2,000 تومان

طرح درس سالانه تاریخ پایه چهارم

فعالیت وسایل لازم

کتاب ، رسانه تصویری، پرس و جو از بزرگترها

، چرا قرآن انسان را  اشرف مخلوقات یعنی

بالاتر از سایر جانداران  می داند

جدول طرح درس سالانه تاریخ پایه چهارم ابتدایی
جدول طرح درس سالانه تاریخ پایه چهارم ابتدایی

2,000 تومان