3,500 تومان

طرح جابر روشهای نگهداری و ذخیره غذا قبل از اختراع یخچال سوم دبستان

تاریخچه مواد غذائی نشان می دهد که در طول سالها با تجارب علمی و عملی محققین روشهائی را جهت نگهداری غذاها کشف نموده اند که امروز در سطح جهان از آنها استفاده می شود.

 

طرح جابر روشهای نگهداری و ذخیره غذا قبل از اختراع یخچال سوم دبستان

3,500 تومان