دوازدهم تجربی نظام جدید

تست جامع زیست شناسی

تست جامع زیست شناسی در این تست ۱۲ تا از مهمترین جامع زیست شناسی پرداخته شده است که توسط سعید علوی تهیه و جمع آوری شده است که امروز در اختیار شما کاربران قرار داده شده است برای دانلود فایل کامل ما لینک کامل را در قسمت پایین برای شما قرار خواهیم داد.

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”دانلود و دریافت فایل” url=”http://www.kanoon.ir/Downloads/Article/270e040d-edc5-4fab-9b99-6e1f0e5309c3″ /]

 

بررسی تست های گلچین برای کنکوریها

جامع از کل کتاب

تست جامع زیست شناسی

شامل همه انواع سواالت زیست شناسی

مدرس : سعید علوی

۱ .چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
)تالیفی(
” همه فرزندان …………….. حاصل از ازدواج ………………، قطعا جنسیت
یکسانی خواهند داشت.”
الف( سالم – مردی سالم و زنی هموفیل
ب( هموفیل – مردی هموفیل و زنی سالم
ج( سالم – مردی هموفیل و زنی سالم
د( هموفیل – مردی سالم و زنی سالم
۴ )۴ ۳ )۳ ۲ )۲ ۱ )۱
۱۲ سوال منتخب زیست تالیفی و کنکور سراسری ۹۸

مدت زمان پیشنهادی : ۹ دقیقه

۲ .کدام گزینه جمله زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟

)تالیفی(

” در رفتار انجام شده توسط ……………..”

۱ )کالغ سیاه در هنگام مواجهه با تکه غذای آویزان به انتهای نخ، جانور برای
دریافت غذا، آگاهانه برنامه ریزی می کند.
۲ )موش درون جعبه آزمایش اسکینر، جانور بین رفتار خود با پاداش یا
تنبیهی که دریافت می کند، ارتباط برقرار می کند.
۳ )الک پشت در محیط های به شدت گرم، لزوما میزان مصرف انرژی جانور
افزایش می یابد.
۴ )موش برای مراقبت از زاده ها، فرایندی رخ می دهد که اساس آن در همه
افراد یک گونه یکسان است.
۳ .کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور نامناسب کامل می کند؟

)جامع ۶ تیر کانون(
” به طور معمول، در فرایند جذب مواد در روده باریک انسان، ………..”

۱ )نوعی از ویتامین محلول درآب با انتشار و یا انتقال فعال جذب نمی شود.
۲ )گلوکز مستقیما با مصرف انرژی مولکول های ATP ،به همراه یون سدیم
وارد یاخته پرز می شود.
۳ )یون کلسیم برخالف شیب غلظت خود و به کمک مولکول های پروتئینی
غشاء جذب می شود.
۴ )مولکول های حاصل از گوارش چربی ها از فضای بین مولکول های لیپیدی
غشاء وارد یاخته پرز می شوند.

۴ .کدام عبارت، در ارتباط با مراحلی از ترجمه که ممکن است رنای ناقل بدون
ورود به جایگاه E از رناتن خارج شود، درست بیان شده است؟

)جامع ۶ تیر کانون(
۱ )قطعا در هر مرحله، تنها یکی از جایگاه های رناتن از رنای ناقل پر شده
است.
۲ )در هر یک از این مراحل، بسیاری از رناهای ناقل، پس از وارد شدن به
جایگاه E از رناتن خارج می شوند.
۳ )همواره رشته پلی پپتیدی، پس از جداشدن از رنای ناقل، به رنای ناقل
دیگری اتصال می یابد.
۴ )هر رنای ناقل موجود در جایگاه P ، پس از جداشدن از پلی پپتید، از جایگاه
P خارج می شود.

۵ .کدام عبارت در رابطه با هر نوع گیرنده حسی که در دیواره رگ های
خونی بدن انسان یافت می شود، صحیح است؟

)جامع ۶ تیر کانون(

۱ )ابتدا سبب تحریک برخی نورون های مغزی می شوند.
۲ )به تغییرات دمای بدن یا آسیب های بافتی حساس هستند.
۳ )قطعا دارای محرک های حسی یکسانی هستند.
۴ )باعث تغییر در نفوذپذیری غشای نوعی نورون حسی می شوند.

۶ .چند مورد درباره هر یاخته هاپلوئید موجود در مجرای هر لوله پر پیچ و
خم موجود در دستگاه تولید مثلی مرد جوان، نادرست است؟

)جامع ۶ تیر کانون(
الف( به قند فروکتوز ترشح شده توسط وزیکول سمینال برای انجام تنفس
یاخته ای نیاز دارد.
ب( برای هر صفت بدن انسان، فقط یک عامل را دریافت کرده است.
ج( دارای ژن یا ژن های سازنده تاژک درون هسته خود هستند.
د( مستقیما از تقسیم میوز ۲ نوعی یاخته هاپلوئید در بیضه تولید شده اند.
۴ )۴ ۳ )۳ ۲ )۲ ۱ )۱

۷ .در یاخته های ریزپرزدار روده انسان، انرژی حاصل از زنجیره انتقال
الکترون، مستقیما صرف کدام مورد زیر می شود؟

)جامع کانون(
)سراسری(

۱ )ورود گلوکز به مایع بین یاخته ای
۲ )ورود مونومر های نشاسته به درون یاخته
۳ )ورود یون سدیم به درون یاخته
۴ )حفظ شیب غلظت یون سدیم در دو سوی غشاء

۸ .از منظر تشریح مقایسه ای، بال کالغ و بال پروانه مونارک …………. و اندام
جلویی دلفین و شیر کوهی ……….. .

)جامع ۶ تیر کانون(
۱ )بیانگر روش های مختلف سازش جانداران در پاسخ به یک نیاز بوده –
ساختار هایی وستیجیال اند که ردپای تغییر گونه ها را اثبات می کنند.
۲ )در تعیین میزان مشابهت گونه ها و رده بندی جانداران استفاده می شوند
– در پاسخ به یک نیاز، طرح ساختاری متفاوتی دارند.
۳ )منجر به آشکار کردن خویشاوندی گونه ها شده – بیانگر آن هستند که
هر دو از یک نیای مشترک مشتق شده اند.
۴ )کار متفاوت و طرح ساختاری یکسانی در این دو گونه دارند – نشان می
دهند که نسبت به کوسه خویشاوندی نزدیک تری با هم دارند.

۹ .کدام گزینه، در رابطه با دستگاه گردش خون جانوری که در آن سنگدان
بالفاصله بین چینه دان و روده قرار دارد، صحیح است؟

)جامع ۶ تیر کانون(

۱ )ساده ترین سامانه گردش مواد در میان جانوران ِ فاقد اسکلت درونی را
دارد.
۲ )خون وارد شده به قلب برخالف خون خارج شده از قلب، از دریچه هایی
عبور می کند.
۳ )قلب لوله ای که در پشت بدن قرار دارد، خون را به سمت سر هدایت می
کند.
۴ )خون با خروج از مویرگ ها به تبادل مواد غذایی و گاز ها با یاخته ها می
پردازد.

۱۰ .کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می کند؟

)جامع ۶ تیر کانون(
” در بدن پسر بالغ، بخشی از ………… که …………..، در …………….. نقش ندارد.”
۱ )غده فوق کلیه – موجب افزایش حجم هوای مرده می شود – ترشح هورمون
تستوسترون
۲ )مغز – در لبه پایین محل پردازش اولیه اطالعات حسی قرار دارد – تنظیم
ریتم های شبانه روزی
۳ )غده هیپوفیز – از طریق رگ های خونی با هیپوتاالموس در ارتباط است
– خروج شیر از غدد شیری
۴)لوله گوارش – گوارش مواد درآن به پایان می رسد – ترشح هورمون محرک
تولید آنزیم های شیره معده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا