حسابداری میانه +pdf + ppt + word

دسته: , تاریخ انتشار: 7 مارس 2019آخرین بروز رسانی: 7 مارس 2019
قیمت محصول

5,000 تومان

جزئیات بیشتر

تعداد صفحات

حجم فایل

فرمت فایل

تعداد صفحات pdf

473

تماس با ما

هفت روز هفته 24 ساعت تلگرام واتساپ تلفن 09103705578 دوستان خوب در صورت هر گونه مشکل پیشنهاد انتقاد حتماً از این بخش  شماره تلفن با ما در ارتباط باشید ما پذیرای هر گونه نظر هستیم.نظرات شما سرمایه ماست.

 

توضیحات مختصر محصول
حسابداری میانه +pdf + ppt + word
حسابداری میانه +pdf + ppt + word امروز قصد داریم در سایت دانشکده ها برای دانشجویان عزیز و گرامی قرار دهیم

مناسب برای شما دانشجویان عزیز و محترم می باشد.

توجه این فایل حسابداری میانه +pdf + ppt + word در سه فرمت pdf + ppt + word قرار داده شده هست و قابل ویرایش می باشد فقط در فایل ورد یکم بهم خوردگی دارد.

اگر نیاز به فایل ورد هم داشتید می توانید از طریق آیدی تلگرام @daneshkadeha در تماس باشید و ما دستی فایل مورد نظر شما را قرار می دهیم با کمترین هزینه.

در فیلم زیر به عنوان مثال از صفحات پاورپوینت و پی دی اف فیلم گرفته ایم با بهترین کیفیت تهیه و تنظیم شده است و قابل ویرایش.

اگر هم فایلی احتیاج داشتید مثل دانلود حسابداری مالی یا … می توانید به ما سفارش دهید.

نــام درس : حسابداری میانه 1

رشـتــــــه: حسابداری           

تعداد واحد درسی : 4 واحد

منبع درس : کتاب حسابداری میانه1 دانشگاه پیام نور

مــولــفان: مهـدی مـشـکی عبدالکریم مقدم

قسمتی از تعریف این متن پروژه

حسابداری میانه +pdf + ppt + word

اهداف درسی:حسابداری میانه +pdf + ppt + word درس حسابداری میانه 1 به عنوان یکی از دروسی که درآن بیشترین تاکید بر مفاهیم نظری حسابداری می باشد،ازجایگاه ممتازی در بین دروس حسابداری برخوردار است.

اهداف کلی درس مزبور را می توان بشرح زیر خلاصه نمود :

1- آشنایی مفاهیم و اصول متداول حسابداری .

2- آشنایی با چگونگی تهیه صورتهای مالی اساسی.

3- آشنایی با حسابداری اقلام سمت راست ترازنامه نظیر حسابداری

سرمایه گذاری ها ، مطالبات و وجه نقد، موجودی ها و اموال و

ماشین آلات وتجهیزات.

فهرست مطالب:حسابداری میانه +pdf + ppt + word در قسمتن متن زیر را قرار داده ایم.

فصل اول: مبانی نظری و عملی حسابداری

فصل دوم: سودوزیان، گردش سود انباشته و سودوزیان جامع

فصل سوم: ترازنامه یا صورت وضعیت مالی

فصل چهارم: صورت جریان های نقدی

فصل پنجم : حسابداری وجوه نقد

فصل ششم : حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت

فصل هفتم  : حسابداری مطالبات

فصل هشتم: حسابداری موجودی کالا

فصل نهم   : حسابداری دارایی های ثابت و نامشهود

فصل اول حسابداری میانه +pdf + ppt + word در قسمت پایین نام برده ایم به عنوان مثال و ………

بسط و تکامل مبانی
نظری وعملی
حسابداری و گزارشگری مالی

 تعریف حسابداری علی رغم وجود تعاریف متفاوتی که از حسابداری شده است ، یکی ازتعاریف معتبر و نسبتا جدید در این رابطه بشرح زیر می باشد.

« حسابـداری یک سیستـم اطلاعـاتی اسـت که اطلاعات مـالی مـربـوط به واحـدهای اقتصـادی را انـدازه گیـری ، پـردازش و گزارشگری می نماید »

{ حسابداری  فعالیتهای  تجاری را بواسطه ثبت  داده ها اندازه گیری و پس از پردازش ، اطلاعات (ستاده) جهت استفاده  تصمیم گیران مالی گزارش می گردد :

تصمیم گیرندگان                                    کنش                               فعالیت های تجاری داده ها

اطلاعات                                          نیازهای اطلاعاتی

حسابداری

گزارشگری تهیه گزارشات               پردازش ذخیره و آماده سازی اطلاعات                         اندازه گیری ثبت داده ها

حسابداری میانه + pdf

اصول و مفاهیم حسابداری: حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مبتنی بر پردازش و تحلیل اطلاعات مالی است و هر نظام تحلیلی لازم است بر یک سلسله ازاصول و قواعد

مشخص استوار باشد.اصول حسابداری برخاسته از میثاق ها ، قواعد و رویه هایی است که مورد قبول و پذیرش حسابداران است .

اصول حسابداری در هر کشوری بر حسب نیازها و میزان توسعه یافتگی آن کشور توسط مجامع حرفه ای حسابداری تدوین می گردد.

الف – مفاهیم بنیادی حسابداری :
ب- اصول حسابداری :
ج- اصول محدودکننده حسابداری
۳-فرض واحد سنجش (اندازه گیری )
۲- فرض تداوم فعالیت
۱- فرض تفکیک شخصیت
۴- فرض دوره مالی
۵- فرض تعهدی
اصول حسابداری
۱- اصل بھای تمام شده
۲- اصل تحقق درامد
۳- اصل تطابق درآمد با ھزینه
۴- اصل افشاء

ج- اصول محدودکننده حسابداری
۱- فزونی منافع بر مخارج
۲- اھمیت
۳- خصوصیات صنعت
۴- محافظھ کاری(احتیاط)

حسابداری میانه + ppt

الف- مفاھیم بنیادی حسابداری :
۱- فرض تفکیک شخصیت : ھر واحد اقتصادی بھ عنوان یک واحد مستقل از
مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر در نظر گرفتھ می شود.
۲-فرض تداوم فعالیت : واحد اقتصادی تا آینده قابل پیش بینی بھ فعالیت ھای
خود ادامھ خواھد داد، مگر انکھ عکس آن ثابت شود. طبقھ بندی و اندازه
گیری صورتھای مالی متاثر از اصل مزبور می باشد.
۳- فرض واحد اندازه گیری : کلیھ رویدادھای مالی بر حسب واحد پول مورد
سنجش قرار گیرد.
۴- فرض دوره مالی : تقسیم عمر یک واحد اقتصادی بھ دوره ھای زمانی
نسبتا کوتاه بھ نام دوره مالی جھت امکان ارزیابی و قابلیت مقایسھ نتایج.
۵- فرض تعھدی : درآمدھا و ھزینھ ھا بھ محض تحقق و وقوع ثبت و
شناسایی گردد.

ب-اصول حسابداری:
۱- اصل بھای تمام شده : کلیھ اقلام دارایی ، بدھی وھزینھ بھ قیمت تمام
شده ثبت و گزارش گردد. این اصل علی رغم تغییر ارزش اقلام در طول
زمان و تحصیل تدریجی داراییھا با ارزش ھای متفاوت ،ھمچنان کاربرد خود
را حفظ کرده است.
۲- اصل تحقق درآمد: درآمد زمانی شناسایی می شود کھ اولا فرایند کسب
سود کامل شود ( کلیھ مزایا و خطرات انتقال وھیچگونھ ابھام جدی وجود
نداشتھ باشد) و ثانیا مبادلھ ای انجام گردد.
۳- اصل تطابق ھزینھ و درآمد: مطابقت درآمدھا با ھزینھ ھایی کھ جھت
کسب درآمدھای مزبور در طی دوره مالی انجام شده است.
۴- اصل افشاء: گزارش و افشاء واقعیات و اطلاعات با اھمیت در متن
اصلی یا یادداشتھای پیوست صورت ھای مالی.

حسابداری میانه + word

ج – اصول محدودکننده حسابداری:
۱- فزونی منافع بر مخارج: در تھیه اطلاعات منافع مربوطھ باید افزون بر
مخارج تھیه آن باشد.
۲- اھمیت: می توان در مورد اقلامی کھ از لحاظ ارزش کم اھمیت ھستند، به
جای روشھای دقیق از روشھای کم ھزینھ و عملی تر استفاده نمود.
۳- خصوصیات صنعت : با توجھ بھ خصوصیات ھر صنعت ، امکان اصلاح
روش ھای حسابداری و ارائھ روش ھای نوین وجود دارد.
۴- محافظھ کاری : واحد ھای اقتصادی نباید از روش ھایی استفاده نمایند
کھ دارایی ھا و درآمدھای آنھا را بیشتر از واقع و بدھی ھا وھزینھ ھای
آنھا را کمتر از واقع نمایش دھد.

ویژگی ھای کیفی اطلاعات مالی :ویژگیھایی است که سبب می شود اطلاعات ارائھ شده در راستای ارزیابی
وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید وافع
شود. این ویژگیھا بھ دو دستھ کلی تقسیم می شود :
الف – ویژگی ھای کیفی مربوط بھ محتوای اطلاعات کھ شامل ویژگی
می باشد. « قابل اتکاءبودن » و « مربوط بودن »
قابل » ب- ویژگی ھای کیفی مربوط بھ ارائھ اطلاعات کھ شامل ویژگی
است. « قابل فھم بودن » و « مقایسھ بودن
ھر یک از ویژگی ھای فوق ، خود مبتنی بر مفاھیم مشخصی می باشند:
ویژگی ھای کیفی اطلاعات مالی :

 

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “حسابداری میانه +pdf + ppt + word”
قیمت محصول

5,000 تومان