دانشکده ها | دانلود مقاله کتاب پاورپوینت پاسخ فعالیت ها تحقیق
دانشکده ها : دانلود مقاله ، کتاب ، تحقیق ، جزوه ، پاسخ فعالیت ها ، حل تمرین ، طرح درس ، پاورپوینت ، طرح تدبیر ، نمونه سوال امتحانی ، daneshkadeha

مبانی سازمان مدیریت تعریف سازمان سازمان عبارت است از گروھی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و ازپیش تعیین شده برای نیل به اھداف گروھی با یکدیگر ھمکاری می کنند.

وجوه اشتراک سازمانھا ۱ ھدف یا منظور ۲ برنامه ۳ منابع ۴ مدیر

اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest

توضیحات تکمیلی

5,000 تومان

توضیحات

مبانی

مبانی سازمان مدیریت

سازمان مدیریت

مبانی سازمان مدیریت تعریف سازمان سازمان عبارت است از گروھی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و ازپیش تعیین شده برای نیل به اھداف گروھی با یکدیگر ھمکاری می کنند.

وجوه اشتراک سازمانھا ۱ ھدف یا منظور ۲ برنامه ۳ منابع ۴ مدیر

انواع سازمانھا انتفاعی و غیر انتفاعی تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی

مدیریت عبارت است از فرآیند برنامه ریزی ،سازماندھی،ھدایت و نظارت بر کار اعضای سازمان و کاربرد کلیھ منابع قابل دسترسی برای رسیدن ه ھدفھای تعیین شده سازمان

انواع مدیران: از نظر سطح سازمانی مدیران عملیاتی مدیران میانی مدیران عالی

از نظر فعالیتھای سازمانی مدیران وظیفھ ای تخصصی مدیران عمومی

امروز در سایت دانشکده ها کتاب سازمان مدیریت در ۲۴۰ اسلاید در یک فایل پاورپوینت تهیه شده است را قرار داده ایم.

مبانی سازمان مدیریت فصول این کتاب: ۱ مفاھیم و تعاریف ۲ سیر تحول اندیشھ ھای مدیریت ۳ برنامه ریزی

۱ سازماندھی ۲ ھدایت ۳ نظارت ۴ خلاقیت

نقشھای مدیر:نقشھای ارتباطی تشریفاتی رھبری رابط

نقشھای اطلاعاتی:ارزیاب توزیع کننده سخنگو

نقشھای مدیر:نقشھای تصمیم گیری نوآور •آشوب زدائی •تخصیص دھنده منابع •مذاکره کننده

فصل ۲ سیر تحول اندیشه ھای مدیریت:نظریھ ھای کلاسیک مدیریت بوروکراتیک مدیریت علمی مدیریت اداری نظریھ ھای نئو کلاسیک مطالعات ھاثورن نگرش رفتاری نگرشھای،کمی،سیستمی،اقتضایی
و جنبش جدید در روابط انسانی نگرش سیستمی علم مدیریت نگرشھای کمی نگرش اقتضائی جنبش جدید روابط انسانی z نظریھ مدیریت عملیاتی سیستمھای اطلاعاتی مدیریت

۱۹۵۰- نظریھ ھای کلاسیک ۱۹۰۰:  نظریھ مدیریت علمی شیوه ھای تعیین بھترین روش اجرای ھر کار  مطالعات زمان و حرکت  سرپرستی تخصصی  انگیزه ھای فردی  اصول مدیریت علمی

گزینش علمی کارکنان و تربیت آنان: ھمکاری صمیمانھ مدیر با کارکنان و اطمینان از انجام علمی کارھا تقسیم مساوی کار و مسئولیت بین مدیر و کارکنان علم واحد برای ھر جزء کار

مبانی سازمان مدیریت

مبانی سازمان مدیریت نظریه مدیریت اداری(فایول) اصول مدیریت ۱ تقسیم کار ۲ اختیار ۳ انضباط ۴ وحدت فرماندھی ۵ وحدت جھت ۶ اولویت منافع عمومی بر منافع فردی

۷ جبران خدمات کارکنان ۸ تمرکز ۹ سلسلھ مراتب ۰۱ نظم ۱۱ انصاف ۲۱ ثبات شغلی و استخدامی ۳۱ ابتکار ۴۱ روحیھ کار گروھی

نظریه مدیریت بروکراتیک
مشخصات ۱ قوانین و مقررات ۲ غیر شخصی بودن ۳ تقسیم کار ۴ ساختار سلسلھ مراتبی ۵ تعھد برای کار مادام العمر ۶ ساختار اختیار

(۱۹۵۰- نظریھ ھای کلاسیک ( ۱۹۰۰

نظریه مدیریت علمی

  • شیوه های تعیین بهترین روش اجرای هر کار

.۱مطالعات زمان و حرکت.۲سرپرستی تخصصی.۳انگیزه های فردی.۴اصول مدیریت علمی

اصل مدیریت علمی

.۱گزینش علمی کارکنان و تربیت آنان.۲همکاری صمیمانه مدیر با کارکنان و اطمینان از انجام علمی کارها.۳تقسیم مساوی کار و مسئولیت بین مدیر و کارکنان.۴علم واحد برای هر جزء کار

نظریه مدیریت اداری(فایول) اصول مدیریت.۱تقسیم کار.۲اختیار.۳انضباط.۴وحدت فرماندهی.۵وحدت جهت.۶اولویت منافع عمومی بر منافع فردی.۷جبران خدمات کارکنان.۸تمرکز.۹سلسله مراتب.۱۰نظم.۱۱انصاف.۱۲ثبات شغلی و استخدامی.۱۳ابتکار.۱۴روحیه کار گروهی

نظریه مدیریت بروکراتیک مشخصات .۱قوانین و مقررات.۲غیر شخصی بودن.۳تقسیم کار.۴ساختار سلسله مراتبی.۵تعهد برای کار مادام العمر.۶ساختار اختیار

۲.۲- نهضت روابط انسانی(نظریه های نئو کلاسیک)

مطالعات هاثورن

نتایج

.۱انسانها اساسا به وسیله نیازهای اجتماعی برانگیخته می شوندوضمن روابط و مناسبات اجتماعی با دیگران هویت پیدا می کنند

.۲انسانها از فشار اجتماعی گروه همکاران خود بیشتر از تشویق و کنترل مدیریت سازمان متاثر می شوند

.۱انسانها به همان اندازه که مدیریت سازمان به ارضای نیازهای اجتماعی آنان می پردازد نسبت به آن پاسخگو و متعهدند

۳نگرشهای کمی،سیستمی،اقتضائی و جنبش جدید روابط انسانی

نگرش کمی

نگرش سیستمی

مفاهیم کلیدی سیستم

۱- سیستمهای فرعی  ۲- هم افزائی ۳- سیستمهای باز و بسته ۴- مرز سیستم  ۵- بازخورد

سازمان مدیریت

نگرش اقتضائی

نظریه های نئوکلاسیک چگونه مدیران بر دیگران تأثیر می گذارند نقشهای ارتباطی نقشهای اطلاعاتی نقشهای تصمیم گیری نظریه های سنتی آنچه مدیران انجام می دهند

برنامه ریزی سازماندهی هدایت کنترل

نگرش اقتضائی مدیران از نظریه های دیگر برای حل مسائل خود استفاده می کنند محیط خارجی فنآوری افراد

جنبش جدید روابط انسانی خصوصیات سازمانهای نوع J(ژاپنی).۱استخدام برای همه عمر.۲تصمیم گیری مشارکتی.۳مسئولیت گروهی.۴ارزشیابی و ترفیع کند.۵کنترل تلویحی و غیر رسمی.۶روند شغلی غیر تخصصی.۷توجه به همه جوانب زندگی شخصی

خصوصیات سازمانهای نوع A (آمریکائی) .۱استخدام کوتاه مدت.۲تصمیم گیری فردی.۳مسئولیت فردی.۴ارزشیابی و ترفیع سریع.۵کنترل صریح و رسمی.۶روند شغلی تخصصی.۷توجه به نقش فرد در سازمان

خصوصیات سازمانهای نوع Z

.۱استخدام برای همه عمر خدمتی.۲تصمیم گیری مشارکتی.۳مسئولیت فردی.۴ارزشیابی و ترفیع کند.۵کنترل تلویحی غیررسمی با تدابیر رسمی صریح ۶روند شغلی تقریبا تخصصی شده.۷توجه همه جانبه به کارکنان

تصمیم گیری عبارت است از انتخاب بهترین راه برای نیل به اهداف
تصمیم گیری فرآیندی است شامل تعریف مسئله،ارزیابی راه حلها،اتخاذ تصمیم(انتخاب راه حلها)،اجرای تصمیم و ارزیابی نتیجه است.

انواع مسئله .۱خوش ساختار .۲بد ساختار

انواع تصمیمها.۱تصمیمهای برنامه ریزی شده.۲تصمیمهای برنامه ریزی نشده

تصمیم گیری عبارت است از انتخاب بهترین راه برای نیل به اهداف
تصمیم گیری فرآیندی است شامل تعریف مسئله،ارزیابی راه حلها،اتخاذ تصمیم(انتخاب راه حلها)،اجرای تصمیم و ارزیابی نتیجه است.

انواع تصمیمها

.۱تصمیمهای برنامه ریزی شده.۲تصمیمهای برنامه ریزی نشده

انواع مسئله

.۱خوش ساختار.۲بد ساختار

ارزش مورد انتظار عبارت است از مجموع حاصلضرب احتمال وقوع شرایط محیطی در نتیجه پیش بینی شده در راه حل

شرایط تصمیم گیری

شرایط اطمینان

شرایط مخاطره

شرایط عدم اطمینان

شرایط ابهام

مرحلھ ۱ تعریف مسئلھ مرحلھ ۲ ایجاد راه حلھا مرحلھ ۳ ارزیابی راه حلھا مرحلھ ۴ اتخاذ تصمیم مرحلھ ۵ اجرای تصمیم مرحلھ ۶ ارزیابی نتایج و فراھمآوردن بازخورد فرآیند عقلائی تصمیم گیری مدل اداری
عوامل کلیدی برای تصمیم گیری واقعی
.
۱ عقلانیت محدود
.
۲ رضایتمندی

مدلهای تصمیم گیری
تعریف مدل: مدل الگوئی است که از واقعیت گرفته شده است و روابط بین متغییرها را نشان می دهد و می توان از آن برای پیش بینی در تصمیم گیری استفاده کرد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مبانی سازمان مدیریت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *