جواب ریاضی ششم ، فصل اول تا هفتم

(دیدگاه 1 کاربر)

6,400 تومان

ریاضی ششم با جواب

 • ریاضی ششم ابتدایی فصل اول
 • ریاضی ششم ابتدایی فصل دوم
 • ریاضی ششم ابتدایی فصل سوم
 • ریاضی ششم ابتدایی فصل چهارم
 • ریاضی ششم ابتدایی فصل پنجم
 • ریاضی ششم ابتدایی فصل ششم
 • ریاضی ششم ابتدایی فصل هفتم
شناسه محصول: 48754 دسته:

توضیحات

جواب ریاضی ششم فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم فصل ششم و فصل هفتم و حل المسائل ریاضی پنجم درقالب ورد بصورت فصل به فصل و جداگانه تهیه و تنظیم شده است مطابقت با کتب درسی سال جدید با جواب حل تمرین ریاضی پنجم و پاسخ به فعالیت ها و کار در کلاس ها بطور کامل.

جواب ریاضی ششم و مرور فصل ، فصل اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم

 

دانشکده ها : ما در قسمت زیر تعریف تمام فصل ها را برای کاربران خواهیم گفت که شامل چه فصل هایی و جواب چه صفحاتی و فعالیت های و حل تمرینات ریاضی ششم یا جواب می شود

تعریف فصل اول تا فصل هفتم را در قسمت پایین قرار خواهیم داد بطور نمونه برای دانلود جواب ریاضی هفتم باید فایل رو خریداری کنید تا بتوانید فایل را دانلود کنید بعد از خرید جواب ریاضی یک لینک بعد از پرداخت برای شما نمایان میشود و شما میتوانید بعد از پرداخت دانلود کنید.

ریاضی ششم ابتدایی فصل اول با جواب

 

شامل حل تمرین و پاسخ  سوالات و فعالیتها موارد زیر

 • فصل اول ریاضی ششم عدد و الگو های عددی با جواب
 • فعالیت الگوهای عددی صفحه ۲ کتاب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۳ کتاب درسی شش
 • فعالیت صفحه ۴ و ۵ کتاب ۶ دبستان
 • کار در کلاس صفحه ۵ کتاب درسی ششم ابتدایی
 • تمرین صفحه ۶ کتاب درسی ابتدایی

فعالیت یادآوری عدد نویسی صفحه ۷ کتب درسی

 • کار در کلاس صفحه ۷ و ۸ کتاب درسی ششم
 • فعالیت صفحه ۸ کتب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۹ کتاب درسی ششم دبستان
 • تمرین صفحه ۱۰ کتاب شش ابتدایی

فعالیت بخش پذیری  صفحات ۱۱ و ۱۲ کتاب درسی ششم

 • کار در کلاس صفحه ۱۳ کلاس ششم
 • فعالیت صفحه ۱۳ و ۱۴ کتب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۱۵ کتاب ششم
 • تمرین صفحه ۱۵ کتاب درسی شش

فعالیت معرفی اعداد صحیح صفحه ۱۶ و ۱۷ کتاب ریاضی ششم

 • کار در کلاس صفحات ۱۷ و ۱۸ کتاب درسی ششم
 • تمرین صفحه ۱۹ کتاب درسی ۶
 • فرهنگ نوشتن مرور فصل صفحه ۲۰ کتب درسی ریاضی ششم
 • فرهنگ خواندن صفحه ۲۲ کتاب درسی

ریاضی ششم ابتدایی فصل دوم کسر

 

ریاضی ششم فصل ۲ شامل حل تمرینا و پاسخ به فعالیتها  فصل دوم کسر

 • ریاضی ششم فصل دوم  کسر
 • فعالیت جمع و تفریق کسرها صفحه ۲۴ کتاب درسی ریاضی ششم ابتدایی
 • کار در کلاس ریاضی ششم فصل ۲ صفحه ۲۶
 • حل تمرین ریاضی ششم صفحه ۲۷ با جواب
 • فعالیت ضرب کسرها ریاضی ششم صفحه ۲۸ کتاب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۲۸ کتاب درسی ششم دبستان
 • فعالیت صفحه ۲۸ و ۲۹ کتاب درسی ریاضی ششم دبستان
 • کار در کلاس صفحه ۲۹ کتاب درسی ششم
 • فعالیت صفحه ۲۹ و ۳۰ کتاب درسی با جواب فصل دوم ریاضی ششم
 • کار در کلاس صفحه ۳۰ کتاب درسی ششم
 • حل تمرین ریاضی ششم صفحه ی ۳۰ و ۳۱ کتاب درسی فصل دوم
 • فعالیت تقسیم کسرها صفحه ۳۲ کتاب ششم ابتدایی
 • کار در کلاس ریاضی ششم صفحه ۳۲
 • فعالیت صفحه ۳۳ کتاب درسی ششم ابتدایی
 • کار در کلاس صفحه ۳۳ کتاب درسی ششم دبستان
 • فعالیت صفحه ۳۴ کتاب درسی ششم
 • کار در کلاس صفحه ۳۴ کتاب درسی ششم دبستان
 • تمرین صفحه ۳۵ کتاب درسی ریاضی ششم با جواب
 • پاسخ به فعالیت ها محاسبات با کسر صفحه ۳۶ کتاب تحصیل ششم
 • کار در کلاس صفحه ۳۶ کتاب درسی ششم
 • فعالیت صفحه ۳۷ کتاب درسی ششم ابتدایی
 • کار در کلاس صفحه ۳۷ کتاب درسی
 • فعالیت صفحه ۳۸ کتاب درسی کلاس ششم
 • کار در کلاس صفحه ۳۸ کتاب ریاضی ششم ابتدایی
 • حل تمرین صفحه ۳۹ کتاب درسی ریاضی ششم ابتدایی
 • فرهنگ نوشتن مرور فصل صفحه ۴۰ کتاب درسی ریاضی ششم فصل ۲
 • حل تمرین صفحه ۴۰ تا ۴۲ کتاب درسی ریاضی ششم ابتدایی با جواب
 • معما و سرگرمی صفحه ۴۲ کتاب درسی ششم

ریاضی ششم دبستان فصل سوم با جواب

 

ریاضی ششم دبستان فصل سوم  شامل حل تمرین و پاسخ  سوالات و فعالیتها

 • فصل ۳ اعداد اعشاری ششم دبستان
 • فعالیت ریاضی ششم یادآوری صفحه ۴۴ کتاب درسی
 • کار در کلاس ریاضی ششم صفحه ۴۵ کتاب درسی با جواب
 • فعالیت صفحه ۴۵ و ۴۶ کتاب درسی ریاضی ششم ابتدایی
 • کار در کلاس صفحه ۴۶ کتاب درسی ریاضی فصل سوم
 • حل تمرین صفحه ۴۷ کتاب درسی ریاضی ششم
 • فعالیت فصل ۳ یادآوری ضرب و تقسیم صفحه ۴۸ کتاب درسی ریاضی ششم
 • کار در کلاس ریاضی ششم فصل سوم صفحه ۴۹ کتاب درسی
 • فعالیت فصل سوم صفحه ۴۹ کتاب درسی ریاضی ششم
 • کار در کلاس صفحه ۵۰ ریاضی ششم با جواب
 • فعالیت صفحه ۵۰ کتاب درسی
 • کار در کلاس صفحه ۵۰ کتاب درسی ریاضی ششم
 • حل تمرین ریاضی ششم فصل سوم صفحه ۵۱ با جواب
 • فعالیت تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی صفحه ۵۲ کتاب درسی ریاضی ششم ابتدایی
 • کار در کلاس صفحه ۵۳
 • فعالیت صفحه ۵۳ و ۵۴ کتاب درسی ریاضی ششم
 • کاردرکلاس فصل سوم صفحه ۵۵ کتاب درسی ششم
 • حل تمرین کتاب ریاضی ششم صفحه ۵۵ با جواب
 • فعالیت کتاب درسی ششم تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری صفحه ۵۶ و ۵۷
 • کار در کلاس صفحه ۵۷
 • فعالیت صفحه ۵۸ کتاب درسی ریاضی ششم
 • کار در کلاس صفحه ۵۸ و ۵۹ کتاب درسی ریاضی ششم دبستان
 • حل تمرین ریاضی ششم فصل ۳ صفحه ۵۹
 • فرهنگ و نوشتن مرور فصل صفحه ۶۰ کتاب درسی با جواب
 • حل تمرین صفحه ۶۰ و ۶۱ کتاب درسی با جواب
 • معما و سرگرمی صفحه ۶۲ کتاب درسی ریاضی ششم فصل سوم
 • امید خواندن صفحه ۶۲ کتاب درسی ششم

ریاضی ششم دبستان فصل چهارم با جواب

 

ریاضی ششم دبستان فصل چهارم  شامل حل تمرین و پاسخ  سوالات و فعالیتها با جواب شامل موارد زیر

 1. فصل چهارم تقارن و مختصات
 2. ریاضی ششم فعالیت مرکز تقارن و تقارن مرکزی صفحه ۶۴ و ۶۵ ج
 3. ریاضی ششم کار در کلاس صفحه ۶۵ کتاب درسی
 4. ریاضی ششم فعالیت صفحه ۶۵ با جواب
 5. ریاضی ششم کار در کلاس صفحه ۶۵
 6. فعالیت صفحه ۶۶ و ۶۷ فصل چهارم
 7. ریاضی ششم کار در کلاس صفحه ۶۷ و ۶۸ با جواب
 8. ریاضی ششم صفحه ۶۸ فصل چهارم
 9. حل تمرین ریاضی ششم صفحه ۶۹ با جواب
 10. فعالیت دوران صفحه ۷۰ کتاب درسی
 11. کار در کلاس صفحه ۷۱ ریاضی ششم با جواب
 12. فعالیت صفحه ۷۱ و ۷۲ کتاب درسی ششم
 13. کار در کلاس صفحه ۷۲
 14. فعالیت صفحه ۷۲ و ۷۳ ریاضی ششم
 15. فعالیت محور های مختصات صفحات ۷۴ و ۷۵
 16. کار در کلاس صفحه ۷۵ و ۷۶
 17. فعالیت صفحه ۷۶ ریاضی ششم
 18. کاردرکلاس صفحه ۷۷ با جواب
 19. ریاضی ششم فعالیت صفحه ۷۸ فصل چهارم
 20. فصل چهارم کاردرکلاس صفحه ۷۸ کتاب درسی
 21. حل تمرین صفحه ۷۹ ریاضی ششم با جواب
 22. ریاضی ششم فعالیت تقارن و مختصات صفحه ۸۰
 23. کاردرکلاس صفحات ۸۰ و ۸۱ کتاب درسی ریاضی ششم دبستان
 24. فعالیت صفحه ۸۱ کتاب درسی
 25. تمرین صفحه ۸۲ کتاب درسی فصل چهارم ریاضی ششم
 26. فرهنگ نوشتن مرور فصل صفحه ۸۳
 27. حل تمرین صفحه ۸۳ و ۸۴ ریاضی ششم
 28. معما و سرگرمی صفحه ۸۵ کتاب درسی ششم

ریاضی ششم دبستان فصل پنجم اندازه گیری با جواب

 

ریاضی ششم دبستان فصل پنجم اندازه گیری شامل حل تمرین و پاسخ به سوالات و فعالیت ها

 1. فصل پنجم اندازه گیری
 2. ریاضی ششم فعالیت طول و سطح صفحه ۸۸
 3. ریاضی ششم کاردرکلاس صفحه ۸۹ با جواب
 4. فعالیت صفحه ۸۹ فصل پنجم ریاضی ششم ابتدایی
 5. کار در کلاس صفحه ۸۹ کتاب درسی با جواب
 6. ریاضی ششم دبستان فعالیت صفحه ۹۰ کتاب درسی
 7. کار در کلاس صفحه ۹۱ کتاب ریاضی فصل پنجم
 8. فعالیت صفحه ۹۱ کتاب درسی ششم
 9. کار در کلاس صفحه ۹۱ و ۹۲ کتاب درسی
 10. حل تمرین صفحه ۹۲ و ۹۳ کتاب درسی ریاضی ششم با جواب
 11. فعالیت حجم و جرم صفحه ۹۴ و ۹۵ ریاضی ششم
 12. کار در کلاس صفحه ۹۵ کتاب درسی فصل پنجم ۶
 13. فعالیت صفحه ی ۹۵ کتاب درسی ششم
 14. کار در کلاس صفحه ۹۶ فصل پنجم
 15. فعالیت صفحه ۹۶ کتاب درسی ریاضی ششم
 16. ریاضی ششم کاردرکلاس صفحه ۹۶ با جواب
 17. حل تمرین صفحه ۹۷ کتاب درسی ششم دبستان
 18. فعالیت مساحت دایره صفحه ۹۸ ریاضی ششم فصل پنجم
 19. کار در کلاس صفحه ۹۸ و ۹۹
 20. فعالیت صفحه ۹۹ و ۱۰۰
 21. کار در کلاس صفحه ۱۰۰
 22. حل تمرین صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱ ریاضی ششم دبستان
 23. ریاضی ششم فعالیت خط و زاویه صفحه ۱۰۲
 24. کار در کلاس صفحه ۱۰۲
 25. فعالیت صفحه ۱۰۲
 26. کار در کلاس صفحه ۱۰۲
 27. فعالیت صفحه ۱۰۳ فصل پنجم با جواب
 28. کار در کلاس صفحه ۱۰۳ ریاضی ششم
 29. فعالیت صفحه ۱۰۴ کتاب درسی ریاضی ششم
 30. کار در کلاس صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵ با جواب
 31. حل تمرین صفحه ۱۰۵ کتاب ریاضی ششم
 32. فرهنگ نوشتن مرور فصل صفحه ۱۰۶ ریاضی ششم ابتدایی
 33. حل تمرین صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ کتاب درسی ریاضی با جواب
 34. معما و سرگرمی صفحه ۱۰۸ ریاضی ششم

ریاضی ششم ابتدایی فصل ششم با جواب

 

ریاضی ششم دبستان فصل ششم  شامل حل تمرین و پاسخ  سوالات و فعالیتها

 1. فصل ششم تناسب و درصد
 2. فعالیت ریاضی ششم درس تناسب صفحه ۱۱۰ کتاب درسی با جواب
 3. فعالیت صفحه ۱۱۲ و ۱۱۳ کتاب درسی فصل ششم ریاضی شش
 4. کار در کلاس صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۲ کتاب ریاضی ششم
 5. کار در کلاس صفحه ۱۱۳ و ۱۱۴ کتاب ریاضی ششم دبستان
 6. حل تمرین ریاضی ششم دبستان صفحه ۱۱۴
 7. ریاضی ششم فعالیت در صد صفحه ۱۱۵ کتاب درسی فصل ششم با جواب
 8. کار در کلاس صفحه ۱۱۵ و ۱۱۶ کتاب درسی ریاضی ششم
 9. فعالیت صفحه ۱۱۶ و ۱۱۷ کتاب درسی ریاضی با جواب
 10. کار در کلاس صفحه ۱۱۷ ریاضی ششم ابتدایی
 11. پاسخ فعالیت صفحه ۱۱۸ ریاضی ششم
 12. ریاضی ششم کاردرکلاس صفحه ۱۱۸ و ۱۱۹ کتاب درسی با جواب
 13. ریاضی ششم حل تمرین صفحه ۱۱۹ و ۱۲۰
 14. ریاضی ششم فعالیت کاربرد درصد در محاسبات مالی صفحه ۱۲۱
 15. کار در کلاس ریاضی ششم فصل شش صفحه ۱۲۱ کتاب درسی
 16. فعالیت صفحه ۱۲۲ و ۱۲۳ کتاب اصلی ریاضی ششم
 17. کار در کلاس صفحه ۱۲۳ کتاب درسی ریاضی فصل ششم
 18. فعالیت صفحه ۱۲۴
 19. کار در کلاس صفحه ۱۲۵
 20. تمرین صفحه ۱۲۵ فصل ششم ریاضی ششم
 21. فعالیت کاربرد درصد در آمار و احتمال صفحه ۱۲۶ ریاضی ششم
 22. کار در کلاس صفحه ۱۲۶
 23. ریاضی ششم فعالیت صفحه ۱۲۷
 24. کار در کلاس صفحه ۱۲۷ کتاب درسی ریاضی ششم
 25. ریاضی ششم تمرین صفحه ۱۲۷ کتاب درسی
 26. فرهنگ نوشتن مرور فصل صفحه ۱۲۸ کتاب درسی ششم ابتدایی
 27. حل تمرین صفحه ۱۲۸ و ۱۲۹ کتاب درسی ششم ابتدایی
 28. معما و سرگرمی صفحه ۱۳۰ کتاب درسی

ریاضی ششم ابتدایی فصل هفتم با جواب

 

ریاضی ششم دبستان فصول ۷ شامل حل تمرین و پاسخ  سوالات و فعالیتها

 1. ریاضی تقریب فصل هفتم
 2. فعالیت تقریب صفحات ۱۳۲ و ۱۳۳ کتاب درسی ریاضی ششم دبستان
 3. ریاضی ششم کاردرکلاس صفحه ۱۳۳ فصل هفتم
 4. ریاضی ششم فعالیت صفحه ۱۳۴ کتاب درسی با جواب
 5. کار در کلاس صفحه ۱۳۵ و ۱۳۶ کتاب درسی با جواب
 6. حل تمرین ریاضی صفحه ۱۳۶ کتاب درسی
 7. فعالیت اندازه گیری و محاسبات تقریبی صفحه ۱۳۷ کتاب درسی ریاضی ششم
 8. کار در کلاس ریاضی ششم صفحه ۱۳۸
 9. حل تمرین صفحه ۱۳۸ کتاب درسی با جواب
 10. فعالیت فصل هفتم صفحه ۱۳۸ و ۱۳۹ کتاب درسی ریاضی ششم ابتدایی
 11. کار در کلاس صفحه ۱۳۹ و ۱۴۰ کتاب درسی
 12. فعالیت صفحه ۱۴۰ کتاب درسی
 13. کار در کلاس صفحه ۱۴۱ و ۱۴۳ کتاب درسی ریاضی ششم
 14. حل تمرین صفحه ۱۴۱ کتاب درسی ریاضی ششم دبستان
 15. فرهنگ نوشتن مرور فصل صفحه ۱۴۲ کتاب ریاضی
 16. حل تمرین ریاضی صفحه ۱۴۲ و ۱۴۳ با جواب
 17. معما و سرگرمی صفحه ۱۴۴ کتاب درسی ششم

اطلاعات بیشتر

سایت

1 دیدگاه برای جواب ریاضی ششم ، فصل اول تا هفتم

 1. admin 1

  جواب ریاضی ششم ، فصل اول تا هفتم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *