دانشکده ها

جدیدترین محصولات دانشکده ها

ریاضی سوم فصل سوم با جواب

1,000 تومان

جواب ریاضی سوم فصل سوم

ریاضی سوم دبستان فصل سوم عدد های کسری شامل حل تمرین و پاسخ  سوالات و فعالیتها با جواب موارد زیر

 • فصل سوم عددهای کسری
 • حل مسئله صفحه ۴۴ و ۴۵ کتاب درسی ریاضی سوم ابتدایی
 • رسم شکل صفحه ۴۵ کتاب درسی سوم ابتدایی با جواب
اطلاعات بیشتر

ریاضی سوم فصل دوم با جواب

1,000 تومان

جواب ریاضی سوم فصل دوم

ریاضی سوم دبستان فصل دوم عدد های چهار رقمی  شامل حل تمرین و پاسخ  سوالات و فعالیتها با جواب

فصل دوم عددهای چهار رقمی ریاضی سوم

حل مسئله صفحه ۲۶ و ۲۷ کتاب درسی ریاضی سوم ابتدایی

جواب

اطلاعات بیشتر

جواب ریاضی ششم ، فصل اول تا هفتم

5,000 تومان

ریاضی ششم با جواب

 • ریاضی ششم ابتدایی فصل اول
 • ریاضی ششم ابتدایی فصل دوم
 • ریاضی ششم ابتدایی فصل سوم
 • ریاضی ششم ابتدایی فصل چهارم
 • ریاضی ششم ابتدایی فصل پنجم
 • ریاضی ششم ابتدایی فصل ششم
 • ریاضی ششم ابتدایی فصل هفتم
اطلاعات بیشتر

ریاضی ششم فصل هفتم با جواب

1,000 تومان

جواب ریاضی ششم فصل هفتم

ریاضی ششم تقریب فصل هفتم

فعالیت تقریب صفحات ۱۳۲ و ۱۳۳ کتاب درسی ریاضی ششم دبستان

ریاضی ششم کاردرکلاس صفحه ۱۳۳ فصل هفتم

ریاضی ششم فعالیت صفحه ۱۳۴ کتاب درسی با جواب

جواب فعالیتها فصل هفت

 

اطلاعات بیشتر

ریاضی ششم فصل ششم با جواب

1,000 تومان

جواب ریاضی ششم فصل ششم

ریاضی ششم دبستان فصل ششم  شامل حل تمرین و پاسخ  سوالات و فعالیتها با جواب

فصل ششم تناسب و درصد

فعالیت ریاضی ششم درس تناسب صفحه ۱۱۰ کتاب درسی با جواب

فعالیت صفحه ۱۱۲ و ۱۱۳ کتاب درسی فصل ششم ریاضی شش

اطلاعات بیشتر

ریاضی ششم فصل پنجم با جواب

1,000 تومان

جواب ریاضی ششم فصل پنجم

ریاضی ششم دبستان فصل پنجم اندازه گیری شامل حل تمرین و پاسخ به سوالات و فعالیت ها با جواب

 1. فصل پنجم اندازه گیری
 2. ریاضی ششم فعالیت طول و سطح صفحه ۸۸
 3. ریاضی ششم کاردرکلاس صفحه ۸۹ با جواب
اطلاعات بیشتر

ریاضی ششم فصل چهارم با جواب

1,000 تومان

جواب ریاضی ششم فصل چهارم

ریاضی ششم دبستان فصل چهارم  شامل حل تمرین و پاسخ  سوالات و فعالیتها با جواب شامل موارد زیر

 1. فصل چهارم تقارن و مختصات
 2. ریاضی ششم فعالیت مرکز تقارن و تقارن مرکزی صفحه ۶۴ و ۶۵ ج
 3. ریاضی ششم کار در کلاس صفحه ۶۵ کتاب درسی
اطلاعات بیشتر

ریاضی ششم فصل سوم با جواب

1,000 تومان

جواب ریاضی ششم فصل سوم

ریاضی ششم دبستان فصل سوم  شامل حل تمرین و پاسخ  سوالات و فعالیتها با جواب شامل موارد زیر

 • فصل ۳ اعداد اعشاری ششم دبستان
 • فعالیت ریاضی ششم یادآوری صفحه ۴۴ کتاب درسی
 • کار در کلاس ریاضی ششم صفحه ۴۵ کتاب درسی با جواب
 • حل تمرین

 

اطلاعات بیشتر

طرح درس عدد نویسی پایه چهارم ریاضی صفحه ۶ و ۷

1,200 تومان

طرح درس عدد نویسی پایه چهارم

نام درس ریاضی پایه چهارم موضوع عدد نویسی صفحه ۶ و ۷ هدف کلی روانخوانی خواندن اعداد ۵ رقمی

خواندن و نوشتن اعداد ۵ رقمی را از ۱۰ هزار و در ادامه دادن به الگوهای ده هزارتایی

اهداف عملکردی

اطلاعات بیشتر

طرح درس رهایی از قفس پایه چهارم ابتدایی فارسی

1,200 تومان

طرح درس رهایی از قفس

آشنایی دانش آموزان با ّ تفکر خلاق ،مشورت و کاربرد آن در زندگی مفهوم
معرفی مولوی و آثار وی به دانش آموزان
پیامد یادگیری: دانش آموز بتواند
در مسائلی که در زندگی با آن روبرو میشوند با افراد شایسته مشورت کنند.

اطلاعات بیشتر

طرح درس ابتدایی

طرح جابر دبستان

3,000 تومان
3,500 تومان
3,500 تومان
3,800 تومان

طرح جابر

طرح جابر مراحل رشد قورباغه

4,000 تومان

طرح جابر

دانلود طرح جابر مورچه

3,000 تومان

فایلهای دانش آموزی

طرح درس عدد نویسی پایه چهارم ریاضی صفحه ۶ و ۷

1,200 تومان

طرح درس عدد نویسی پایه چهارم

نام درس ریاضی پایه چهارم موضوع عدد نویسی صفحه ۶ و ۷ هدف کلی روانخوانی خواندن اعداد ۵ رقمی

خواندن و نوشتن اعداد ۵ رقمی را از ۱۰ هزار و در ادامه دادن به الگوهای ده هزارتایی

اهداف عملکردی

اطلاعات بیشتر

طرح درس رهایی از قفس پایه چهارم ابتدایی فارسی

1,200 تومان

طرح درس رهایی از قفس

آشنایی دانش آموزان با ّ تفکر خلاق ،مشورت و کاربرد آن در زندگی مفهوم
معرفی مولوی و آثار وی به دانش آموزان
پیامد یادگیری: دانش آموز بتواند
در مسائلی که در زندگی با آن روبرو میشوند با افراد شایسته مشورت کنند.

اطلاعات بیشتر

طرح درس اعداد اعشاری پایه چهارم ابتدایی درس ریاضی

1,200 تومان

طرح درس روزانه اعداد اعشاری پایه چهارم

آشنایی با اعداد اعشاری هدف کلی

اعداد اعشاری را یاد بگیرد.
برای شکل های داده شده اعداد اعشاری مربوطه را بنویسد.
برای اعداد اعشاری داده شده شکل ترسیم کند.

اهداف جزئی
مفهوم عدد اعشاری را بیان کند. حیطه
شناختی اهداف عملکردی

اطلاعات بیشتر

طرح درس عددهای اعشاری پایه چهارم ابتدایی درس ریاضی

1,200 تومان

طرح درس عددهای اعشاری پایه چهارم

آشنایی دانش آموز با مفهوم ارزش مکانی در اعداد اعشاری. هدف کلی
آشنایی با جمع اعداد در جدول ارزش مکانی با کمک شکل)محور(.
آشنایی با تفریق اعداد در جدول ارزش مکانی با کمک شکل)محور(.

طرح درس روزانه

اطلاعات بیشتر

طرح درس بی مهره ها پایه چهارم ابتدایی درس علوم

1,200 تومان

طرح درس بی مهره ها پایه چهارم ابتدایی

هدف کلی آشنایی با بی مهره ها و انواع آنها  اهداف

جزئی      بتوانند بی مهره ها را تعریف کنند.

کرم ها را تعریف کنند و ویژگی های آنها را نام ببرند.

اطلاعات بیشتر

جدول طرح درس سالانه تاریخ پایه چهارم ابتدایی

2,000 تومان

طرح درس سالانه تاریخ پایه چهارم

فعالیت وسایل لازم

کتاب ، رسانه تصویری، پرس و جو از بزرگترها

، چرا قرآن انسان را  اشرف مخلوقات یعنی

بالاتر از سایر جانداران  می داند

اطلاعات بیشتر

طرح درس آهن ربا در زندگی ، علوم پایه چهارم ابتدایی

1,200 تومان

طرح درس آهن ربا در زندگی

اهداف جزئی      1. آشنایی دانش آموزان در مورد خاصیت آهن ربایی در قسمت وسط آهن ربا.

 1. آشنایی دانش آموزان این که آهن ربا های متفاوت قدرت متفاتی دارند.

وسایل        کتاب درسی ،انواع آهن ربا،براده های آهن،سنجاق وسوزن آهنی،تخته و…طرح درس روزانه آهنربا

اطلاعات بیشتر

طرح درس گوناگونی گیاهان علوم پایه چهارم دبستان

1,200 تومان

طرح درس گوناگونی گیاهان علوم پایه چهارم دبستان

آشنایی با انواع گیا هان و دسته بندی آنها  دانش آموزان پس از پایان تدریس باید :بتوانند انواع برگ گیاهان را نام برند. بتوانند انواع ریشه گیاهان را نام ببرند. گیاه کدو را به خوبی مشاهده کنند و قسمت های مختلف آن را ببینند

اطلاعات بیشتر

جدیدترین مقالات دانشکده ها

دانشکده ها از سال ۱۳۹۷ توسط یک تیم دو نفره متشکل از فایلهای درسی دانشجویی و دانش آموزی با نام دانشکده ها پا به عرصه فعالیت گذاشت.شاید شما هم دنبال یه مرجع خوب برای دانلود فایل های درسیتان باشید.جایی که یه مرجع جامع برای دانلود فایلهای درسی مانند  طرح درس ، طرح جابر، طرح تدبیر ، حل تمرین های درسی، حل المسائل ، دانلود کتاب های دانش آموزشی و دانشجویی، انواع نمونه سوالات امتحانی، پاسخ فعالیت های درسی، طرح توجیهی، حقوق ،  فلسفه ، کارآموزی ،  اقتصاد ، کار آفرینی، پاورپوینت، تحقیق، جزوه، مقاله و انواع فایل های آموزشی و دانلودی دیگر.

یک نکته اساسی نحو خرید از دانشکده ها

دوستان عزیز برای خرید از سایت شما باید یه جمیل یا ایمیل داشته باید تا بعد خرید فایل در اختیار شما قرار بگیرد.خیلی از دوستان من مشاهده کردم فایل را خریدن اما ایمیل الکی نوشتن یا شماره تلفن الکی وارد کردن در این باید بگم این که ما می گوییم ایمیل خود را وارد کنید تنها دلیل آن فقط فقط ارائه خدمات است نه اذیت کردن مشتری اگر ایمیل خود و شماره تماس خود را به درستی وارد کنید به ما لطف می کنید تا بتوانید به شما خدمات ارائه بدهیم.

تماس با ما

هفت روز هفته ۲۴ ساعت تلگرام واتساپ تلفن

 • ۰۹۱۰۳۷۰۵۵۷۸

دوستان خوب در صورت هر گونه مشکل پیشنهاد انتقاد حتماً از این بخش  شماره تلفن با ما در ارتباط باشید ما پذیرای هر گونه نظر هستیم.نظرات شما سرمایه ماست.