دانلود تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها

4,000 تومان

تجزیه و تحلیل سيستمها و روشها غالب محققان،‌دانش پژوهان و كسانيكه با تكنيك تجزيه و تحليل سيستمها و روشها آشنايي دارند بر اين عقيده اند كه براي

دانلود تجزیه و تحلیل

دانلود تجزیه و تحلیل سیستمها که امروز ما در سایت دانشکده ها

بطور کامل قرار خواهیم دادگه در یک فایل ورد که در ۳۲ صفحه تهیه و تنظیم شده است

برای دانلود تجزیه و تحلیل سیستمها به طور خلاصه در این پست برای شما قرار خواهیم داد

برای تهیه این جزوه تجزیه و تحلیل باید هزینه محدودی پرداخت کنید.

فهرست مطالب

فصل اول

 تعاریف، وظایف و مسئولیتها

بخش ۱: تعریف اصطلاحات

 سیستم

روش

شیوه یا متد

 تعریف تجزیه و تحلیل سیستمها

  مفروضات (داده ها)

  تعریف اطلاعات

  تعریف فرم

بخش ۲: وظایف و مسئولیتها

  دلایل آغاز تجزیه و تحلیل سیستمها

  فواید تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها

  تحلیل گر سیستم کیست؟

  تحلیل گر سیستم و نقش او در فرایند تجزیه و تحلیل و طراحی سستم

               فصل دوم

           مراحل تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها

مرحله یکم: شناخت مشکل و تبیین آنها

مرحله دوم: ایجاد فرضیه

مرحله سوم: گردآوری اطلاعات

  • کتابخانه
  • استفاده از اسناد و مدارک و بایگانیها
  • جداول و نمودارهای سازمانی
  • مشاهده

الف – مشاهده مستقیم

ب – مشاهده غیرمستقیم

  • پرسشنامه

الف – پرسشنامه آزاد

ب – پرسشنامه ثابت

  • مصاحبه

الف – مصاحبه آزاد

ب – مصاحبه منظم

مرحله چهارم: طبقه بنید اطلاعات

    جدول

    نموادار

    الف – نمودار خطی

    ب – نمودار میله ای یا ستونی

    ج – نمودار دایره ای

    د – نمودار فضایی

    هـ – نمودارهای سازمانی

مرحله پنجم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مرحله ششم: نتیجه گیری و ارائه راه حل

    نحوه ارائه حل

همخوانی با برنامه های سازمان

ارائه چند راه حل به جای یک راه حل

مطابقت با قوانین و مقررات

قابلیت اعمال

تناسب بین هزینه اجرا و منافع حاصله از اجرای طرح

سهولت اجرا

مرحله هفتم: تهیه و تنظیم گزارش

مرحله هشتم: اجرا

مرحله نهم: آزمایش طرح جدید

مرحله دهم: استقرار طرح جدید

    الف – روش موازی یا هم زمان

    ب – روش تدریجی یا مرحله ای

    ج – روش یکباره

    د – روش اجرای آزمایشی

مرحله یازدهم ارزیابی عملکرد

دانلود تجزیه و تحلیل

سیستم

سیستم مجموعه ای است که از چندین جزء وابسته به یکدیگر تشکیل یافته است.

تعریف دیگر سیستم این است که سیستم عبارت است از یک سری وظایف وابسته به یکدیگر که با اجرای آنها قسمتی از هدف یا منظور سازمان تحقق می یابد.

روش

روش عبارت است از یک سری عملیات و مراحلی که برای اجرای تمام یا قسمتی از یک سیستم انجام می شود.

بعبارت دیگر برای اجرای هر سیستم، نیاز به تهیه دستورالعملهاییاست که حدود وظایف، میزان مسئولیتها و نحوه انجام دادن فعالیتهای گوناگون را مشخص کند.

همچنین می توان روش را اجزائی از یک سیستم محسوب نمود.

در هر روش، نوع کار، شخص یا اشخاصی که عملیات و وظایف مزبور را انجام می دهند، مراحلی که باید طی شود و شیوه هایی که باید بکار رود مشخص می شود.

شیوه یا متد

شیوه عبارت است از تشریح جزئیات و مراحل انجام دادن یک کار شیوه هر کار نحوه انجام دادن عملیات یا مراحل انجام دادن آن کار را مشخص می کند.

هر  نوع وسیله – اعم از دستی، مکانیکی و الکترونیکی – که برای انجام دادن هر یک از روشهای معمول در یک سازمان بکار می رود شیوه یا متد نامیده می شود.

به طوریکه ملاحظه می گردد،‌چند شیوه وابسته به یکدیگر، تشکیل یک «روش» را می دهد و چند روش پیوسته به هم یک «سیستم» را بوجود می آورد.
شکل (۱-۱).

شکل (۱-۱). سیستم متشکل از روشها و شیوه ها

تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها

غالب محققان،‌دانش پژوهان و کسانیکه با تکنیک دانلود تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها آشنایی دارند بر این عقیده اند که برای تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها نمی توان یک تعریف جامع و مانع که معرف صحیح و دقیق آن باشد بیان کرد.

نویسندگان مختلف، با توجه به سلیقه یا منظور خاص خود، این اصطلاح را تعریف نموده اند:

نورمن بریش: تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها عبارتست از مطالعه و بررسی به منظور بهبود بخشیدن به سیستمهای خدماتی (سرویس دهنده) کنترل کننده و هماهنگ کننده عملیات یک سازمان.

بدین ترتیب، تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها، خطی مشی آینده سازمان را مشخص می کند و با ایجاد یک روش کنترل صحیح، اجرای دقیق طرحهای پیش بینی شده آینده سازمان را تضمین می نماید.

آلن دیویس: تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها را یک وظیفه و کار ستادی و تخصصی تلقی می کند که هدف آن مطالعه، بررسی و بهبود بخشیدن به کلیه سیستمها و روشهای موجود در یک سازمان است.

 

نویسنده ای به نام «چارلز میکس» تعریف خود را به تجزیه و تحلیل مدیریت امور دفتری محدود  می کند و این تعریف بدین گونه است: «دانلود تجزیه و تحلیل عبارت است از مطالعه جامع و کامل سیستمها و روشهای سازمان به منظور بهبود بخشیدن و ساده کردن

تمور دفتری

واضح است که در این تعریف، سیستمها و روشهای اداری و دفتری بیشتر مورد توجه قرار گرفته و عقیده وی این است که پی بردن به مسائل و مشکلات اداری و دفتری و بهبود بخشیدن به آنها در بهبود وضع کلی سازمان، اثر قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

نویسنده دیگری، دانلود تجزیه و تحلیل را منحصربه امور اداری می داند آن را چنین تعریف می کند: «تجزیه و تحلیل اداری عبارت است از مطالعه و بررسی مسائل و مشکلات اداری از نظر وظایف متصدیان مربوطه و روشهایی که برای انجام آن بکار می رود  و کشف عامل پیدایش این علل و طرح و تنظیم پیشنهادهای لازم به منظور حل آنها.

تعارف یاد شده که بعضی مختصر و برخی مفصل و مانع به نظر می رسد.

نشان دهنده وسعت تکنیم دانلود تجزیه و تحلیل سیستمها و روشهاست اگرچه در این تعاریف، تفاوتهایی به چشم می خورد، ولی وجوه مشترک و اتفاق نظرهای موجود میان آنها، به مراتب بیشتر از اختلاف نظرهاست.

آنچه که از تمام تعارف مزبور استنباط می شود، این است که تشخیص مسائل و مشکلات سازمان را ارائه راه حل منطقی برای رفع آنها به پیروی از یک روش صحیح و منظم نیاز دارد و این منظور با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها تامین می گردد.

به طور خلاصه، دانلود تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها را می توان به شرح زیر تعریف کرد:

تجزیه و تحلیل سیستمها عبارت است از تکنیکی که مدیران را از وجود مسائل و مشکلات موجود در سازمان آگاه می سازد و یا بررسیهای منطقی، راه حلهای مناسبی برای رفع هر یک از آنها، ارائه می دهد. این بررسیها باید متنی بر اصول روش تحقیق علمی باشد تا بتوان با یافتن مشکلات و رفع آنها، کارایی و سود سازمان را افزایش داد و بقای سازمان را تضمین نمود.

مفروضات (داده ها)

تعریف الف. مفروضات عنصر اصلی هر سیستم بوده و امکان دارد که کتبی باشد و یا در روی کارت منگنه شده و یا در روی نوار ضبط شده باشد.

تعریف ب. مفروضات، لفظی است کلی که بر یک یا چند واقعیت، اعداد، حروف و علائم یا حقایق دلالت می کند و یا آنمها را توصیف می نماید.

داده ها عناصر اصلی اطلاعات است و می توان آنها را با وسایل دستی یا ماشینی (کامپیوتر) بوجود آورد یا پرورش داد.

تعریف اطلاعات

اطلاعات کزمانی حاصل می شود که بین مفروضات یک رابطه منطقی برقار شود. هنگامی می توان اطلاعات را از مفروضات استخراج و استنتاج نمود که مفروضات، دقیق و مربوط به موضوع مورد نظر باشد و به موقع در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد. از ترکیب مفروضات به صورتهای مختلف، اطلاعات بدست می آید.

تعرف فرم

فرم، کاغذ یا مدرکی است که مفروضات (داده ها) به روی آن ثبت می شود.

دلایل آغاز تجزیه و تحلیل سیستمی

مطمئناً نخستین گام در هر تحلیل سیستمی این است که به دلیل انجام دادن این تحلیل، از سوی تحلیل گر سیستمها درک شود معمولاً مصاحبه های مقدماتی با کسانیکه درخواست تحلیل سیستمی را کرده اند یا اجازه آن را داده اند می تواند به تحلیل گر سیستم کمک کند که دلایل تحلیل سیتمی را اساساً درک کند. دلایل بنیادی آغاز تحلیل سیستمی عبارتند از:

  • حل مساله: احتمال دارد سیستم کنونی چنانکه باید عمل نکند و از تحلیل گر خواسته می شود که این بد عمل کردن را تصحیح کند. یا اینکه احتمال دارد قسمتی در درون سازمان از لحاظ برنامه ریزی برآورد، یا کنترل موجودی مساله ای داشته باشد که باید تصحیح یا بهسازی شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن