هزینه پرورش قارچ

پرورش قارچ

0

هزینه پرورش قارچ

در یک بازار مناسب، یک کسب و کار قارچ می تواند رشد کند، اما شما باید بتوانید سرمایه گذاری کنید و ریسک
کنید. شما می توانید این کسب و کار را درحتی خانه خود شروع کنید.

در صورتی که فضایی در اختیارتان قرار

دارد می توانید این کار را با خیال راحت انجام دهید و هزینه پرورش قارچ را کاهش دهید.
. اما باید در نظر بگیرید ممکن است مجبور شوید که خانه خود را با قالب هایی که به علت سطوح رطوبت باالیی
که مورد نیاز است پوشش دهید یا خانواده خود را با بار اسپور باالی برخی از قارچ ها مثل صدف ها که دائما آزاد
می شوند آزار دهید و اینگونه هزینه های پرورش قارچ شما افزایش یابد.
شما می توانید فضایی را در انبار ایجاد کنید. که آن باز هم، سرمایه الزم دارد مگر اینکه در حال حاضر فضای
بسیار بزرگ برای تبدیل به اهداف خود داشته باشید،

در هر مدل سرمایه گذاری باید دقت داشت که درآمد حاصل از آن بیزینس به حدی باشد که نه تنها جبران
هزینه های صرف شده را بنماید بلکه سود و درآمد مناسبی را برای آن فرد دربر داشته باشد، در زمینه کشت و
پرورش قارچ نیز چنین است. که این مدل در هزینه پرورش قارچ نیز صادق است.

تامین نیروی انسانی در هزینه پرورش قارچ

پرورش قارچ ها بسیار جذاب هستند زیرا بعضی از گونه ها مثل صدف ها می توانند بسیار سریع رشد کنند و
روزانه برای بازرسی نیاز به چندین مرحله بازرسی داشته باشند.

از دیگر هزینه پرورش قارچ تامین نیروی
انسانی آن است. تا زمانی که این کسب و کار به یک نقطه رشد نرسد که بتوان کسی را برای مدیریت آن در
غیاب خود استخدام کنید، برای تعطیالت آخر هفته نمی توانید برنامه ریزی کنید.

شما واقعا باید قبل از اینکه
این کسب و کار را شروع کنید، فکر و برنامه ریزی داشته باشید، زیرا شما مدام در حال نگرانی هستید و در واقع
شما به عنوان یک برده می شوید

و حتی دیگر تعهدات مانند پر کردن سفارشات و تحویل آنها را نیز باید مد نظر
قرار دهید. بله، باید فکر کنید چه کسی این کار را در غیاب شما انجام می دهد؟

دیگر هزینه پرورش قارچ سالن و فضای تولید آن است.

برای پرورش قارچ به یک سالن احتیاج دارید که بسته به میزان تولید قارچ وسعت آن فرق می کند. ولی به طور
متوسط برای پرورش ۵ تن قارچ به یک فضای ۰۴ مترمربعی احتیاج دارید.

همچنین پرورش قارچ نیاز به اقداماتی مانند عایق کاری سالن برای جلوگیری از تلف شدن انرژی، تهیه
قفسهبندی، آمادهسازی و نصب تجهیزات دارد.

تهیه بذر قارچ، کود مورد نیاز، مواد ضدعفونی کننده، مواد غذایی بذر قارچ که از جمله آن ها میتوان به گندم
پخته شده اشاره کرد از جمله مراحلی هستند که در پرورش قارچ باید مورد توجه قرار گیرند.

به جز این موارد، در هزینه پرورش قارچ احتیاج به آموزشی هایی از قبیل نحوه ضدعفونی سالن پرورش
قارچ، تخته کوبی، پنجه دوانی یا میسلیوم رانی )دوازده روز اول(، خاکدهی، مقابله با بیمار شدن و یا آسیب
دیدن محصول و همچنین آبیاری دارد که فردی که آماده پرورش قارچ است باید آنها را فرا گیرد.

اگر شما برای رفتن به بازار فروش آخر هفته را انتخاب می کنید دیگر تعطیالت آخر هفته ای نخواهید داشت.
کشت قارچ یک تعهد ۷ روزه در هفته است.

البته باید در نظر گرفت که تجهیز سالن نگهداری قارچ هم به هزینههایی مانند عایقکاری و تهویه و… نیاز دارد
که هر کدام هزینههای خود را دارند.

ضمن اینکه هزینه سالن نگهداری را نیز نباید فراموش کرد.
بنابراین میبینید که بصورت کامال نامحسوس هزینه پرورش قارچ بسیار فراتر از تصورتان است.

مطالب پیشنهادی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.