روش تحقیق در حقوق

0 سفارش‌ها
#
در انبار
2,000 تومان

توضیحات

امروز هم با شما دوستان عزیز هستیم با یک مقاله در مورد روش تحقیق در حقوق که می خوایم برای کاربران دانشکده ها قرار دهیم

این مقاله تحقیق در حقوق در یک فایل ورد تهیه و تنظیم شده است

که در ۲۵ صفحه قرار گرفته شده

برای دانلود فایل روش تحقیق در حقوق شما میبایست هزینه بسیار اندکی را پرداخت کنید

تا بتوانید مقاله کامل رو در اختیار داشته باشید

ما بطور نمونه قسمتی از متن توضیحات روش تحقیق در حقوق را در این پست خواهیم گذاشت

روش تحقیق در حقوق

تحقیق در حقوق

                         لغوی : تبیین ،معرفت ، دانش

مفهوم علم :

                       اصطلاحی :در معانی مختلفت توسط دانشمندان تعریف شده است که براساس نقش علم

                       و وظیفه وهدف آن تعاریف متعدد ارائه شده است.

 

                             لونی یا حضوری ،                   نظری (ریاضیات و فلسفه …)،           حافظه ای  مرتبط با حافظه

تقسیمات علوم                                            عملی (اخلاق و سیاست و اقتصاد)                  تخیلی  مرتبط با تخیل

                           اکتسابی یا حصولی ،                شعری(شعر و خطبه و جدل)                     عقلی  مرتبط با عقل

 

انتزاعی  (ریاضی و منطق)

نیمه انتزاعی و نیمه عینی (مکاتب فیزیک و شیمی )

عینی (ستاره شناسی یا نجوم و زیست شناسی و حقوق)

و آخرین تقسیم بندی براساس موضوع

علوم انسانی

علوم تجربی زیست شناسی – عمران

علوم ریاضی و هندسی – رایانه

تحقیق در حقوق علم حقوق غالبا در شاخه های علوم انسانی (عام) –  علوم اجتماعی (خاص) قرار دارد.

نظریه جایگاه نظریه در تحقیق : هدف از تحقیق علمی جبری جز ایجاد وانشای نظریه و اصولی آن نیست.

 تحقیق در حقوق مفهوم نظریه : مجموعه ای از تعریف ها یا پیشنهادات درباره تعدادی متغیر به هم پیوسته که بعد منظم و موونی از وقایع و پدیده هایی که در اثر این همبستگی به وجود می آیند ارائه می دهد

             ۱- موضوع آن پیشنهاد درباره تعدادی متغیر به هم پیوسته است¬ اگر حسن درس  
             بخواند در کنکور قبول می شود.

ارکان تعریف              ۲- بعدی منظم از به هم پیوستگی متغیرها نشان می دهد.

           ۳- نحوه وقوع پدیده ها و وقایع را توضیح می دهد¬ آب در ۱۰۰۰ جوش بگیرید

 • بیانگر ماهیت یا رابطه علت و معلولی پدیده ها ومتغیرها است.
 • از ترکیب یک سری قضایا و قوانین و مفاهیم به هم پیوسته حاصل می شود.
 • قدرت آینده نگری دارد.

اوصاف نظریه علمی     ۴- توانایی آزمون سخت و ارزیابی لازم را داشته باشند تا ارزش خود را حفظ کنند.

 ۵- نظریه باید چهارچوب مناسبی را برای تحقیق ارائه دهد (انتخاب مسئله و پردازش وتدوین و…)

تحقیق در حقوق

روش تحقیق در حقوق

 ۶- نظریه نباید با سایر نظریه های مورد تائید و شناخته شده تعارض داشته باشد.

مفهوم = آنچه پژوهشگر به دنبال آن می رود- یک بیانیه – پیشنهاد آزمایش واقعی درباره نحوه روابط متغیرها

روش تحقیق در حقوق تعریف علمی : فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشه مندانه درباره ماهیت،چگونگی وروابط بین پدیده ها،اشیاء و متغیرها و پژوهشگر را در تشخیص نزدیک ترین ومحتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید.

۱-  مفهوم : یک تصور ذهنی یا حدسی یا احتمالی که محقق موقتاً آنرا می پذیرد.

فرضیه تحقیق

انواع                      جهت دار: (کارآیی دانشجوی محقق بهتر از دانشجوی غیرمحقق است )

                          ۲-اقسام

                                                     بدون جهت : (بین کارایی دانشجوی محقق و غیرمحقق تفاوت یا رابطه وجود دارد

       فرضیه صفر   – وجود هرگونه رابطه را رد می کند¬ کارآیی دانشجوی محقق و غیرمحقق مساوی است.

 • فرهنگ وآداب و عرف
 • علم وآگاهی از موضوع

        منابع تهیه فرضیات :

 • تجربه شخصی
 • خیال وحدس و گمان

فرق فرضیه و نظریه :

 • نظریه مشتمل برقضایای کلی وعمومی است .
 • فرضیه مبنی برموضوع ومسئله تحقیق است .

نقشه فرضیه در روش تحقیق در حقوق :

 • به یافتن نظم و ترتیب در بین وقایع واستنتاج کمک می کند.
 • جهت کلی را به پژوهشگر مشخص می کند.
 • مطالعه منابع جهت دار می شود.
 • ایجاد حساسیت در مسایل مهم تحقیق .
 • باعث درک بهتر مسئله وکشف ابزار و تغییر اطلاعات می شود.
 • روشن ومشخص و ساده و قابل فهم
 • تعریف شده
 • جمله خبری (نه انشایی) و در قالب به نظر می رسد.

اوصاف فرضیه مطلوب:

 • قدرت تبیین حقایق را داشته باشد.
 • جهت پژوهش را مشخص کند.
 • قابلیت آموزش را داشته باشد تا بتوان صحت وستم آنرا از طریق علم کشف کرد.
 • قابلیت حذف حقایق غیرمرتبط با موضوع تحقیق را داشته باشد.
 • بیانگر پاسخ مسئله تحقیق باشد.
 • با قوانین مسلم عملی تعارض نداشته باشد.
 • از مفاهیم ارزشی مثل ایده آل است یا بسیار عالی است استفاده نشود.

تحقیق

مفهوم : مصدر از باب تفعیل – حقیقت امری را کشف کردن- بازجوی – رسیدگی و حقیقت یابی . فعالیت منظم ومدون با هدف کشف وگسترش علم و حقیقت یا کشف حقیقی مجهول یا مجمل که به روش خاصی از طریق جستجو به دست می آید.

↓مقاله های خاص

اشخاص حقیقی

حقوق مدیریت

خصوصیات یک تحقیق علمی :

 • برخورداری از تشریفات خاصی – ارزیابی مسئله ¬ طرح تحقیق مناسب (تعریف مسئله فرضیه ها – روش گردآوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل آنها) ¬ تدوین گزارش تحقیق¬ انتشار
 • توسعه قلمرو معرفت ¬ مطلب تازه ای را کشف و ارائه کند یا مطالب قبلی را تجزیه وتحلیل و نقد و بررسی کند.
 • وجود واقعیت خارجی ¬ از عالم خارج مساله تحقیق وجود داشته باشد.

تعریف تحقیق علمی¬ تلاش منظم و قوام با تشریفات خاص با هدف کشف مجهول به منظور گسترش حوزه معرفت بشر که در عالم خارج موجوداست.

فلسفه یا مبنای تحقیق علمی : نیاز فطری انسانی که ذاتاً جستجوگر است برای پاسخگوی به نیازهای حیاتی خود

هدف از تحقیق علمی : بررسی نظریه ها به منظور ارائه نظریه برای حل مشکل

 ۱- مفهوم : در این نوع از تحقیقات به علوم پایه محض (فیزیک – ستاره شناسی) ویژه توجه می­شود که کاربرد علمی فوری نداشته و پایه تحقیقات دیگر کاربردی است.

بنیادی :   ۲- اقسام :(تجربی : داده های اولیه با استفاده از روش های آزمایش ،مشاهده و
               مصاحبه و غیره گردآوری می شود. نظری: اطلاعات اولیه به روش کتابخانه­ای
               انجام می شود.

              ۳- مشخصات : وقت گیر- هزینه بر توسط دانشگاهها و مراکز علمی صورت می گیرد.

     ۱- مفهوم : برای نیل به هدف خاصی که مربوط به بهبود کیفیت شرایط
                    زندگی انسانها در مسایل مختلف اقتصادی و سیاسی وحقوق ویژه است.

کاربردی :

           ۲- مشخصات : حصوص نتایج سریعتر – در آموزا- دارای طرفداران زیاد-
            عمدتاً توسط سازمانهای دولتی و خصوصی صورت می گیرد.

                          توسعه ای : هدف بهبود روش ها و ابزارهاست که از نوع کاربردی منشعب شده است.

                             تولیدی : در برخی رشته ها.

قواعد تحقیق علمی :

 • افزایش و توسعه دانش: جمع آوری اطلاعات از منابع دست آوردن و برای رسیدن به نتایج نو
 • قابلیت ارزیابی : امکان آزمایش علمی
 • نظم وترتیب : رعایت سیر منطقی مطالب+ مدت زمان مشخص+ هزینه ها و …
 • قابلیت تعمیم به کل جامعه : نمونه ها طوری طراحی شوند قابلیت تعمیم به کل مردم را دارا باشند.

مطالب پیشنهادی در قسمت پایین

حقوق زن در اسلام

اشخاص حقیقی

1 دیدگاه برای روش تحقیق در حقوق

 1. admin 1

  روش تحقیق در حقوق

دیدگاه خود را بنویسید
بالا