1,200 تومان

طرح درس رهایی از قفس

آشنایی دانش آموزان با ّ تفکر خلاق ،مشورت و کاربرد آن در زندگی مفهوم
معرفی مولوی و آثار وی به دانش آموزان
پیامد یادگیری: دانش آموز بتواند
در مسائلی که در زندگی با آن روبرو میشوند با افراد شایسته مشورت کنند.

طرح درس رهایی از قفس پایه چهارم ابتدایی فارسی

1,200 تومان