3,200 تومان

گازها و تئوری جنبش مولکولی

معادلات مخلوط گاز ايده ال
  – معادلات گازهاي حقيقي
  – رابطه اثر فشار بر فشار گازها
  – مفهوم انرژي پتانسيل بين مولكولي
  – نظريه سينتيك گازها

 

 

درمورد گازها و تئوری جنبش مولکولی
درمورد گازها و تئوری جنبش مولکولی

3,200 تومان