بهترین نکات درس شیمی دوازدهم ۳ فصل دوم

0

بهترین نکات درس شیمی دوازدهم ۳ فصل دوم برای مرور سریع جمع آوری شده است . با توجه به اینکه نزدیک کنکور هست و زمان مرور این جزوه که شامل نه صفحه هست میتوانه کمک خوبی برای شما در درس های شیمی ۳ رو داشته باشه.

بهترین نکات درس شیمی دوازدهم ۳ فصل دوم برای دانلود روی لینک بالا کلیک کنید

در قسمت زیر اگر بهم ریختگی وجود داشته است بخاطر اینکه کپی متن از فایل پی دی اف میباشد.

مرور سریع شیمی ۳
فصل ۲

 

به نام خدا

 مبنایوتلیدانرژیالکرتیکی درالکرتوشیمی، واکنش هایی هستند که با داد وستدالکرتونمهراه هستند.
 دورکناسایسفناوریهایپیشرفتهبرایافزایشسطحرفاهوآسایشجامعه:
۱ – دستیایب به مواد مناسب ۲ -تامنی انرژی

 برخی ازقلمروها یالکرتوشیمی:

 واکنشهایی که با مبادله یا لکرتونبنی گونه های واکنشدهنهد مهراه باشد را واکنش های اکسایش –اکهشیم نامند.
 اکسایش به معین از دست دادن الکرتونواکهشبهمعینگرفنتالکرتوناست.
 الکرتوندهنهد=اکسایش یانبهد = اکهنهد الکرتوندهنهد=اکهش دهنهد= اکسنهد
 در واکنش فلز روی با اکسیژن: ۱ )فلزروی اکسایش یم یابد و اکهنهد است. ۲ )نافلز اکسیژن اکهش یم یابد و اکسنهد است.

لولآیبرنگمس(II(سولفات:

 واکنش فلزر ویدرمح

نکته:هر چه فلز اکهنهد تر باشد، اکیتون آن اکسنهد ی ضعیف تری است.

۱-تامنی انرژی ) باتری، سلول های سوخیت و سوخت آن ها(
۲-وتلیدمواد)مانندبرقکافت،آبکاری(
۳-اندازه گریی و کنرتل کییف )اطمینان از کیفیت فرآورده(

نکته:درهرواکنششیمیاییهنگایمکهبارالکرتیکییکگونهمثبت تریم شود، آن گونه اکسایش یافته و گونه ای
کهبارالکرتیکیآنمنیف تر یم شود، اکهش یم یابد.
یموتاندبامح اکهنهد ی ضعیف تر است واکنشدهد. نکته:فلز اکهنهد تر لولمنکفلزیکه
سلول گالواین
سلولگالواینونعیسلولالکرتوشیمیاییاستکهانرژیشیمیاییرابهانرژیالکرتیکیتبدیل یم کند. در این ونع
سلول ها: ۱-الکرتودیکهنمیواکنشاکسایشدرآنصورتمیگرید،آندنامیهد یم شود.
۲-الکرتودیکهنمیواکنشاکهشدر آن صورت یم گرید، اکتد نامیهد یم شود.
۳-جهتحرکتالکرتونهادرمداربریویناز آند به اکتد است. ۴ -اکتد قطب مثبت و آند قطب منیف است.
۵ -لازیکدیگرجداشهداند.

الکرتولیتهایدونمیسلولوتسطیکدویارهی

۶-از طریق دویاره ی خلاکیتونهابهمستاکتدوآنیونهابهمستآندحرکتیمکنندتاحالتخنثیدرهردونمیسلول

 

حفظ شود.
ولتاژ یک سلول گالواین ، نایشازاختالفپتانسیلبنیدونمیسلولاست.کمییتکهبهآننریویالکرتومووتری)emf )
گفته یم شود. Eآند – Eاکتد =emf
درسریالکرتوشیمیایی
۱-هر چه گونه ای باالتر باشد، Eبزرگرتی دارد پس متایل برای اکهش بیشرتی است و اکسنهد قوی تری است.
۲-هر چه گونه ای پاینی باشد، Eکمرتی دارد پس اکسنهد ضعیف تری است. البته در این حالت گونه ی اکهنهد که در مست
راست نمی واکنش ونشته یم شود، قوی تر خواهد وبد.
نکته:لیتمی در میان فلز ها کمرتین چگایل و کمرتینEرا دارد و یم وتان از آن برای ساخت باتری های سبک تر، کوچکرت و با
وتانایی ذخریه ی بیشرت انرژی،استفاده رکد.
سلول سوخیت
۱-ونعی سلول گالوایناستکهیموتاندانرژیشیمیاییواکنشاکسایش–اکهش مروبط به سوخنت گازی را به انرژی
الکرتیکیتبدیلکند.هرسلولسوخیتشاملسهجز:۱ -الکرتودآند۲-الکرتوداکتد۳-یک غشاء
دوستدارمح منبع انرژی سزب به مشار یم آید و ردپای رکبن دی اکسید را اکهش یم دهن ۲ -یطزیستو

۳-اکرایی بیشرتی از مووتر های درون سوز دارد.
۴-سلول های سوخیت برخالف باتری ها انرژی شیمیایی را درخود ذخریه منی کنند.

۰تا ۱۰۰عدد اکسایش
برای تعینی عددا کسایش با استفاده از ساختار لوویس، از قواعد زیر استفاده یم کنمی:
۱-ساختار الکرتون-نقطهایمولکلولیاوینرارسممیکنمی.
۲-ازهرجفتالکرتونپیوندیمیاندوامتیکسان،بههرامتیکالکرتوننسبتیمدهمی.
۳-جفتالکرتونپیوندیمیاندوامتغرییکسانرابهامتیکهخصلتنافلزیبیشرتیداردنسبتیمدهمی.
F> O>N> C >H نافلزی خصلت
۴-الکرتونهایناپیوندیرویهرامترابهمهانامتنسبتیمدهمی.
۵-با استفادهازرابطهیزیرعدداکسایسهر امتراحسابمیکیمن.
تعدادالکرتون نسبتدادهشهدبهامتدررتکیب- تعدادالکرتونهایظرفییتامتدرحالتخنثی= عددا کسایش
نکاتتکمیلی:
۱-عددا کسایش یک وین تک امتی برابر بار وین است. مانند
+
Naکه برابر ۱ +است.
۲-عددا کسایش عنصر به حالت آزاد صفر است. مانند :Fe , O2 , Cu , H2
۳-عدد اکسایش هیدروژن در رتکیب ها۱ +است.به جز در هیدرید های فلزی) رتکیب هیدروژن با فلز مانندAlH3 , CaH2 , NaH)
۴-عددر اکسایش O2 در رتکیب ها ۲-است به جز در OF2که ۲ +و پراکسید ها )Na2O2 , H2O2 )که ۱-است.
یکمول است. مج کولبرابرصفر ۵ -موععدداکسایشامتهایسازنهدی
موععدداکسایشامتهایسازنهدییکوینچندامتیبرابر بار وین است.
۶-مج
۷-عددا کسایش فلز های قلیایی در رتکیب ها ۱ +و قلیایی خاکی ۲ +است.
۸-عددا کسایش فلوئورکه قوی ترین نافلزاست در رتکیب ها ۱-است.
۹-عدد اکسایش یموتاند برای یک امت در رتکیبات گوناگون متفات باشد.
سلولالکرتولییت

دراینونعسلولهایالکرتوشیمیاییبا اعمال یک ولتاژ بریوین لول
وعبورجریانالکرتیکیازدرونمح

الکرتولیتمیتوانیکواکنششیمیاییرادرخالفطبیعیپیشراند.
۱-دو الکرتوددریکالکرتولیتقراردارند.الکرتودهاییباثریکهاغلبگرافییتهستند.
۲-انرژیالکرتیکی رابهانرژیشیمیاییتبدیلیمشود.)برعکسسلولگالواین(

امیمشود. ۴–جهتحرکتالکرتونهادرمداربریوینازآند به اکتد است.

۳-اکسایشدرآندواکهشدراکتدانج
در الکرتولیت)مح اکیتون ها به مست اکتد و آنیون ها به مست آند حرکت یم کنند. ۵ -لولویینیارتکیبویینمذاب(،
۶-سطحانرژیفرآوردههاازواکشندهنهدهاباالتراست. ۷-قطب مثبت باتری به آند و قطب منیف بهاکتد متصل است.
برقکافتآب

مح بازی یم شود. آندمح شهد و اکغذ PHبه رنگ سرخ در یم آید و در اطراف اکتد یط نکته:دراطراف یطاسیدی
برقکافتNaClو هتیه ی سدمی

نکته:فلز سدمی در ۸۰۱C ذوب یم شود. افزودن مقداری CaCl2بهسدمیکلریددرسلولدانز،نقطهیذوبراتاحدود
۵۸۷Cپاینی یم آورد.
نکته:دربرقکافتمنکسدمیکلرید مذاب، وین
+
Naبه مست قطب منیف)اکتد( حرکت رکده و در آن جا اکهش یم یابد.

نکته:وین

Clبه مست قطب مثبت)آند( حرکت رکده و در آن جا اکسایش یم یابد.

برقکافتمنکهایمذابوهتیهیفلزمنیزمیازآبدریا

 

خوردگی آهن
بهتردشدن،خردشدنوفرور –اکهش خوردگی گفته یم شود. یخنتفلزهابراثرواکنشاکسایش
یبیمنامند. نکته:فلز طال(Au(و پالیتن )Pt )یطاسیدیدچارخوردگی

حیتدر مح منی شوند. این فلز ها را فلز های نج
نکته:وجود گاز های اسیدی مانند NOx , SO2در هوا سرعت زنگ زدن آهن را افزایش یمدهند.
زنگ زدن آهن در حضور رطوبت و اکسیژن

نکته: امیمشود)چون

یطاسیدینمیواکنشاکهشهبرتانج
در Eبزرگرتی دارد( و سرعت خوردگی آهن افزایش یم یابد. مح
افظتازآهن

راههایمح

۱-رنگ گردن فلز ۲-پوشندنآهنباموادنفیتمانندقری ۳-پوشاندنسطحآهنبافلزدیگریمانند)Sn )قلع و )Zn )منیزمی
که در برابر خوردگی مقاوم است.
۴-راهدیگربرایجلوگرییاززنگزدنآهنکهبهطورگسرتده در صنعت اکربرد دارد اصتال آهن به یک فلز فعال مانند
منیزمی یا روی است.
آهن گالوانیزه

آهندرنقشاکتدحفاظتیمشود ورویدرنقشآندازبنییمرود.

ادشود،درحضوررطوبتیکسلولالکرتوشیمیاییتشکیلیمشود.کهاهنباEکوچکرت

 اگر خرایش در سطححلیبایج
نقشآندسلولوقلعباEبزرگرتنقشاکتدسلولراخواهمیداشت.
 Fe(S) → Fe2+
(aq) + 2e-
 O2(g) + H2O(L) + 4e- → ۴OH-
(aq)

آبکاری
پوشاندن یک فلز با الیه ی نازکی از یک فلز ارزمشند و مقاوم در برابر خوردگی، به کمک یک سلولالکرتولییتراآبکاری
یم گویند.
۱-جسمی که قرار است روکش شود را به اکتد و فلزی که قرار است روکش باشدرت به آند متصل یم کنند.
www-kanoon-ir

۸ | P a g e
۲ -الکرتولیتمورداستفادهدرسلولالکرتولییتبرایآبکاریبایددارایوینهایفلزیباشدکهبهعنوان
ابشهداست.
نتخ
روکشا
۳-نمی واکنش های اکسایش و اکهش هر دو مروبط به فلزی است که روکش واقع یم شود.

فرآیند هال
۱-در فرآیند هال از آند و اکتد گرافییت استفاده یم شود. ۲ -دویارهداخلیظرفدرنقشاکتدوازجنسگرافیتاست.
۳-میلههایگرافییتدرنقشآند به قطب مثبت منبعجریانبرقمتصلوبدهوداخلالکرتولیتمذابقراردارند.
۴-وین های
۳+
Alموجوددرالکرتولیتبا دریافتالکرتونازاکتدبهآلومینیوممذابتبدیلیمشوند.

۵ -چگایل آلومینیوم مذاب ازالکرتولیتداخلظرفبیشرت است. و در زیرقرار یم گرید.
۲Al2O3(s) + 3C(s) → ۴Al(l) + 3CO2
۶-در فرآیند هال، اطراف آند گرافییت حباب های گاز CO2 وتلید وآزاد یم شود.

توجه: مرور سریع شیمی ۳فصل ۳و ۴درتاریخ۲۷مرداد ۱۳۹۹بر روی سایت قرار گردید.

 

 

مطالب پیشنهادی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.