                            ۴/۱                                          ۳۵۶۳۳۴۲/۲

گرد کردن به سه رقم

                                                            ۶۲۷۰۰                                              ۶۲۶۵۴

۱۰۸/۰                                                             ۱۰۷۵۹/۰

۳- محاسبات و ارقام با معنی:

می خواهیم سطح مقطع یک استوانه به قطر۶/۷ را بدست آوریم:

 

اشکال کار: اگر دقت کنیم محاسبات تا ۱۰ رقم با معنی است اگر از کامپیوتری تا ۱۰۰ رقم استفاده می کردیم چه؟ در صورتیکه قطر کره تا دو رقم با معنی است بنابراین در اینگونه موارد به نکات زیر توجه می کنیم:

توجه: اگر مجبورید محاسبه ای را که در آن خطای مقادیر مشخص نیست انجام دهید و می بایستی فقط با ارقام با معنی کار کنید به نکات زیر توجه کنید:

الف ) زمانی که اعداد را در هم ضرب و یا بر هم تقسیم می کنید: عددی که با کمترین ارقام با معنی در محاسبه است را شناسایی کنید به حاصل محاسبه همین تعداد ارقام با معنی نسبت دهید

چون ۷/۳ با دو رقم با معنی است

 

 

ب ) زمانی که اعداد را با هم جمع و یا از هم کم می کنید: تعداد ارقام اعشاری عدد حاصل از محاسبه را برابر تعداد کمترین ارقام اعشاری اعداد شرکت داده شده در محاسبه گرد کنید

کمترین اعشار مربوط به۱/۱۳ است

 

 

مثال: شعاع یک کره۵/۱۳ سانتیمتر برآورد شده است. حجم ایمن کره را بدست آورید؟

جواب:

مثال: چگالی کرهای به جرم۴۴/۰ گرم و قطر۷۶/۴ میلی متر را بدست آورید؟

۴- متغیرهای وابسته و مستقل:

به کمیتی که مقدار آن را می توانیم تنظیم نمائیم و یا در طول آزمایش به دلخواه تغییر داده می شود، متغیر مستقل گفته می شود و آنرا به عنوان مختصهx  در نمودار می گیریم.

به کمیتی که بر اثر تغییر در متغیر مستقل پیدا می کند، متغیر وابسته گفته می شود و به عنوان مختصهy  در نمودار گرفته می شود.

« متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است »

تعداد صفحات: ۲۳

بازدید: 15

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

2500 تومان – خرید