5,200 تومان

حقوق محیط زیست
جزوه درس حقوق محیط زیست همواره مورد عنایت و توجه خاص بشر بوده و علت آن این است که بشر از ابتدای خلقت بعنوان عنصری از طبیعت محسوب و قلمداد می‌شده و پیوند و علاقه‌ خاصی با محیط پیرامون خود دارد.

جزوه درس حقوق محیط زیست
جزوه درس حقوق محیط زیست

5,200 تومان