3,000 تومان

گاو داری شیری ۴۰۰ راسی

 

 

 

 

 

 

 

موضوع طرح :

احداث ساختمان و تجهیز تاسیسات وخرید ماشین آلات مورد نیاز یک واحدگاوداری به ظرفیت چهار صد راس گاو مولد ؛ خرید تلیسه آبستن سنگین علوفه مورد نیاز حداقل سه ماه

طرح توجیهی گاو داری شیری ۴۰۰ راسی

3,000 تومان