آزمون‌های جامع سال گذشته انسانی (۱ تا ۴) + پاسخ تشریحی

0

کنکور ۹۹ انسانی : سلام کنکوریهای عزیز در قسمتهای فایل ضمیمه میتونید که آزمونهای جامع سال ۱۳۹۸ گذشته را به همراه پاسخ تشریحی در قسمت زیر دانلود کنید .

ایین آزمونی که قرار داده شده با کنکور سال ۹۹ امسال هماهنگ شده است و میتونید که براحتی از این آزمون نهایت استفاده رو ببرید.

آزمون جامع اول(سال ۹۸(

نظام جدید انسانی
عنوان مواد امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی؛ نظام جدید انسانی (آزمون جامع اول سال ۹۸ (صفحه ۲

۱ -معنی چند واژه درست است؟
(خیره: بیهوده)، (استرحام: رحم خواستن)، (محال: بی اصل)، (پوییدن: پدیدآوردن)، (غارب: میان دو کتف)، (هرّا: صدا)، (خور: زمین بلند)،
(تقریظ: ستودن)، (عنان : دهان)، (دمان: هولناک)
۱ (چهار ۲ (پنج ۳ (شش ۴ (هفت
۲ -چند خانه در جدول زیر درست پر نشده است؟

واژه هممعنا همخانواده مفرد
خزاین گنجینه مخزن خزینه
وسائط واسطهها وسیع وسیطه
الطاف نیکوییها لطیف لطیفه
۱ (یک ۲ (دو ۳ (سه ۴ (چهار
۳ -معنی کدام موارد نادرست آمده است؟
الف) کباده چیزی را کشیدن: خواستار چیزی بودن
ب) تجرید در اصطلاح تصوف: تحقق بنده است به حق.
ج) حلیه: مکر
د) مراقبت در اصطلاح عرفان: نگاه داشتن دل از توجه به غیرِ حق.
هـ) غاشیه: یکی از نامهای قیامت
۱ (ج، ب ۲ (هـ ، د ۳ (الف، ج ۴ (الف، ب
۴ -در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟
۱ (اینجـا مـدار کـارگـزاری بـه همت است از بـحــر آتـشیـن گـــذرد نیسـوار عشـق
۲ (چه سود قرب کریمان، خسیسطبعان را؟ که سوزن ارچه ز عیسی بود، نظرتنگ است
۳ (بیتـأمل سینـه بـر دریـای هـایل میزنم نیست از شــوق رهـایی بیقـراریهای من
۴ (بـه حسن رتبت او نـارسیـده دست قضـا نکــرده بــا وی قــدری زمــانــه غــــدار
۵ -در کدام عبارت غلط املایی دیده نمیشود؟
۱ (هر یکی را مکافاتی درخور باشد و عقوبت ذلّت و تقصیر عتاب باشد و ملامت.
۲ (پس در آنچه در فراق او پیوندد، مبادرت نموده شود و در اتمام آنچه به دوستان برگیرد، اهتزاز نماید.
۳ (قربت و مکانت او بر نزدیکان شیر گران آمد و در مخاصمت او با یکدیگر مطابقت کردند.
۴ (پیر برپاخواست و عندلیب هزار نوا بینوا شده و غنای سور و سرور به غم و غصه بدل گردید.
۶ -در گزینه … نام آثار و پدیدآورنده آن ها تماماً صحیح آمده است.
۱) (قصه شیرین فرهاد: وحشی بافقی) (دری به خانه خورشید: سلمان هراتی)
۲) (سندبادنامه: ظهیری سمرقندی) (فیه ما فیه: بهاء ولد)
۳) (تمهیدات: عینالقضات همدانی) (مثل درخت در شب باران: م. امید)
۴) (بخارای من ایل من: محمد بهمنبیگی) (سانتاماریا: سیدمهدی شجاعی)
۷ -کدام آرایهها در بیت زیر یافت می شود؟
«مردم چشم ار ز چشم من بیفتد دور نیست / چون به خونریزی سپر بر روی آب انداخت هاست»
۱ (کنایه، ایهام، مجاز، حسن تعلیل ۲ (جناس، استعاره، تشبیه، اغراق
۳ (تشخیص، اغراق، ایهام، کنایه ۴ (تشبیه، استعاره، اغراق، حسنتعلیل
۸ -آرایههای کدام گزینه در شعر زیر موجود نیست؟
«دیگر به روزگار نمیبینم، آن عشقها که تاب و توان سوزد
در سینهها ز عشق نمیجوشد، آن شعلهها که خرمن جان سوزد
آن رنجها که درد برانگیزد، و آن دردها که روح گدازد نیست
آن شوق و اضطراب که شاعر را چنگی به تار جان بنوازد نیست.»

 

 

مطالب پیشنهادی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.