طرح درس رهایی از قفس پایه چهارم ابتدایی فارسی | دانشکده ها

1,200 تومان

طرح درس رهایی از قفس

آشنایی دانش آموزان با ّ تفکر خلاق ،مشورت و کاربرد آن در زندگی مفهوم
معرفی مولوی و آثار وی به دانش آموزان
پیامد یادگیری: دانش آموز بتواند
در مسائلی که در زندگی با آن روبرو میشوند با افراد شایسته مشورت کنند.

طرح درس رهایی از قفس پایه چهارم ابتدایی فارسی
طرح درس رهایی از قفس پایه چهارم ابتدایی فارسی

1,200 تومان