طرح درس آهن ربا در زندگی ، علوم پایه چهارم ابتدایی | دانشکده ها

1,200 تومان

طرح درس آهن ربا در زندگی

اهداف جزئی      1. آشنایی دانش آموزان در مورد خاصیت آهن ربایی در قسمت وسط آهن ربا.

  1. آشنایی دانش آموزان این که آهن ربا های متفاوت قدرت متفاتی دارند.

وسایل        کتاب درسی ،انواع آهن ربا،براده های آهن،سنجاق وسوزن آهنی،تخته و…طرح درس روزانه آهنربا

طرح درس آهن ربا در زندگی علوم پایه چهارم ابتدایی
طرح درس آهن ربا در زندگی ، علوم پایه چهارم ابتدایی

1,200 تومان