بایگانی دسته بندی ها میثاق نامه

میثاق نامه همکاران ابتدایی

میثاق نامه همکاران

میثاق نامه همکاران ابتدایی

همکار عزیزم

قطعا شما نیز هدایتگر ما برای دوره های بعد خواهید بود

همکار گرامی :

لطفا موارد زیر را که قسمتی از شرح وظابف و انتظارات مدرسه از شماست به دقت مطالعه نمایید و در امور جاری مدرسه مورد عمل قرار

میثاق نامه دانش آموزان

میثاق نامه دانش آموزان

میثاق نامه و پایبندی دانش آموزان دبستان استاد حالت2  در چشم انداز 5 ساله

ما دانش آموزان بر اساس سوگندنامه زیر متعهد می شویم که کلیه مقررات آموزشگاه را به شرح زیر رعایت نماییم:

میثاق نامه معلمان

میثاق نامه معلمان

میثاق نامه معلمان میثاق نامه ی  آموزگاران آموزشگاه حاجیه خانم سکینه لوری  به منظور کیفیت بخشی آموزشی ، کمک به بهبود و تسهیل جریان یادگیری دانش آموزان ، و در راستای اجرای طرح تدبیر مدیریت کیفیت مدار ، ما آموزگاران دبستان حاجیه خانم سکینه لوری براساس وظیفه و تکلیفی که داریم با امضای این میثاق نامه با یکدیگر عهد می بندیم که