4,230 تومان

بیماری تورم عفونی بینی و نای گاو (IRB)

،یک نمونه تحقیق با فرمت پاورپوینت الف. BHV-1.1 يا ويروسهاي ) IBR-like) كه مسبب فرم تنفسي بيماري است و

بیماری تورم عفونی بینی و نای گاو (IRB)
بیماری تورم عفونی بینی و نای گاو ، نمونه تحقیق با فرمت پاورپوینت

4,230 تومان