جزوه اصول حسابداری ۱ : فعالیتها و تمرینات اصول حسابداری

0 سفارش‌ها
#
در انبار
5,000 تومان

توضیحات

جزوه اصول حسابداری ۱ فعالیتها و تمرینات اصول حسابداری

اصول حسابداری تمرین

در این پست از سایت دانشکده ها حسابداری برای شما  بخش های از کتاب جزوه اصول حسابداری ۱ را قرار دادیم . این فایل با فرمت پاورپوینت و پی دی اف و هر بخش در یک فایل پاورپوسنت و پی دی اف تهیه شده است که میتوانید آنها را بر اساس فونت و اندازه مورد نظر خود تنظیم کنید. این فایل ها برای درس تصمیم گیری در مسائل اصول حسابداری ۱ تهیه و تنظیم شده است . عداد اسلاید پاورپوینت در↵ ۲۸۴ و در فایل پی دی اف هم↵ ۲۸۴ صفحه تهیه و تنظیم شده است برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود کتاب و جزوه تصمیم گیری در اصول حسابداری ۱  ppt و pdf در ادامه  با دانشکده ها همراه باشید.

محصولات مرتبط روش تحقیق در حسابداری

توضیحاتی اگر بهم ریختگی دارن بخاطر کپی کردن متن از اسلایدها هستند اما در فایل پاورپوینت و پی دی اف هیچ بهم ریختگی ندارد از صفحات جزوه اصول حسابداری ۱ یک نمونه فیلم گرفته شده برای مشاهده فیلم در خط پایین می توانید مشاهده کنید.

جزوه اصول حسابداری ۱

اصول حسابداری ۱ تهیه کننده : دکتر محمد جواد حضوری عضو هیات علمی مرکز دلیجان . دانشگاه پیام نور فعالیت یازدھم:جزوه اصول حسابداری ۱ آقای مالکی مبلغ ۳۰۰ ﷼ جھت مخارج شخصی از حساب بانک برداشت نمود. تحلیل:حسابداری با این اقدام، سرمایھ ایشان بھ میزان ۳۰۰ ﷼ کاھش مییابد از موجودی حساب بانک نیز ۳۰۰ ﷼ کاستھ میشود ثبت تاثیر فعالیت در معادله حسابداری

اصول حسابداری 1

دارائیھا: بدھیھا و حقوق صاحبان سرمایھ: بانک ۱۴.۹۵۰ حسابھای پرداختنی ۳۵۰ اثاثھ ۶۰۰ ملزومات ۱۰۰ سرمایھ آقای مالکی ۱۵.۴۰۰ حسابھای دریافتنی ۱۰۰
جمع دارائیھا ۱۵.۷۵۰ جمع بدھیھا و سرمایھ ۱۵.۷۵۰ تعمیرگاه مالکی ترازنامه XX/۲۰/۱۲ ۱۳

مانده حسابھای معادلھ حسابداری را در یک مقطع زمانی خاص نشان می دھد. محاسبھ سود خالص (ویژه) موسسه جزوه اصول حسابداری ۱: ھزینھ ھا – درآمدھا = سود خالص = ۸۰۰ – ۱۰۰

۷۰۰
نکتھ : سود خالص را برای یک دوره (مثلا شش ماھھ) حساب میکنیم درآمدھا: در آمد حاصل از خدمات ۸۰۰ ھزینھ ھا: ( ھزینھ حقوق ( ۱۰۰ سود خالص(ویژه )

محاسبھ سرمایھ آقای مالکیجزوه اصول حسابداری ۱:(برداشت-سودخالص)+سرمایھ گذاری مجدد+سرمایھ در اول دوره =سرمایھ در پایان دوره
۱۰۰۰۰ =سرمایھ در +۵۰۰۰+(۷۰۰-۳۰۰) پایان دوره ۴۰۰ = سرمایھ در پایان /۱۵ دوره ۱۰.۰۰۰ ۱۰/ سرمایھ آقای مالکی در تاریخ ۱۲ سرمایھ گذاری مجدد ۵.۰۰۰
جمع سرمایھ ۱۵.۰۰۰ سود خالص در طی دوره ۷۰۰ کسر می شود : ( برداشت در طی دوره ( ۳۰۰ افزایش خالص ۴۰۰ سرمایھ آقای مالکی در پایان دوره ۱۵.۴۰۰ تعمیرگاه مالکی
صورت حقوق صاحبان سرمایھ xx برای دھھ دوم اسفند ۱۳ حالتهای مختلف صورت حساب حقوق صاحبان سرمایه
حالت اول: سرمایھ گذاری اولیھ ھمراه با سود خالص بدون سرمایھ گذاری مجدد و برداشت در ابتدای دوره ۱۰.۰۰۰ X سرمایھ آقای سود خالص ( ویژه) در طی دوره ۷۰۰

X سرمایھ آقای در انتھای دوره ۱۰.۷۰۰

حالتھای مختلف صورت حقوق صاحبان
سرمایھ
حالت دوم: سرمایھ گذاری اولیھ ھمراه با سود خالص و برداشت مالک موسسھ ( کمتراز سود خالص) بدون سرمایھ گذاری مجدد

اصول حسابداری

در ابتدای دوره ۱۰.۰۰۰ X سرمایھ آقای

سود خالص در طی دوره ۷۰۰

( کسر میشود: برداشت در طی دوره ( ۳۰۰

افزایش خالص ۴۰۰

X سرمایھ آقای در انتھای دوره ۱۰.۴۰۰

حالت سوم: سرمایھ گذاری اولیھ ھمراه با سود خالص و برداشت مالک موسسھ ( بیشتراز سود خالص) بدون سرمایھ گذاری مجدد در ابتدای دوره ۱۰.۰۰۰ X سرمایھ آقای

سود خالص در طی دوره ۷۰۰

( کسر میشود: برداشت در طی دوره ( ۹۰۰

( کاھش خالص ( ۲۰۰

X سرمایھ آقای در انتھای دوره ۹.۸۰۰

حالت چھارم:
سرمایھ گذاری اولیھ ھمراه با زیان خالص و برداشت مالک موسسھ بدون سرمایھ گذاری مجدد

۰۰۰/۱۰ X سرمایھ آقای

زیان خالص در طی دوره ۶۰۰

اضافھ می شود:

برداشت در طی دوره ۴۰۰

( کاھش خالص ( ۱۰۰۰

۰۰۰/ در پایان دوره ۹ X سرمایھ آقای

حالت پنجم:
سرمایھگذاری اولیھ ھمراه با سرمایھگذاری مجدد و سود خالص و برداشت مالک مؤسسه

۱۰.۰۰۰ X سرمایھ آقای

سرمایھ گذاری مجدد ۵.۰۰۰
جمع سرمایھ ۱۵.۰۰۰
سود خالص در طی دوره ۷۰۰
( کسر می شود : برداشت در طی دوره ( ۳۰۰
افزایش خالص ۴۰۰
X سرمایھ آقای در پایان دوره ۱۵.۴۰۰

حالت ششم:
سرمایھگذاری اولیھ ھمراه با سرمایھگذاری مجدد زیان خالص و برداشت مالک مؤسسه

X سرمایھ آقای ۰۰۰/۱۰

۰۰۰/ سرمایھگذاری مجدد در طی دوره ۳
۰۰۰/ جمع سرمایھ ۱۳
زیان خالص در طی دوره ۶۰۰
اضافھ میشود: برداشت ۴۰۰
(۰۰۰/ کاھش خالص ( ۱
X سرمایھ آقای ۰۰۰/ در پایان دوره ۱۲

مسولیتھای مدیر مالی
تنظیم صورتھای مالی
تنظیم سایر گزارشات سالانھ مالی حمایت از سیستم ھای کنترل داخلی

پایان فصل دوم اصول حسابداری

فصل سوم ھدف:آشنایی با تجزیھ و تحلیل فعالیتھای مالی و ثبت فعالیتھا در دفاتر روزنامھ و کل

یک حساب چیست؟
۱-ھر فعالیت مالی حداقل دو عامل را در معادلھ حسابداری تحت
تأثیر قرار میدھد
۲- در تمرینات قبل فعالیتھای مالی را بھ
صورت اعداد مثبت و منفی
در ذیل ھر عنوان حساب درج میکردیم.

اصول حسابداری تمرین

اصول حسابداری تمرین برای تفکیک اعداد مثبت و منفی (افزایش و کاھش) بھتر است با ترسیم یک خط عمودی در ذیل عنوان حساب آن را بھ صورت T حسابھای نشان دھیم.

T ھر حساب بالا خط افقی ← عنوان حساب طرف راست ← بدھکار طرف چپ ← بستانکار

نکتھ اول: عناوین بدھکار و بستانکار صرفا برای نام گذاری است و معنای آن با آنچھ در بین عموم شایع است ھمخوانی ندارد.

نکتھ دوم: اگر عددی را سمت راست حساب نوشتیم می گوئیم: حساب را بدھکار نمودیم و اگر عددی را در سمت چپ حساب نوشتیم می گوئیم حساب را بستانکار
نمودیم.

نکتھ سوم: در ھر فعالیت مالی حداقل دو حساب دستخوش تغییر می شود کھ یکی از آنھا الزاما بدھکار و دیگری بستانکار خواھد بود.

نکتھ چھارم: ابتدا افزایش در حسابھا را می آموزیم زیرا تا چیزی نداشتھ باشیم، نمی توانیم آن را کاھش دھیم.افزایش در داراییھا در سمت راست
و افزایش در بدھیھا و حقوق صاحبان سرمایھ در سمت چپ نوشتھ می شود.اصول حسابداری تمرین

اصول حسابداری

اصول حسابداری تمرین ( مثال: فعالیت شماره ( ۱

آقای جھانگیری مؤسسھ تبلیغاتی جھانگیر ۷۵۰ ﷼ افتتاح کرد / را با اختصاص مبلغ ۳

دو حساب (صندوق) و (سرمایه آقای جهانگیر) تغییر می‌نماید

* موجودی صندوق از صفر ریال به ۳۷۵۰ افزایش می‌یابد پس مبلغ مذکور در بدهکار حساب صندوق نوشته می‌شود.

* سرمایه آقای جهانگیری از صفر ریال به ۷۵۰/۳ ریال افزایش می‌یابد. پس مبلغ مذکور در بستانکار  حساب سرمایه نوشته می‌شود.اصول حسابداری تمرین

 

 

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جزوه اصول حسابداری ۱ : فعالیتها و تمرینات اصول حسابداری”
بالا