" />طرح جابر مزیت های دو چشم سوم دبستان | دانشکده ها طرح جابر مزیت های دو چشم سوم دبستان

4,000 تومان

طرح جابر مزیت های دو چشم سوم دبستان

کاسه چشم مثل هرمی است که قاعده آن در جلو و رأسش در عقب قرار دارد. کاسه چشم با داخل جمجمه و با حفره زیر گیجگاهی و با حفره بینی ارتباط دارد و این ارتباطات باعث انتقال عفونت به داخل

طرح جابر مزیت های دو چشم سوم دبستان
طرح جابر مزیت های دو چشم سوم دبستان

4,000 تومان