اقتصاد

نمایش دادن همه 6 نتیجه

اقتصاد

اقتصاد یک علم اجتماعی است که تولید ، توزیع و مصرف کالاها و خدمات را مورد مطالعه قرار می دهد. اقتصا د بر رفتار و تعامل کارگزاران اقتصا دی و نحوه کارکرد اقتصا دها متمرکز است. اقتصا د خرد ، عناصر اساسی در اقتصا د ، از جمله عوامل و بازارهای فردی ، تعامل آنها و نتایج تعامل را تحلیل می کند. عوامل شخصی ممکن است مثلاً خانوارها ، بنگاهها ، خریداران و فروشندگان را در بر بگیرد. اقتصاد کلان تجزیه و تحلیل کل اقتصا د (به معنای تولید کل ، مصرف ، پس انداز و سرمایه گذاری) و موضوعاتی را که بر آن تأثیر می گذارد از جمله بیکاری منابع (کار ، سرمایه و زمین) ، تورم ، رشد اقتصاد ی و سیاست های عمومی که به این موضوعات می پردازد (پولی ، مالی و سایر خط مشی ها).