طرح درس بی مهره ها پایه چهارم ابتدایی درس علوم | دانشکده ها

1,200 تومان

طرح درس بی مهره ها پایه چهارم ابتدایی

هدف کلی آشنایی با بی مهره ها و انواع آنها  اهداف

جزئی      بتوانند بی مهره ها را تعریف کنند.

کرم ها را تعریف کنند و ویژگی های آنها را نام ببرند.

طرح درس بی مهره ها پایه چهارم ابتدایی درس علوم
طرح درس بی مهره ها پایه چهارم ابتدایی درس علوم

1,200 تومان