5,000 تومان

دیود پیوندی ، فصل دوم تمرین های فصل 2 – 3 ، الکترونیک 1

 1-  در مدار شکل زیر دیود ژرمانیوم در دمای معمولی دارای جریان اشباع معکوس A  µ 10 , ولتاژ شکست v 100 و مقاومت اهمی ناچیز است . جریان مدار را در حالت های زیر بدست آورید :

الف ( دیود به صورت مستقیم با یاس شده باشد.

ب  ( دیود به صورت معکوس با یاس شده باشد.

دیود پیوندی ، فصل دوم تمرین های فصل 2 – 3 ، الکترونیک 1
دیود پیوندی ، فصل دوم تمرین های فصل ۲ – ۳ ، الکترونیک ۱

5,000 تومان