4,320 تومان

بیماریهای منتقله

تعریف بیماری :

بوتوليسم‌ عبارت‌ است‌ از يك‌ نوع‌ مسموميت‌ غذايي‌ جدي‌ ولي‌ غير مسري‌ كه‌ معمولاً در اثر خوردن‌ غذاي‌ آلوده‌ به‌ سمي‌ كه‌ شديداً دستگاه‌ عصبي‌ را متأثر مي‌سازد، رخ‌ مي‌دهد.

. سه نوع بوتوليسم وجود دارد :

بیماریهای منتقله از راه آب و غذا

4,320 تومان