طرح درس اعداد اعشاری پایه چهارم ابتدایی درس ریاضی | دانشکده ها

1,200 تومان

طرح درس روزانه اعداد اعشاری پایه چهارم

آشنایی با اعداد اعشاری هدف کلی

اعداد اعشاری را یاد بگیرد.
برای شکل های داده شده اعداد اعشاری مربوطه را بنویسد.
برای اعداد اعشاری داده شده شکل ترسیم کند.

اهداف جزئی
مفهوم عدد اعشاری را بیان کند. حیطه
شناختی اهداف عملکردی

طرح درس روزانه اعداد اعشاری پایه چهارم دبستان درس ریاضی
طرح درس اعداد اعشاری پایه چهارم ابتدایی درس ریاضی

1,200 تومان