طرح درس روزانه پنجم
nekhostin-roz
طرح درس طرح نخستین روز فارسی ستایش پنجم دبستان ستایش پروردگار عالم-    تربیت روحیه ایمان به خدا-    « آغاز هر کاری به نام خدا» توجّّه به یکی از مبانی باور شناختی و فرهنگ دینی-    پرورش ایجاد فضایی معنوی و خاطه انگیز-    توجّّه به خوش آغازی به عنوان یک اصل فرحبخش در ابتدای راه-    شوق انگیزی و ایجاد جاذبه در دانش آموزان در همان نخستین روز گشایش کتاب
fazl-khoda
طرح درس فضل خدا فارسی پنجم ابتدایی آشنایی با نعمت های خداوند و فضل خالق بی همتا   تقویت تفکر و تامل درباره آفریده های خدا ایجاد فرصت رای تفکر درباره نعمت های خداوند ایجاد نگرش مثبت به مطالعه شعرآشنایی با دانش زبانی درباره لحن خوانش نظم و نثر تقویت مهارت گوش دادن و سخن گفتن تقویت درک گوش دادن و سخن گفتن آشنابب با سعدی و نمونه ای از آثار او 
توسط
تومان