آشنایی با آرایه ها

آرایه ها

0

آشنایی با آرایه ها

تعریف آرایه : به تعدادی متغیر از یک نوع در حافظه را که پشت سرهم قرار میگیرند آرایه گفته میشود.

طرز تعریف آرایه:

DIM ARRAY نام (ع) به عنوان DATA TYPE

با توجه به اعلان بالا:

DIM:کلید واژه اعلان آرایه ومتغیر است.

ARRAY NAME:نام دلخواه تعریف آرایه است.

N:تعداد خانه های آرایه است.(یک عدد صحیح غیر صفر)(تعدادخانه ها=N+1)

DATATYPE:نوع آرایه(INTEGERوSTRINGو…)

مثال شماره۱:DIM A(4)AS INTEGER

۱      ۲       ۳     ۴  >>>شماره خانه های آرایه(اندیس یاINDEX)

 • تذکر:در مثال شماره ۱زمانی پایین ترین شماره آرایه (پاییین ترین اندیس)صفراست که اگرهیچ دستوری قبل ازآن به نام OPTION BASE تعریف نشده باشد.
 • این دستورپایین ترین اندیس یک آرایه را مشخص میکند.
 • OPTION BASE 0 <<< پایین ترین اندیس صفراست(درقسمتGNERALنوشته شود)
 • OPTION BASE1 >>>پایین ترین اندیس یک است(درقسمتGNERALنوشته شود)
 • مثال شماره۲:
 • پایگاه انتخاب ۱
 • DIM (A) به عنوان INTEGER
 • برای من = ۱ تا ۴
 • A (I) = 1 * 2
 • بعدی منم
 • ۱ ۳ ۳. ۴
 • ۲۴۶۸

آشنایی با آرایه ها ایجادساختارهای داده ای درویژوال

 • ساختارهای داده ای از نظر تعداد اعضا به دودسته استاتیک و دینامیک تقسیم میشوند.
 • ساختارهای استاتیک مثل آرایه های یکبعدی وآرایه های دوبعدی تعداد اعضای آنها درزمان طراحی برنامه مشخص میشودو در طول اجرای برنامه ثابت است اما تعداد اعضای ساختارهای داده ای دینامیک درطول اجرای برنامه تغییر میکند.لیست پیوندی(LINKLIST) پشته (STACK) صف(QUEUE)ودرختهای باینری(TREE BAINERY) نمونه هایی ازساختارهای داده ای دینامیک هستند.
 • لیست پیوندی شامل مجموعه ای ازعناصرداده ای است که اضافه وحذف اعضا در جای لیست ممکن است.
 • آرایه های یک بعدی بصورت زیر تعریف میشوند نوع آرایه AS(طول آرایه)نام آرایهDIM
 • DIMواژه کلیدی است.
 • نام آرایه از قانون نامگذاری برای متغیرها پیروی میکند.طول آرایه مشخص میکند
 • چند عنصر باید در آرایه ذخیره شود ASواژه کلیدی است.نوع آرایه مشخص میکندچه نوع عناصری میتوانند درآرایه ذخیره شوند به عنوان مثال دستور زیر آرایه ای به نام A باطول ۵ راتعریف میکند که عناصر آن از نوع صحیح اند
 • DIM A (5) به عنوان INTEGER
 • اندیس این آرایه ازصفرشروع میشود.یعنی این آرایه شامل عناصرA(0),A(1),A(2),A(3),A(4)
 • آرایه های دوبعدی متداول ترین نوع آرایه های دوبعدی رامیتوان جدول یاماتریس نامید.درهرآرایه دوبعدی بعداول راسطروبعددوم بعددوم راستون مینامیم دستورزیر
 • آرایه دوبعدیAرابا سه سطرو۴ستون تعریف میکند
 • DIM A (1 تا ۳،۱ تا ۴) به عنوان INTEGER

مطالب پیشنهادی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.