طرح جابر نیروی بخار سوم دبستان | دانشکده ها طرح جابر نیروی بخار سوم دبستان

3,000 تومان

طرح جابر نیروی بخار سوم دبستان

 

آب یکی از منابع بسیار قدیم نیرو است که با اختراع توربین آب به نیروی صنعتی امروزی تبدیل شده است. در چرخ آبی از نیروی آب موجود فقط به مقدار ناچیزی استفاده می‌شد، زیرا فشار آب فقط

طرح جابر نیروی بخار سوم دبستان
طرح جابر نیروی بخار سوم دبستان

3,000 تومان