4,000 تومان

آنالیز حقیقی و مختلط والتر رودین

فهرست

فصل ۱ انتگرال گیری مجرد (۸۴ اسلاید)

فصل ۲ اندازه های بورل مثبت (۱۱۹ اسلاید)

فصل ۳ فضاهای      (۳۵ اسلاید)

فصل ۴ نظریه مقدماتی فضای هیلبرت (۷۹ اسلاید)

فصل ۵ چند نمونه از فضای باناخ (۹۱ اسلاید)

آناليز حقيقي و مختلط والتر رودين
آنالیز حقیقی و مختلط والتر رودین

4,000 تومان