نمونه سوالات دوازدهم تجربی

81

امتحانات نهايي
تعريف امتحانات نهايي :
دانشکده ها نمونه سوالات دوازدهم تجربی امتحانات درس هايي از پايه دوازدهم متوسطه است كه به صورت سراسري)كشوري( با برنامه همزمان وسئوال هاي
يكسان ، توسط اداره كل سنجش وارزشيابي تحصيلي تهيه مي شود و زير نظرسازمان آموزش وپرورش و به وسيله
عوامل اجرايي امتحانات كه از طرف ادارات آموزش وپرورش شهرستان ها ومناطق معين مي شود برگزار
خواهدشد.در امتحانات نهايي برگزاري امتحان وتصحيح اوراق به صورت متمركز انجام مي شود.

برگزاري امتحانات نهايي :

امتحانات دروس نهايي درسه نوبت: خرداد /تابستان ودي ماه هرسال تحصيلي انجام وبرگزار مي شود.دانش آموزان
قبل ودرحين وپس از برگزاري امتحانات وظايفي دارند كه به آنها اشاره مي گردد.
1 يك هفته قبل از انجام امتحانات هرنوبت، دانش آموز موظف است كه جهت دريافت كارت ورود به جلسه همراه –
برنامه امتحاني به آموزشگاه محل تحصيل خود مراجعه وپس ازدريافت نسبت به چك وبررسي آن اقدام ودرصورت
اشكال مراتب را به مدير آموزشگاه گزارش نمايد.
)) لازم بذكر است كه درحين ثبت نام ويا درطول سال تحصيلي دانش آموزبايد 6 قطعه عكس تمام رخ ومربوط به سال
جاري را تحويل دفتر آموزشگاه نمايد((.
– 2 يكي از موارد مهم امتحانات نهايي حضور به موقع در جلسه امتحاني است. فلذا لازم است دانش آموزان حداقل 54
دقيقه قبل از شروع امتحان در حوزه حضور بهم رسانند.
3 دانش آموزان بايد جهت شركت در امتحان ، علاوه بركارت ورودبه جلسه ، شناسنامه عكس دار يا كارت –
ملي همراه داشته باشند ودرپاسخ دادن به سئوالات حتما ازخودكار آبي يا مشكي استفاده نمايند.
5 چنانچه دانش آموزي درحين پاسخ دادن به سئوالات ويا پس از اتمام امتحان درورقه امتحاني خود هرگونه علامتي –
بگذارد يا امضاء نمايد، اين مورد جز تخلفات محسوب و دانش آموزمحروم مي گردد
4 دانش آموز مي بايست قبل از پاسخ دادن به سئوالات نام ونام خانوادگي ، شماره كارت ونام حوزه خودرا –
درسربرگ پاسخنامه قيد وپس از پاسخ دادن به سئوالات يكبار پاسخ ها را كنترل نمايد.

اعلام نتايج امتحانات:

1 دانش آموز حداكثر پس از يك هفته ازاتمام امتحانات مي بايست جهت اطلاع از اعلام نتايج به آموزشگاه مراجعه –
نمايد.
2 دانش آموز پس از دريافت نمرات امتحانات ، 3روز مهلت اعتراض به نمره ماخوذه را دارد.دراين مهلت دانش –
آموز بايد شخصا به آموزشگاه مراجعه وفرم مخصوص اعتراض راتكميل وتحويل مسئولين آموزشگاه نمايد.))اين
مهلت به هيچ وجه قابل تمديدنمي باشدوبعدازاين مهلت هيچگونه اعتراضي تحويل گرفته نمي شود((.
3 پس از رسيدگي به اعتراضات ، اوراق پلمپ مي شوند واعتراض مجدد ممنوع وقابل رسيدگي نمي باشد. –
5 نمرات شفاهي قابل اعتراض نمي باشند. –

دروسي كه در سال دوازدهم متوسطه ازآنها امتحانات نهايي به عمل مي آيد:

شاخه
رشته
عناوين دروس
تعداددرس ها
نظري
رياضي و فيزيك
– – – – – – تعليمات ديني وقرآن) 3( فارسي 3 عربي زبان قرآن 3 زبان خارجه 3 فيزيك 3 شيمي 3
رياضيات گسسته هندسه 3 حسابان 2 سلامت و بهداشت علوم اجتماعي – – – –
01
علوم تجربي
– – – – – – تعليمات ديني وقرآن 3 فارسي 3 عربي زبان قرآن 3 زبان خارجه 3 فيزيك 3 شيمي 3
زيست شناسي 3 سلامت و بهداشت علوم اجتماعي – –
01
ادبيات وعلوم انساني
تعليمات ديني وقرآن 3 فارسي 3 علوم و فنون ادبي 3 عربي 3 ويژه علوم انساني زبا ن – – – –
خارجه 3 جامعه شناسي 3 جغرافي 3 تاريخ 3 فلسفه 2 رياضي و آما ر 3 سلامت و – – – – – – –
بهداشت

علوم و معارف اسلامي

– – – – – – معارف قرآني 3 فارسي 3 علوم و فنون ادبي 3 عربي 3 زبا ن خارجه 3 جامعه شناسي 2
اصول عقايد 3احکام 3 تاريخ 3 فلسفه 2 رياضي و آما ر 3 سلامت و بهداشت – – – –
» به نام خدا «
اكنون بيشتر از يک دهه است كه دستگاه عظيم آموزش و پرورش در تب و تاب تحول در نظام آموزش و برنامه
ريزي و تأليف و توليد متون و كتاب هاي درسي براي نظام جديد آموزشي است كه از آن به نظام 6 3 3 تعبير مي – –
شود. مهرماه امسال دوازدهمين و آخرين سال آن شروع شده است . پس از آن كنکور دانشگاه ها خواهد بود كه
گروهي از سدِّ آن خواهند گذشت و به تحصيل خود ادامه خواهند داد.
امروز يکي از بزرگترين مشکلات ما در حوزه ي جوانان و آموزش و پرورش اين است كه غذاي فکري و علمي
سالم و كافي براي اين قشر توليد نمي شود و يا بسيار كمتر از نياز آنان توليد مي شود.
تحولات سريع اجتماعي و شتاب فزاينده ي علوم ، فنون و تکنولوژي ، نسل امروز را با مسائل و چالش هاي جدي
مواجه ساخته است. اين امر ضرورت بازنگري در فرآيندها و مأموريت هاي دستگاه تعليم و تربيت را به منظور تربيت
انسان هاي كارآمد ، خلاق و مبتکر جهت مواجهه آگاهانه و عالمانه با دنياي متحول جديد، اجتناب ناپذير ساخته است.
مجموعه ي حاضر حاصل تلاش همکاران عزيز حوزه ستادي و آموزشي استان است كه به منظور تأمين بخشي از
نيازهاي فعلي دانش آموزان پايه دوازدهم تدوين و جمع آوري گرديده است. جا دارد از تلاش و كوشش مجموعه
همکاران عزيز اداره آموزش دوره دوم متوسطه نظري، اداره تکنولوژي و گروه هاي آموزشي متوسطه و همچنين از
ادارات آموزش و پرورش و دبيران گرانقدر استان كه با دقت و حوصله نسبت به اين مهم اهتمام ورزيده اند، تقدير و
تشکر نمايم.
رضا صابري تولايي
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوي
اسفندماه 7931
به نام هستي بخش جان ها
مديران معزز دبيرستان هاي دوره دوم
معاونين آموزشي ارجمند مدارس متوسطه نظري
و دبيران گرامي پايه دوازدهم
با سلام و عرض احترام و خداقوت
89 با تلاش شما بزرگواران ، استقرار پايه دوازدهم به نحو مطلوب در مدارس – از اينکه در سال تحصيلي 89
محقق شد ، از همه شما سپاسگزاريم . سال تحصيلي جاري يک سال مبنايي براي پايه دوازدهم است . فرزندان ما
در اين پايه تحصيلي با چالش ها و مسائل جديدي مواجه هستند که کمک و ياري شما عزيزان موجب خواهد شد تا
دانش آموزان بتوانند اين موارد را به فرصت تبديل کنند و ظرفيت و استعدادهاي خود را نمايان سازند .
همانگونه که مستحضريد دانش آموزان پايه دوازدهم تجربه شرکت در امتحان نهايي را ندارند . آن هم امتحان
نهايي مهم و حساس امسال که حداقل 98 % ظرفيت موسسات و مراکز آموزش عالي در سال 89 صرفا بر اساس
نتايج آن خواهد بود و تنها دانش آموزاني مي توانند شرکت کنند که در خردادماه 89 فارغ التحصيل شده باشند و
براي پذيرش در 58 % ديگر رشته محل هاي آموزش عالي که آزمون سراسري برگزار مي شود 03 % تاثير مثبت دارد
. ضمن آنکه احتمال دارد در کنکورهاي بعد تاثير سوابق تحصيلي ، مستقيم و ميزان آن بيشتر شود . لذا عليرغم
تبليغات برخي موسسات به اصطلاح آموزشي که سود ايشان در گل آلود کردن آب است ، نتايج امتحانات نهايي
تاثير زيادي بر موفقيت فرزندانمان خواهد داشت .
از سوي ديگر ، نتايج امتحانات نهايي به عنوان يک امتحان سراسري با فرايند اجرايي واحد مي تواند برآيند
فعاليت هاي درسي دانش آموزان و فرايندهاي آموزشي ما را نمايان سازد و ملاکي براي عملکرد آموزشي مان باشد .
در اهميت امتحان نهايي و حساسيت نتايج آن شکي بين ما وجود ندارد . فقط مي بايست مراقب فرزندانمان باشيم که راه
را اشتباه نروند .
کار خوبي که امسال به همت معاونين آموزش متوسطه و کارشناسي هاي آموزش متوسطه نظري ادارات استان
خراسان رضوي برگزار گرديد ، جشنواره طراحي سوالات امتحان نهايي است . تلاش مجموعه همکارانمان در ادارات
فراتر از تصور ما و بي نظير بود و از آن زيباتر ؛ پاسخ ، همکاري و همراهي مديران ارجمند دبيرستان ها و دبيران
محترم پايه دوازدهم بود که به شکلي بسيار جدي ، پرنشاط و با انگيزه در اين جشنواره شرکت نموده و ما را
شرمنده تلاش و کوشش خود نمودند . از اين همه ايثار ، شور ، اشتياق ، همراهي ، همفکري و همدلي
همکاران بسيار سپاسگزاريم . همکاران نشان دادند که هر جا از توان و ظرفيت ايشان کمک خواسته شده است ،
بهترين همراهي ها را داشته اند .
استقبال بي نظير بود ؛ از بين هزاران نمونه سوال که در قطب هاي ادارات آموزش و پرورش استان و نواحي
هفتگانه مشهد طراحي شده بود ، براساس سهميه داده شده و بر اساس انتخاب خود اين بزرگواران ، مجموعه
سوالاتي که تقديم حضورتان مي گردد ، جمع بندي و تدوين گرديد . در اين مجموعه تلاش شده است سوالات با
حفظ امانت و با نام طراح سوال ، آموزشگاه ، اداره و قطب مربوطه و در سه مجلد به تفکيک رشته تحصيلي گردآوري
شود .
قطعا مجموعه حاضر خالي از اشکال نخواهد بود . هيچ فردي سابقه قبلي که سوالات امتحان نهايي خرداد 89
به چه شکلي طراحي خواهد شد ، ندارد . پيشنهادات و اظهار نظر هاي شما به ما کمک خواهد کرد تا در مراحل بعد
بهتر عمل کنيم . اميدواريم مجموعه حاضر به دبيران ارجمند پايه دوازدهم و دانش آموزان عزيز کمک کند تا با
نمونه سوال هاي بيشتر و از زواياي ديد طراحان مختلف آشنا شوند و موجبات موفقيت بيش از پيش فرزندانمان در
امتحانات نهايي خرداد 89 فراهم آورد .
در پايان لازم مي دانم از حمايت هاي و راهنمايي هاي مدبرانه استاد محترم جناب آقاي دکتر صابري معاونت
آموزش متوسطه استان و تلاش هاي همکارانم در اداره آموزش متوسطه ؛ جناب آقاي کاريزي ، سرکار خانم صديقي ،
جناب آقاي عزيزي و جناب آقاي صمدي که موجب گردآوري اين مجموعه شدند و از تک تک دبيران پايه دوازدهم که
در اين جشنواره شرکت نمودند خصوصا عزيزاني که منتخب قطب و ناحيه خودشان شدند و سوالاتشان در اين
مجموعه قرار گرفته است ، بي نهايت تشکر و سپاسگزاري نمايم .
من الله التوفيق و عليه التکلان
حسن عدالت جو
رئيس اداره آموزش متوسطه نظري خراسان رضوي
بهمن 89

غيبت در حوزه ي امتحانات نهايي:

در صورتي که به هر دليل موجه ) حادثه يا بيماري و … ( موفق به شرکت در جلسه ي امتحان نشديد، مدارک مستند مربوط
به عدم حضور خود را به رئيس حوزه ي امتحاني تحويل نماييد. )تشخيص غيبت موجه با رئيس حوزه اجرا با هماهنگي مدير
واحد آموزشي خواهد بود( در صورت تشخيص غيبت موجه نمره آن درس حذف مي شود و چنان چه غيبت غيرموجه باشد،
نمره ي صفر منظور مي شود.
آيين نامه تخلفات در امتحانات نهايي:
رديف
نوع تخلف
مجازات
0
* همراه داشتن کتاب، جزوه، يادداشت، تلفن همراه و وسايل غير مجاز در جلسه ي
امتحان
نمره درس صفر منظور مي شود
2
* گذاشتن هر نوع علامت روي ورقه ي امتحاني به منظور سو استفاده
نمره درس صفر منظور مي شود
3
* استفاده يا اقدام به استفاده از کتاب، جزوه، يادداشت، تلفن همراه و ساير وسايل
غيرمجاز
* پاسخگويي به سؤالات امتحاني از طريق نگاه کردن به ورقه ي امتحاني دانش
آموزان ديگر يا صحبت کردن با آنها
* رد و بدل کردن سادداشت و روش هاي مشابه
امتحانات انجام شده اعم از
داخلي و نهايي باطل و از شرکت
در امتحان بقيه ي دروس همان
نوبت محروم مي شود
4
* بيرون بردن ورقه ي امتحاني
* نوشتن ورقه ي امتحاني براي دانش آموزان ديگر
* استفاده از ورقه ي امتحاني نوشته شده توسط دانش آموزان ديگر
* مشارکت در تعويض اوراق امتحاني
امتحانات انجام شده اعم از
داخلي و نهايي باطل و از شرکت
در امتحان بقيه ي دروس همان
نوبت محروم مي شود
5
* فرستادن شخص ديگري به جاي خود در جلسه ي امتحان
* اخلال در نظم جلسه يا حوزه ي امتحاني
* افشا يا استفاده از سؤالات امتحاني افشا شده و يا مشارکت در افشا
نمره ي کليه دروس صفر و
متخلف از امتحانات نوبت بعدي
محروم مي شود و موضوع به
مراجع قضائي ذي صلاح گزارش
مي گردد.

آيين نامه امتحانات نهايي و نکات مهم

آنچه را که دانش آموزان شرکت کننده در امتحانات نهايي بايد بدانند .
دانش آموزان متقاضي شرکت در امتحانات نهايي آيا مي دانيد ؟
3 درصد تاثير مثبت در – / آيا مي دانيد که: سوابق تحصيلي دروسي که به صورت نهايي برگزار مي شود ، 03
کنکور 89 دارد و در سنوات آينده اين درصد بيشتر و احتمالا تاثير مستقيم خواهد شد ؟
آيا مي دانيد که: 98 % از ظرقيت رشته هاي دانشگاهي اعلام شده از سوي سازمان سنجش بر اساس سوابق –
تحصيلي دروسي که به صورت نهايي برگزار مي شود و بدون شرکت در کنکور 89 دانشجوجذب مي شود ؟
آيا مي دانيد که تنها دانش آموزان نظام جديدي مي توانند در رشته هاي دانشگاهي بر اساس سوابق تحصيلي امسال
شرکت نمايند که در خرداد ماه 89 فارغ التحصيل شده باشند ؟
آيا مي دانيد که:معدل کتبي نهايي ، ملاکي مهم ، جهت پذيرش درآزمون هاي استخدامي آينده شما مي باشد ؟
آيا مي دانيد که: امتحانات نهايي به صورت همزمان جهت همه متقاضيان ، درسراسر کشور اجرا مي شود ؟
آيا مي دانيد که: ملاک طرح سئوال فقط و فقط ، کتب درسي پايه دوازدهم است ؟
آيا مي دانيد که: گرفتن بارم هر فصل از درسهايتان برابر دستورالعمل از دبير مربوطه به شما در نتيجه گيري کمک
مي کند ؟
آيا مي دانيد که: احتمال آمدن سئوال از هر قسمت کتاب وجود دارد و شما نبايد بر اساس نظر خودتان به حذف
قسمت هايي از کتاب بپردازيد و قسمت هايي را مهم تر از بقيه بدانيد ؟
آيا مي دانيد که: سئوالات امتحانات نهايي در سنوات گذشته بيشتر فرادانشي ))مفهومي(( بوده است ؟
آيا مي دانيد که: در امتحانات نهايي فردي موفق تر است که درس را به صورت مفهومي خوانده و قدرت تجزيه و
تحليل داشته باشد؟
آيا مي دانيد که: حوزه امتحان نهايي ، ممکن است مدرسه اي غير از مدرسه خودتان است و به شما راهنماي حوزه
ميدهند ؟
آيا ميدانيد که: بايد حوزه امتحاني خود را شناسايي نموده و در هر جلسه حداقل 03 دقيقه قبل از شروع امتحان
درحوزه حضورداشته باشيد ؟
آيا ميدانيد که: چنانچه 03 دقيقه قبل از شروع امتحان نهايي به حوزه نرسيد ، حوزه امتحاني نمي تواند شما را به
داخل راه دهد و شما از دادن امتحان محروم مي شويد ؟
آيا مي دانيد که: تنها مجوز ورود به حوزه امتحاني، کارت شرکت در جلسه مي باشد که توسط مدرسه به شما داده
مي شود ؟
آيا مي دانيد که: مي بايست نهايت دقت در نگهداري از کارتتان را، که در پشت آن تاريخ و مواد امتحاني درج شده
را داشته باشيد؟
آيا مي دانيد که: که هميشه بايد در بدو ورود به حوزه ، کارت را در سمت چپ سينه خود نصب نماييد ؟
آيا مي دانيد که: امتحان مجددي تحت عنوان غائبين موجه وجود ندارد و امتحانات نهايي فقط در 0 نوبت : خرداد و
شهريور و دي ماه برگزار ميگردد و در صورت عدم حضور بايد در نوبت بعدي شرکت نماييد ؟
آيا مي دانيد که: مدارک غيبت موجه در جلسه امتحان نهايي را بايد به رييس حوزه اجرا تحويل دهيد؟
آيا مي دانيد که: جهت امتحان مجدد درس يا دروسي که نمره قبولي آن نياورده و يا غائب بوده ايد ، بايد در مدرسه
خودتان انتخاب واحد نموده و در نوبت بعد ،آن درس يا دروس را در حوزه اي که اعلام مي شود ، امتحان دهيد ؟
آيا مي دانيد که: پس از حضور در جلسه امتحان بايد 0 شماره ))صندلي ، کارت و پاسخنامه (( خود را با هم تطبيق
داده و بايد شماره آنها با هم يکسان باشد و در غير اين صورت، مسئولين حوزه را در جريان قرار دهيد ؟
آيا مي دانيد که: در جلسه امتحان براي برخي دروس پاسخنامه تک صفحه اي و براي برخي ديگر چند صفحه
پاسخنامه به شما داده مي شود و مي بايست اطلاعات خواسته شده را در سر برگ تمامي پاسخنامه ها ذکر نماييد
؟
آيا مي دانيد که: بردن چرکنويس به جلسه امتحان ممنوع است
آيا مي دانيد که: نميتوان از قسمت هاي سفيد برگه سئوال به عنوان چرکنويس استفاده نمود و در صورت استفاده
متخلف محسوب ميشويد ؟
آيا مي دانيد که: نوشتن نام ونام خانوادگي و شماره داوطلبي ، روي تمامي برگه هاي سئوالات و همچنين
نوشتن اطلاعات خواسته شده روي تمامي برگه هاي پاسخنامه الزامي است ؟
آيا مي دانيد که: براي هر درس)غير از دروسي که پاسخنامه تک برگي دارند ( به تعداد کافي برگه به شما داده
ميشود و درصورت نياز ميتوانيد برگ ديگري بگيريد؟
آيا مي دانيد که: نوشتن جواب سئوالات با خودکارهاي سبز و قرمز و همچنين مداد ممنوع است ؟
آيا مي دانيد که: بايد در جلسه امتحان دو خودکار ترجيحا آبي همرنگ داشته باشيد ؟
آيا مي دانيد که: استفاده از لاک غلط گير و گذاشتن هر نوع علامت و يا کلمه و نشان روي برگه، تخلف محسوب
ميگردد ؟
آيا مي دانيد که: خوش خط نوشتن و پرهيز از خط خوردگي مدام برگه ، از اصول کار ميباشد ؟
آيا مي دانيد که: کشيده شدن يک خط ساده بين جواب سئوالات ، به زيبايي جواب شما و دقت نظر مصحح ، مي
افزايد؟
آيا مي دانيد که: حتي المقدور بايد از جواب دادن به سئوالات در چند قسمت جداگانه صفحات پاسخنامه پرهيز نماييد
؟
آيا مي دانيد که : 0 ساعت پس از پايان آزمون هر درس ، کليد سئوالات و سوال بر روي پايگاه اينترنتي مرکز –
سنجش وزارت آموزش و پرورش به آدرس http://aee.medu.ir قرار مي گيرد؟
آيا مي دانيد که: همراه داشتن موبايل حتي خاموش ، تخلف و تقلب محسوب ميگردد و برابر آيين نامه تخلفات با –
شما برخورد مي شود؟
آيا مي دانيد که: در صورت مجاز بودن داشتن ماشين حساب ، اجازه جابجا نمودن آن را نداشته و بايد از ماشين
حساب يا ديگر وسايل شخصي خود استفاده نماييد ؟
آيا مي دانيد که: براي دريافت نتيجه امتحانات ،بايد کمتر از 41 روز پس از آخرين امتحان، به مدرسه خود مراجعه
نماييد؟
درصورت داشتن اعتراض به نتايج امتحانات پاياني نوبت هاي اول و دوم، شهريور و دي ماه )اعم از نهايي و غير نهايي(،
حداکثر تا 8 روز بعد از اعلام نتايج ، مي بايست شخصا به مدرسه مراجعه و فرم اعتراضات را پر نمود و شخصا
امضاء نموده و تحويل دفتر دار مدرسه دهيد ؟
آيا مي دانيد که: ارتباط مستمر شما با مدرسه بعد از پايان امتحانات تا اعلام نتيجه و برگشت جواب اعتراضات ،
لازم است ؟
آيا ميدانيد که: شرط استفاده از تبصره براي فارغ التحصيلي حداکثر در 1 عنوان درسي ) دو عنوان درس نهايي و
دو عنوان درس غير نهايي ( مقدور مي باشد که نمره سالانه آن 7 و بيشتر از 7 باشد ؟
آياااا ماااي دانياااد چناااان چاااه آخااارين نماااره درس )ساااالانه، تابساااتاني ياااا غير حضاااوري( دانش آماااوزي، از مجماااوع
درساااهاي دوره دوم متوساااطه، حاااداکثر در چهاااار عناااوان درساااي )دو عناااوان نهاااايي و دو عناااوان غيرنهاااايي(، 7
و بيشتر و معدل کل وي نيز حداقل 43 باشد، فارغ التحصيل شناخته مي شود؟
آيا مي دانيد استفاده نکردن از شرايط تبصره در نوبت امتحاني خردادماه،) در زمان فارغ التحصيلي ( با درخواست
كتبي ولي دانش آموز بلامانع است، در اين صورت اگر دانش آموزي در نوبت امتحاني شهريورماه شركت کند
و نمره مأخوذه وي در درس هاي مربوط، كمتر از نمره امتحاني خردادماه شود، نمره خردادماه وي در
کارنامه درج مي شود؟
آيا مي دانيد که: دانش آموزي که قصد استفاده از تبصره رادارد و نمرات 2 عنوان درسي از دروس افتاده
اش بالاي 7 است ،درصورت متمايل بودن به حفظ اين دو نمره و استفاده از تک ماده ، ديگر نبايد در دوره هاي
امتحاني بعدي ، آن دروس را انتخاب نمايد ؟ چراکه در صورت انتخاب، نمره امتحان جديد جايگزين مي گردد .
آيا مي دانيد که: مواردي چون همراه داشتن کتاب يا جزوه و يادداشت ، گذاشتن هر نوع علامت روي برگه ،
پاسخگويي به سئوالات از طريق نگاه کردن به ورقه امتحاني دانش آموز ديگر يا صحبت کردن با آنها ، رد و بدل
نمودن يادداشت ، بيرون بردن ورقه امتحاني از حوزه ، نوشتن براي ديگري ، مشارکت در تعويض اوراق امتحاني
، فرستادن شخصي به جاي خود به جلسه امتحان و اخلال در نظم جلسه يا حوزه امتحاني ، از موارد تخلف محسوب
ميگردد ؟
آيا مي دانيد که: توکل به خدا ، اعتماد به نفس ، مطالعه اصولي و برنامه ريزي مناسب ، نقطه اولين و آخرين بحث
تعليم و تربيت ميباشد ؟
اميد است که با رعايت نکات و يادگيري مطالبي که نمي دانستيد ، به نمره واقعي خود دست پيدا نموده و خداي ناخواسته حقي از شما داوطلب شرکت در
امتحانات نهايي تضييع نگردد .
موفقيت و سر بلندي تمامي شما عزيزان که به حق آينده سازان ايران اسلامي مي باشيد را از خداوند بزرگ خواستاريم .
فهرست
سوالات رياضي 3 ………………………………………………………………………………………….. 2
طراح سوال : جناب آقاي محمد طالبي قطب شهيد هاشمي نژاد ناحيه 1 ……………………………………… 2
طراح سوال : جناب آقاي يونس اسکندري قطب شهيد مدرس بردسکن دبيرستان نمونه آمنه ………………….. 2
طراح سوال : سرکار خانم معصومه معالي قطب تبادکان …………………………………………………….. 2
پاسخ نامه رياضي 3 ………………………………………………………………………………………… 2
طراح سوال : جناب آقاي محمد طالبي قطب شهيد هاشمي نژاد ناحيه 1 ……………………………………… 2
طراح سوال : جناب آقاي يونس اسکندري قطب شهيد مدرس بردسکن دبيرستان نمونه آمنه ………………….. 2
طراح سوال : سرکار خانم معصومه معالي قطب تبادکان …………………………………………………….. 2
سوالات فيزيک 3 ………………………………………………………………………………………….. 2
طراح سوال : جناب آقاي محمود محمدي ناحيه تربت حيدريه قطب شهيد برونسي ……………………………. 2
طراح سوال : سرکار خانوم عصمت کرابي ناحيه خوشاب قطب شهيد فرومندي ……………………………….. 2
طراح سوال : جناب آقاي مرتضي قرايي ناحيه نوخندان قطب شهيد کلاهدوز ………………………………… 2
طراح سوال : سرکار خانوم فريده شفيعي ناحيه خليل آباد قطب شهيد مدرس …………………………………. 2
پاسخ نامه فيزيک 3 ………………………………………………………………………………………… 2
طراح سوال : جناب آقاي محمود محمدي ناحيه تربت حيدريه قطب شهيد برونسي ……………………………. 2
طراح سوال : سرکار خانوم عصمت کرابي ناحيه خوشاب قطب شهيد فرومندي ……………………………….. 2
طراح سوال : جناب آقاي مرتضي قرايي ناحيه نوخندان قطب شهيد کلاهدوز ………………………………… 2
طراح سوال : سرکار خانوم فريده شفيعي ناحيه خليل آباد قطب شهيد مدرس …………………………………. 2
سوالات شيمي …………………………………………………………………………………………….. 2
طراح سوال : سرکارخانم منصوره کلبادي نژاد قطب شهيد هاشمي نژاد ناحيه 1 دبيرستان جفايي – – – …………… 2
طراح سوال : سرکار خانم ميلحه خباز قطب شهيد هاشمي نژاد ناحيه 7 دبيرستان بانوان قفلي – – – ……………… 2
طراح سوال : جناب آقاي حسين يعقوبي قطب شهيد برونسي شهرستان رشتخوار دبيرستان اتحاد – – – ………… 2
طراح سوال : سرکار خانم زهره زارع قطب شهيد دهقان شهرستان تايباد – – ………………………………….. 2
طراح سوال : سرکارخانم فاطمه عليزاده قطب شهيد دهقان شهرستان باخرز دبيرستان الزهرا)س( – – – …………. 2
طراح سوال : سرکارخانم زهره کوثري قطب شهيد ش.شتري شهرستان – – ………………………………….. 2
02
طراح سوال : سرکار خانم عشرت حسيني قطب شهيد کاوه شهرستان احمد آباد – – …………………………… 2
طراح سوال : سرکارخانم معصومه کمالي نيا قطب شهيدکاوه شهرستان سرخس دبيرستان نمونه دولتي پژوهش – – –
والزهرا)س( ……………………………………………………………………………………………… 2
طراح سوال : سرکارخانم محبوبه مروج قطب شهيد مدرس شهرستان گناباد دبيرستان دخترانه شاهد ريحانه – – –
النبي )س( ………………………………………………………………………………………………. 2
پاسخ نامه شيمي …………………………………………………………………………………………… 2
طراح سوال : سرکارخانم منصوره کلبادي نژاد قطب شهيد هاشمي نژاد ناحيه 1 دبيرستان جفايي – – – …………… 2
– – طراح سوال : جناب آقاي قاسميان قطب شهيد هاشمي نژاد ناحيه 4 ……………………………………… 2
طراح سوال : سرکار خانم ميلحه خباز قطب شهيد هاشمي نژاد ناحيه 7 دبيرستان بانوان قفلي – – – ……………… 2
طراح سوال : جناب آقاي حسين يعقوبي قطب شهيد برونسي شهرستان رشتخوار دبيرستان اتحاد – – – ………… 2
طراح سوال : سرکار خانم زهره زارع قطب شهيد دهقان شهرستان تايباد – – ………………………………….. 2
طراح سوال : سرکارخانم فاطمه عليزاده قطب شهيد دهقان شهرستان باخرز دبيرستان الزهرا)س( – – – …………. 2
طراح سوال : سرکارخانم زهره کوثري قطب شهيد ش.شتري شهرستان – – ………………………………….. 2
طراح سوال : سرکار خانم عشرت حسيني قطب شهيد کاوه شهرستان احمد آباد – – …………………………… 2
طراح سوال : سرکارخانم معصومه کمالي نيا قطب شهيدکاوه شهرستان سرخس دبيرستان نمونه دولتي پژوهش – – –
والزهرا)س( ……………………………………………………………………………………………… 2
طراح سوال : سرکارخانم محبوبه مروج قطب شهيد مدرس شهرستان گناباد دبيرستان دخترانه شاهد ريحانه – – –
النبي )س( ………………………………………………………………………………………………. 2
سوالات زيست شناسي 3 ……………………………………………………………………………………. 2
طراح سوال : سرکارخانم رشيدي نيا قطب شهيد هاشمي نژاد ناحيه 1 دبيرستان نرجس – – – …………………. 2
طراح سوال : سرکار خانم فرشته امامي کيان قطب شهيد هاشمي نژاد ناحيه 2 دبيرستان دبيرستان شاهد – – –
فاطميه )س( …………………………………………………………………………………………….. 2
طراح سوال : سرکار خانم طاهرامين زاده قطب شهيد هاشمي نژاد ناحيه 4 دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع – – –
فجر ……………………………………………………………………………………………………. 2
طراح سوال : سرکارخانم زهراقاسمي طب شهيد هاشمي زاده ناحيه 5 دبيرستان المهدي )ع( – – – …………….. 2
– – طراح سوال : سرکارخانم عليزاده قطب شهيد هاشمي نژاد ناحيه 6 ………………………………………… 2
طراح سوال : سرکارخانم مژگان مددي قطب شهيد هاشمي نژاد ناحيه 7 دبيرستان بانوان قفلي – – – …………….. 2
03
طراح سوال : سرکارخانم سمانه اسديان قطب برونسي شهرستان رشتخوار دبيرستان نرجس – – – …………….. 2
طراح سوال : جناب آقاي محسن غفاري قطب شهيد دهقان شهرستان باخرز دبيرستان شهيد رجايي – – – ……… 2
طراح سوال : سرکار خانم صفاريمقدم قطب شهيدش.شتري شهرستان نيشابور دبيرستان غيردولتي شکوفا – – – … 2
طراح سوال : سرکارخانم آزاده داريني قطب شهيدفرومندي شهرستان جغتاي دبيرستان حضرت فاطمه )س( – – – . 2
طراح سوال : جناب آقاي حسن تقوي مقدم قطب شهيدفرومندي شهرستان خوشاب دبيرستان نمونه دولتي – – –
امام حسن مجتبي )ع( ……………………………………………………………………………………. 2
طراح سوال : سرکارخانم زهرا بهروان قطب شهيد فرومندي شهرستان سبزوار دبيرستان کاوشگران – – ………… 2
طراح سوال : سرکار خانم نرگس پيرنيا قطب شهيد کاوه شهرستان تبادکان – – ………………………………. 2
طراح سوال : سرکار خانم بي بي سادات عابديان قطب رشهيد مدرس شهرستان کاشمر – – …………………….. 2
پاسخ نامه زيست شناسي 3 …………………………………………………………………………………. 2
طراح سوال : سرکارخانم رشيدي نيا قطب شهيد هاشمي نژاد ناحيه 1 دبيرستان نرجس – – – …………………. 2
طراح سوال : سرکار خانم فرشته امامي کيان قطب شهيد هاشمي نژاد ناحيه 2 دبيرستان دبيرستان شاهد – – –
فاطميه )س( …………………………………………………………………………………………….. 2
طراح سوال : سرکار خانم طاهرامين زاده قطب شهيد هاشمي نژاد ناحيه 4 دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع – – –
فجر ……………………………………………………………………………………………………. 2
طراح سوال : سرکارخانم زهراقاسمي طب شهيد هاشمي زاده ناحيه 5 دبيرستان المهدي )ع( – – – …………….. 2
– – طراح سوال : سرکارخانم عليزاده قطب شهيد هاشمي نژاد ناحيه 6 ………………………………………… 2
طراح سوال : سرکارخانم مژگان مددي قطب شهيد هاشمي نژاد ناحيه 7 دبيرستان بانوان قفلي – – – …………….. 2
طراح سوال : سرکارخانم سمانه اسديان قطب برونسي شهرستان رشتخوار دبيرستان نرجس – – – …………….. 2
طراح سوال : جناب آقاي محسن غفاري قطب شهيد دهقان شهرستان باخرز دبيرستان شهيد رجايي – – – ……… 2
طراح سوال : سرکار خانم صفاريمقدم قطب شهيدش.شتري شهرستان نيشابور دبيرستان غيردولتي شکوفا – – – … 2
طراح سوال : سرکارخانم آزاده داريني قطب شهيدفرومندي شهرستان جغتاي دبيرستان حضرت فاطمه )س( – – – . 2
طراح سوال : جناب آقاي حسن تقوي مقدم قطب شهيدفرومندي شهرستان خوشاب دبيرستان نمونه دولتي – – –
امام حسن مجتبي )ع( ……………………………………………………………………………………. 2
طراح سوال : سرکارخانم زهرا بهروان قطب شهيد فرومندي شهرستان سبزوار دبيرستان کاوشگران – – ………… 2
طراح سوال : سرکار خانم نرگس پيرنيا قطب شهيد کاوه شهرستان تبادکان – – ………………………………. 2
طراح سوال : سرکار خانم بي بي سادات عابديان قطب رشهيد مدرس شهرستان کاشمر – – …………………….. 2
سوالات
رياضي 3
05
سؤالات امتحان نهايي درس : رياضي 3
رشته : علوم تجربي
ساعت شروع : 8 صبح
مدت امتحان : 30 دقيقه
نام و نام خانوادگي :
سال دوازدهم آموزش متوسطه
تاريخ امتحان : / / 0398
تعداد صفحه: 2
جشنواره طراحي سوال امتحان نهايي خراسان رضوي – بهمن 97
طراح سوال : جناب آقاي محمد طالبي قطب شهيد هاشمي نژاد ناحيه
0
رديف
سوًالات )پاسخ نامه دارد(
نمره
0
درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص کنيد.
الف( هر تابع اکيداً صعودي، وارون پذير است.
ب( تابع تانژانت در دامنهاش، اکيداً يکنواست.
پ(اگر در پيوسته باشد، آنگاه در مشتق پذير است .
ت(اگر تابع دريك باز. پيوسته باشد آنگاه در اين بازه ماکزيمم مطلق دارد.
2
تابع با ضابط. مفروض است.
الف( تابع را به صورت چند ضابطهاي بنويسيد.
ب( نمودار تابع را رسم کنيد و تعيين کنيد تابع مذکور در چه بازهاي صعودي است؟
5 / 0
3
نمودار تابعي را به صورت بنويسيد که دور. تناوب آن برابر 4 و مقادير ماکزيمم و مينيمم
آن 5 و 3- باشد.
5 / 0
4
نمودار تابعي را رسم کنيد که در آن و باشد.
5 / 1
5
حدود زير را بهدست آوريد.
)ب )الف
5 / 0
6
معادل. خط مماس بر نمودار تابع در نقطهاي به طول 2 ، واقع بر نمودار آن را بنويسيد.
0
7
با استفاده از تمرين مشتق، مشتق پذيري تابع را در نقط. بررسي کنيد.
5 / 0
8
مشتق توابع داده شده را بهدست آوريد.) ساده کردن لازم نيست(
)الف

5 / 0
9
معادل. حرکت گلولهاي به صورت است سرعت متوسط گلوله را در باز. محاسبه
کنيد.
0
01
نقاط بحراني تابع را بهدست آوريد.
0
ادامه سوالات در صفحه بعد
بسمه تعالي
06
سؤالات امتحان نهايي درس : رياضي 3
رشته : علوم تجربي
ساعت شروع : 8 صبح
مدت امتحان : 30 دقيقه
نام و نام خانوادگي :
سال دوازدهم آموزش متوسطه
تاريخ امتحان : / / 0398
تعداد صفحه: 2
جشنواره طراحي سوال امتحان نهايي خراسان رضوي – بهمن 97
طراح سوال : جناب آقاي محمد طالبي قطب شهيد هاشمي نژا

ارسال یک پاسخ