3,500 تومان

تئوری وتحلیل همگرایی الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات

 

 

 

 

 

شامل ,1رئوس مطالب,2مقدمه,3مدل حرکت ذره,4همگرایی الگوریتم,5بررسی الگوریتم از دیدگاه جبری

6حالت کلی الگوریتم,7همگرایی مسیر حرکت,8آناليز همگرايی اميد رياضی مسير حرکت,9-همگرايی اميد رياضی,10-آناليز همگرايی واريانس مسير حرکت

درمورد تئوری وتحلیل همگرایی الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات

3,500 تومان