فرم سنجش ، برای ثبت نام دانش آموزان بدو ورود ابتدایی

0

دانلود فرم سنجش ، دانلود برای ثبت نام دانش آموزان بدو ورود ابتدایی

فرم سنجش ،

فرم سنجش


مطلب پیشنهادی     طرح تدبیر مدارس ابتدایی


فرم سنجش و راهنمایی ثبت اطلاعات

دانشکده ها : راهنما فرم سنجش ثبت اطلاعات و نوبت گیری ویژه نوآموزان / دانش آموزان

در سامانه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی

ویژه مدیران مدارس ابتدایی عادی و استثنایی

آدرس سامانه سنجش :
h1.iehs.ir/tashkhis/home

تابستان ۹۶

با توجه به روند الکترونیکی فرایند طرح سنجش سلامت برای کلیه نوآموزان و دانش آموزان در گروهای مختلفت اعم از نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش از دبستان ، دانش آموزان متقاضی جهش، دانش آموزان دیر آموز ، تست مجدد و ازمایشی مدارس استثنایی

توضیحاتی جهت نحوه نوبت گیری و ثبت اطلاعات این دانش آموزان/نوآموزان در سامانه سنجش به شرح ذیل بیان می گردد:

دانلود بخش اول : فرم سنجش ثبت و یا تکمیل اطلاعات شناسنامه ای نوآموز/دانش آموز و والدین وی در سامانه سناد

schsnd.medu.ir -1 مراجعه به سامانه دانش آموزی ) سناد( به آدرس

-۲ مراجعه به آیکن ” مدیریت دانش اموزان ” و سپس انخاب آیکن ” مدیریت اطلاعات شناسنامه ای “

-۳ ثبت مشخصات شناسنامه ای دانش آموز جدید و ثبت مشخصات شناسنامه ای اولیا دانش اموز

۱ : این مرحله باید برای تمامی دانش آموزان یا نوآموزان انجام شود و اطلاعات شناسنامه ای ثبت یا تکمیل گردد و در صورتی که برخی – تبصره ۱ بندهای مربوط به اطلاعات شناسنامه ای نوآموز/دانش آموز و والدین وی ناقص است نسبت به تکمیل یا اصلاح اطلاعات اقدام گردد.


تکمیل نبودن اطلاعات شناسنامه ای باعث عدم شناسایی نوآموز/ دانش آموز در سامانه سنجش خواهد شد.

 

فرم سنجش

۴ بارگذاری عکس نوآموزان/ دانش آموزان : مراجعه به آیکن ” مدیریت دانش آموزان ” و سپس انتخاب گزینه ” لیست دانش آموزان “

-۵ جهت شناسایی سریعتر نوآموزان معرفی شده به سنجش در مقابل آیکن “وضعیت” گزینه ” معرفی به پایگاه سنجش” را انتخاب نمایید و سپس بر روی گزینه ” جستجو” کلیک کنید تا سامانه فقط لیست نوآموزان معرفی شده به سنجش را نمایش دهد .

-۶ در مقابل نام نوآموز با انتخاب آیکن ” عملیات” گزینه ” تصویر دانش آموز” را انتخاب و با توجه به نکات ذکر شده در سامانه در رابطه با ویژگی های عکس نوآموز ، مراحل پیش رو را انجام داده و تصویر را بارگذاری نمایید.

۲ : مدیران محترم مدارس موظف اند برای تمامی نوآموزان/دانش آموزانی که به پایگاه سنجش معرفی میکنند عکس آنان را در سامانه – تبصره ۱ سناد به روش فوق بارگذاری نمایند.


دانلود فرم سنجش

دانلود راهنمای بخش دوم  تکمیل فرم سنجش: انجام فرایند تکمیل ثبت اطلاعات نوآموزان/دانش آموزان در سامانه سنجش

۱ – ثبت فرم سنجش مراجعه به سامانه سنجش به آدرس h1.iehs.ir/tashkhis/home

۲ – انتخاب آیکن ” نوبت گیری ” سپس وارد نمودن کدملی یا کد سناد )برای نوآموزان اتباع یا نوآموزان ایرانی فاقد کد ملی ( و جستجو فرد مورد نظر

۳ – در این مرحله مدیر مدرسه موظف است اطلاعات دریافت شده از سناد را بررسی کند و در صورت صحیح بودن اطلاعات آن را تایید و در غیر اینصورت با بازگشت به سامانه سناد اطلاعات نوآموز/دانش آموز را ویرایش نماید.

۴ – پس از تایید اطلاعات دریافت شده از سناد در ادامه باید اطلاعات خواسته شده از دانش آموز، خانواده و محل سکونت تکمیل شود

تبصره ۲ – ۱ : تکمیل نمودن تمام آیکن های قرار داده شده در این مرحله الزامی است و در صورت عدم تکمیل سیستم خطا می دهد و اجازه ورود به مرحله بعد را نخواهد داد.

تبصره مهم ۲ – ۲ : مدیران مدارس استثنایی در زمان ثبت اطلاعات دانش آموز/نوآموز در این صفحه باید آیکن ” معرفی شده از مدرسه استثنایی” را علامت بزنند.

/


بخش سوم فرم: انتخاب نوع ارجاع و نوبت گیری نوآموزان/دانش آموزان در سامانه سنجش

۱ – انتخاب نوع ارجاع :
هر نوآموز /دانش آموز با توجه به شرایط و وضعیت تحصیلی پیش رو و نوع سنجش و ارزیابی جزء یکی از پنج گزینه بدو ورود، جهش، آزمایشی ، تست مجدد و دیرآموز قرار می گیرد و براساس آن در پایگاه های اولیه یا پایگاه های تخصصی هوش برای وی نوبت اخذ می شود.

در ذیل توضیحاتی در خصوص هر یک از گزینه های موجود مطرح می شود :
❖ بدو ورود :

ویژه


نوآموزان پیش دبستانی

• نوآموزان بدو ورود به مدرسه ) ورودی پایه اول ابتدایی(
• دانش آموزان پایه اول جامانده از سنجش سال ۹۵
• نوآموزان با رده سنی ۴ سال تمام به بالا دارای هر نوع معلولیت

تبصره ۳ – ۱ : مدیران مدارس ابتدایی برای نوبت گیری سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان )ورودی به پایه اول ابتدایی( در پایگاه های اولیه گزینه ” نوبت گیری نوآموزان بدو ورود به مدرسه” را انتخاب نمایند.
تبصره ۳ – ۲ : ایکن ” نوبت گیری نوآموزان پیش دبستانی ” ویژه گروه نوآموزان پیش دبستانی بوده و فقط مراکز پیش دبستانی از این آیکن برای معرفی به سنجش این گروه استفاده می کنند . همچنین لازم به ذکر است زمان شروع طرح سنجش پیش دبستانی متعاقباً اعلام خواهد شد.

تبصره ۳ – ۳: آیکن ” نوبت گیری نوآوزان جامانده از سنجش سال قبل” فقط ویژه دانش آموزانی است که در سال تحصیلی ۹۶ -۹۵ پایه اول ابتدایی را بدون انجام مراحل سنجش به اتمام رسانده اند می شود .

تبصره ۳ – ۴ : معرفی دانش آموزان پایه های تحصیلی بالاتر )دوم ابتدایی به بعد( که قبلا و در زمان مقرر خود سنجش نشده اند به پایگاه های اولیه سنجش غیرقانونی است.
تبصره ۳ – ۵ : به منظور تشخیص زودهنگام و ارائه خدمات لازم آموزشی و توانبخشی به نوآموزان با رده سنی ۴ سال تمام به بالا دارای هر نوع معلولیت )ذهنی، حسی، بینایی، شنوایی و جسمی( ، مدیران مدارس استثنایی با شناسایی این گروه می توانند

از آیکن ” نوبت گیری نوآموزان بدو ورود به مدرسه” برای اخذ نوبت اینترنتی سنجش برای این گروه از نوآموزان استفاده نمایند.


مطلب پیشنهادی        برنامه سالانه و تقویم اجرایی


❖ جهش

ویژه دانش آموزان متقاضی جهش تحصیلی

تبصره ۳ – ۶ : هر دانش آموز متقاضی جهش تحصیلی ابتدا باید در آزمون تخصصی تخصصی جهش شرکت نماید و در صورت پذیرفته شدن در این آزمون هوش می تواند مراحل بعدی جهش تحصیلی را طی نماید.

تبصره ۳ – ۷ : آزمون تخصصی جهش تحصیلی فقط در پایه های ابتدایی انجام می شود و شامل پایه های تحصیلی متوسطه نمی شود

تبصره ۳ – ۸ : هزینه آزمون جهش مبلغ ۶۰۰ هزار ریال )معادل ۶۰ هزار تومان( می باشد که در محل پایگاه تخصصی از خانواده نوآموز اخذ خواهد شد.


❖ آزمایشی

ویژه ارزیابی دانش آموزان آزمایشی مدارس استثنایی

تبصره مهم ۳ – ۹ : مدیران مدارس استثنایی جهت نوبت گیری دانش آموزان آزمایشی موظف اند براساس بندهای ۱ ، ۳ و ۴
بخشنامه شماره ۱۰۳۵ / ۵۹۱۹ / ۳۸۰۰ مورخ ۱۲ / ۲ / ۹۶ اقدام نمایند.


❖ تست مجدد

ویژه

ویژه دانش آموزانی که در مدرسه عادی پیشرفت تحصیلی مناسبی ندارند

• ویژه دانش آموزانی که در مدرسه استثنایی پیشرفت تحصیلی مطلوبی دارند
• ویژه نوآموزانی که در طرح سنجش سال /سالیان گذشته شرکت کرده و نتیجه سنجش آنان بدین شرح می باشد :
“نوآموز در سال جاری از آمادگی لازم برای ثبت نام در مدرسه برخوردار نبوده و می بایست جهت ارزیابی مجدد
مراجعه نماید”

تبصره ۳ – ۱۰ : دانش آموزانی که در مدرسه عادی پیشرفت تحصیلی مناسبی ندارند شامل این گروه می باشند که می توان دانش آموزان پایه اول تا سوم ابتدایی که وضعیت تحصیلی آنها نیاز به تلاش بیشتر یا مردود مشخص شده باشد را جزء این گروه دسته بندی نمود.
تبصره ۳ – ۱۱ : دانش آموزان پایه اول تا سوم ابتدایی مدارس استثنایی در صورت پیشرفت تحصیلی مطلوب می توانند جهت ارزیابی مجدد و جایدهی مناسب آموزشی با تایید شورای آموزشی مدرسه به تست مجدد ارجاع داده شوند.
تبصره ۳ – ۱۲ : در خصوص نوآموزانی که در سال گذشته نتیجه سنجش آنان بدین شرح بوده است : ” نوآموز در سال جاری از آمادگی لازم برای ثبت نام در مدرسه برخوردار نبوده و می بایست جهت ارزیابی مجدد مراجعه نماید”


نکات ذیل مطرح می شود :

•  دانلود فرم سنجش مدیران مدارس عادی یا استثنایی می توانند با مراجعه به آیکن تست مجدد برای این گروه از نوآموزان که نتیجه سنجش سال /سالهای قبل آنان عبارت فوق می باشد نوبت تست تخصصی هوش اخذ نمایند .
• پایه تحصیلی برای این نوآموزان ” پیش دبستانی ” انتخاب شود.
• با توجه به اینکه این گروه از نوآموزان در مراکز پیش دبستانی و یا مراکز ارائه خدمات توانبخشی خدمات دریافت کرده اند

در قسمت وضعیت نمرات نوآموز می توان با توجه به پیشرفت در مهارت های فردی، جسمی و ذهنی نوآموز از بین گزینه های خیلی خوب تا مردود یک گزینه انتخاب و در قسمت توانایی های عمومی و رفتارهای سازشی نیز موارد مربوطه بر اساس معیار فوق گزینه های لازم علامت زده شود.

تبصره ۳ – ۱۳ : انجام تست مجدد برای سه گروه ذکر شده در فوق مشمول هزینه تست به مبلغ ۱۰۰ هزار ریال )معادل ۱۰ هزار تومان( می باشد که در محل پایگاه تخصصی از خانواده نوآموز اخذ خواهد شد.


❖ دیرآموز

دانلود فرم سنجش ویژه دانش آموزانی که در طرح سنجش سال/سال های گذشته جزء گروه دانش آموزان دیرآموز تشخیص داده شده اند و پیشرفت تحصیلی مناسبی ندارند.
تبصره ۳ – ۱۴ : ملاک معرفی دانش آموزان دیرآموز به ارزیابی تخصصی هوش ، عدم پیشرفت تحصیلی این دانش آموزان پس از پایان دوره تحصیلی آنان می باشد. دانش آموزان دیرآموز دارای پیشرفت تحصیلی مطلوب نیازی به ارجاع تست تخصصی هوش ندارند.
تبصره ۳ – ۱۵ : دانش آموزانی که نتیجه سنجش آنها دارای عبارت ذیل باشد جزء دانش آموزان دیرآموز تلقی می شوند : ” نوآموز نیار به مراقبت های آموزشی دارد “

تبصره ۳ – ۱۶ : در زمان انتخاب آیتم “دیرآموز” برای جامعه هدف توجه به نکات ذیل الزامی است:
• تست تخصصی هوش برای دانش آموزان دیرآموز از پایه پیش دبستانی تا پایه چهارم ابتدایی انجام می شود لذا در آیکن
“پایه تحصیلی ” باید یکی از پنج پایه پیش دبستانی تا چهارم ابتدایی برای دانش آموز دیرآموز انتخاب شود.
• در قسمت مربوطه وضعیت نمرات و همچنین وضعیت پشیرفت تحصیلی در سه درس اصلی فارسی، ریاضی و علوم باید مطابق
با آیتم های موجود علامت زده شود.


بخش چهارم : سوالات متداول و پاسخ سوالات

– جهت استفاده از سامانه سنجش از چه مرورگر اینترنتی باید استفاده کرد ؟
• فقط باید از مرورگر google Chrome استفاده کرد

۲ – در هنگام وارد نمودن نام کاربری و رمز ورود به سامانه سنجش چه نکاتی را باید مدنظر قرار داد ؟
• نام کاربری سامانه سنجش از ۵ قسمت تشکیل شده است مطابق روبرو که در زمان وارد نمودن آن باید هر پنج قسمت را تایپ نمود و از ایجاد فاصله بین کارکترهای آن خودداری کرد.

همچنین تمامی حروف نام کاربری باید با حروف کوچک تایپ شود.

تایپ خط تیره ) دکمه منها بر روی صفحه کلید ( بین کلمات edu و manager و بین عدد چند رقمی و کلمه manager ،
الزامی بوده و جزئی از نام کاربری می باشد.

• رمز ورود به سامانه سنجش نیز کد ملی مدیر مدرسه می باشد.


برای دانلود فرم سنجش روی لینکهای زیر کلیک کنید.

فرم-مشخصات-سنجش                              راهنمای-سامانه-سنجش

فرم-مشخصات-سنجش (۱)                        راهنمای-سامانه-سنجش (۱)

مطالب پیشنهادی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.