طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

900 تومان

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسي دبيرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏اهداف کلی :

 

‏الف- آشنایی با نمونه از آثارهنری ایران

 

‏ب- آشنایی با تفکر معماران اسلامی

 

‏اهداف جزیی :

 

‏الف- دانش آموزان با اصفهان به عنوان یکی از قطب های هنر معماری ایران آشنا شود

دسته:

توضیحات

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان
طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

 

فرمت فایل : .doc

 

 

 

تعداد صفحه : ۱۱ صفحه

 

‏طرح درس نمونه

 

‏عنوان کتاب : ادبیات فارسی (۲)

 

‏موضوع درس: جلوه ها ی هنر ‏در خوزستان

 

‏اهداف کلی :

 

‏الف- آشنایی با نمونه از آثارهنری ایران

 

‏ب- آشنایی با تفکر معماران اسلامی

طرح درس

‏اهداف جزیی :

 

‏الف- دانش آموزان با اصفهان به عنوان یکی از قطب های هنر معماری ایران آشنا شود .

 

‏ب- دانش آموزان با اصفهان ونمونه ای از بناهای تاریخی آن آشنا شود .

 

‏ج- دانش آموزان به اهمیت اسلامی درایران پی ببرد .

 

‏د- دانش آموزان با نمونه ای از کتاب صفیر سیمرغ آشنا شود .

 

‏ه- دانش آموزان با معنی لغات واصطلاحات تازه ی درس جدید آشنا شود

 

‏و- دانش آموزان با دکتر محمد علی اسلامی ندوشن ونمونه ای از آثاراو آشنا شو د .

 

‏اهداف رفتاری :

 

‏پس از پایان آموزش ، از دانش آموزان انتظار می رود با توجه به محتوای کتاب ادبیات ۲ و مطالب مطرح شده در کلاس در س بتواند :

 

‏الف- دانش آموزان ارتباط‏ اصفهان ‏ را باهنر اسلامی توضیح دهد ( در ک فهم )

 

‏ب- چند نمونه ا ز بناهای اصفهان را نام ببرید (دانش )

 

‏ج- دانش آموزان خود را به جای هنر اسلامی قرارهد و احساسش رابیان کند . ‏( ترکیب )

 

‏د ‏–‏ دانش آموزان بتواند نگرش خود را نسبت به هنر اسلامی بیان کند ( ارزشیابی وارزش گذاری )

 

‏ه- هنر اسلامی را تو ضیح دهد وفرق آن راباسایر هنر هابیان کند . ( درک وفهم )

 

‏و- انواع نثر راتوضیح دهد . ( درک وفهم )

 

‏ز- نثر کتاب صفیر سیمرغ را تحلیل کند (تجزیه وتحلیل )

 

‏ح : لغات واصلاحات جدید در س را بیان کند ( دانش)

 

‏ط- درباره دکتر محمد علی اسلامی ندوشن توضیح دهد . ( درک و فهم )

 

‏ی- دانش آموزان خود را به جا ی دکتر محمد اسلامی ندوشن قرار دهدو هنر اسلامی را توصیف کند ( ترکیب )

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

‏رفتارورودی :

 

‏الف ‏–‏ دانش آموزان هنر را بشناسد .

 

‏ب- دانش آموزان نیاز روحی نمازگزار را به یک مکان معنوی بداند

 

‏ج- دانش آموزان درمورد عوامل عروج روحی اطلاعاتی داشته باشد .

 

‏د- دانش آموزان با مسائل گوناگون فرهنگی وهنری و پیوستگی آن ها با ادبیات آشنایی داشته باشد

 

‏ه-دانش آموزان با ارزش های دینی ،ملی ، فرهنگی و هنری ایران آشنا باشد

 

‏و- دانش آموزان با تفکرات و آثار دکتر اسلامی ندوشن آشنا با شد

 

‏ز- دانش آموزان عوامل گیرایی هنر ها ی اسلامی را بداند .

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

‏ارزشیابی تشخیصی :

 

‏الف ‏–‏ دانش آموزان چند مکان مذهبی را د ر اصفهان نا م ببرد

 

‏ب- دانش آموزان چند هنر اسلامی را می تواند درمساجد نام ببرد

 

‏ج- آیا دانش آموزان می تواند فرهنگ اسلامی را توضیح دهد ؟

 

‏د- عروجی روحی چیست؟

 

‏ه- آیا نیازهای روحی و جسمی را می تواند توضیح دهد ؟

 

‏و- دانش آموزان چه اطلاعاتی درمورد نثر فارسی دارد؟

 

‏ز- دانش آموزان چندنفر از نویسندگان معاصر را می شناسد ؟

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

‏طراحی هندسی کلاس :

 

‏دانش آموزان پس از گروه بندی ( با توجه به امکانات کلاسی ) اگر صندلی باشد به شکل هندسی U ‏ طراحی می شود و اگر میز ونیمکت باشدبه شکل آزمایشگاهی

 

‏گروه های یادگیری درکلاس :

 

‏گروه ها ی یادگیری با استفاده از کارت های رنگی ،به شکل تصادفی به گروه های نا همگن تقسیم شو د

 

‏تعداد افراد هر گروه بستگی به تعداد دانش آموزان داردمثلا ۳، ۴ یا ۵نفره .

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

‏رسانه ها ی آموزشی :

 

‏معلم ‏–‏ کتاب ‏–‏ ادبیات ‏–‏ تخته ‏–‏ گچ ‏–‏ تابلو پاک کن ‏–‏ نوار ‏–‏ ضبط صوت ‏–‏ تصویر ‏–‏ نقشه جغرافیا یی ‏–‏ روزنامه دیواری ‏–‏ چارپ ‏–‏نقاب ‏–‏طراحی ‏–‏ کتابچه ( دست ساخته خود معلم ) محیط تعاملی ‏–‏ تابلو معلم ساخته سوالات ازقبل طراحی شده .

 

‏انتخاب روش :

 

‏روش فعال با رویکرد همیاری

 

‏روش بدیعه پرداز ی جهت شکوفا کردن قوه خلاقیت دردانش آموزان وایجادفرصت تفکر

 

‏روش کارآیی تیم جهت همکاری دانش آموزان وایجادفرصت برای تفکر و مشورت

 

‏روش پرسش و پا سخ

 

‏روش نمایشی

 

‏روش مباحثه

 

‏روش ایفای نقش

 

‏روش توضیحی

 

‏فر آیند یاددهی ‏–‏ یاد گیری

 

‏فعالیت های مربوط به معلم

 

‏فعالیت های مربوط به دانش آموزان

 

‏شروع کلاس بانام و یاد خدا سبحان

 

‏سلام واحوال پرسی

 

‏توجه به نکات اخلاقی وارزشهای اسلامی

 

‏حضور وغیاب دانش آموزان و بررسی علل غیبت

 

‏دقت درحالات روحی وروانی دانش آموزا ن وبررسی محیط کلاس

 

‏گروه بندی دانش آموزان به گروه های نا همگن و طراحی گروه ها به شکل هندسی

 

‏پاسخ دانش آموزان و سلام متقابل آن ها

 

‏توجه نمودن دانش آموزان

 

‏پاسخ دانش آموزان

 

‏گفتن مشکلات احتمالی از سوی دانش آموزان

 

‏همکاری فعالانه دانش آموزان

 

U ‏ ونام گذاری گروه های به گل هایی که بادرس و حالات روحی ارتباط دارد .

 

‏اجرای ارزشیابی ورودی

 

‏جهت تعیین اولین گام آموزشی ، چند سوال درارتباط با ‏«‏ پیش نیاز درس ‏»‏ از گروه هاپرسیده می شود و جهت آمادگی روحی چند سوال هم درارتباط با درس جدید پرسیده

 

‏می شود:

 

‏ارائه چند عکس واسلاید از مکان های مذهبی و توضیح در مورد هنر های به کار رفته د رآ ن ها

 

‏آشنا نمودن دانش آموزان با جلوه های فرهنگ و هنر فارسی

 

‏دادن توضیحاتی درباره تنوع جوامع اسلامی و جلوه های هنر اسلامی

 

‏پاسخ دادن دانش آموزان به سوالات معلم

 

‏توجه دانش آموزان به عکس ها واسلایدها

 

شرکت فعالانه دانش آموزان

 

‏همکاری فعالانه معلم و شرکت در پرسش و پا سخ

 

‏لغات واصطاحات جدید درس را باکمک معلم با استفاده از تا بلو های معلم ساخته بیان می کنند .

 

‏انجام ارزشیابی پایانی

 

‏انجام ارزشیابی پایانی توسط دانش آموزان

 

‏سوالات کتبی به دانش آموزان داده شودتا به شکل گروهی پاسخ دهند .

 

‏بررسی ارزشیابی پایانی توسط معلم ، اگروقت بود درکلاس و گرنه درمنزل بررسی شود .

 

‏رفع اشکال دانش آموزان

 

‏معرفی چند کتاب از نثر نویسان معاصر

 

‏دادن تکالیف تحقیقی و پژوهشی د رارتباط با هنر و معماری اسلامی

 

‏پاسخ دانش آموزان پس از فعالیت وبحث گروهی

 

ورق زدن کتاب ها توسط دانش آموزان وآ شنایی هر چه بیشتر آنان با این آثار

 

‏موظف شدن دانش آموزان جهت انجام آن تکالیف

 

‏ ارزشیابی پایانی

 

‏ویژگی تحقیقاتی دکتر اسلامی ندوشن چگونه است ؟

 

‏معماری اسلامی چه تاثیری بر وروح وروا ن نماز گزار دارد ؟

 

‏کدا م کتاب دکتر اسلامی ندوشن حاصل سفرها ی ایشان است ؟

 

‏چگونه یک کاشی می تواند بیانگر روح ایران باشد ؟

 

‏آیا معماری اسلامی بر تاثیر هنر خویش درنماز گزار واقف بوده اند ؟

 

‏و یژگی های نثر ساده چیست ؟

 

‏ممال یعنی چه ؟

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *