4,000 تومان

آناليز حقيقي و مختلط والتر رودين

فهرست

فصل 1 انتگرال گيري مجرد (84 اسلايد)

فصل 2 اندازه هاي بورل مثبت (119 اسلايد)

فصل 3 فضاهاي      (35 اسلايد)

فصل 4 نظريه مقدماتي فضاي هيلبرت (79 اسلايد)

فصل 5 چند نمونه از فضاي باناخ (91 اسلايد)

آنالیز حقیقی و مختلط والتر رودین

4,000 تومان