بنابراین ، در اصل ، دو مفهوم بسیار نزدیک به هم هستند ، تغییر در سیاست کلان اقتصادی بسیاری از معاملات اساسی اقتصاد خرد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به طور مقایسه ای تغییر در تصمیم گیری های خرد اقتصادی به طور کلی افزوده می شود تا بر مفاهیم کلان اقتصادی مورد مطالعه تأثیر بگذارد. این وابستگی متقابل و پایه و اساس تئوری اقتصادی که هر دو آنها نمایانگر هستند ، به همین دلیل است که هر برنامه درسی اقتصاد نیاز به مطالعه گسترده مفاهیم اقتصاد کلان و اقتصاد خرد دارد.