طرح درس سالانه دین و زندگی۲

طرح درس سالانه دین و زندگی۲

 

فرمت فایل : .doc

 

 

 

تعداد صفحه : ۶ صفحه

 

 

‏نام درس:دین وزندگی‏۳

 

‏کلاس :‏ سوم‏ دبیرستان

 

‏مفاهیم اصلی کتاب

 

‏نبوت – امامت

 

‏(طرح درس سالانه)

 

‏مدت جلسات:

 

‏۹۰‏ دقیقه

 

‏نام دبیرستان :

 

‏مجتمع امام رضا(ع)

 

‏نام دبیر:

 

‏علی اکبر شریعت

 

‏ماه

 

‏تاریخ جلسات

 

‏عنوان دروس

 

‏هدف کلی درس

 

‏اهداف آموزشی

 

‏فعالیت های دیگر و وسایل لازم

طرح درس

‏مهر

 

‏جلسه اول :

 

‏بیداری

 

‏درک‏ نیازهای بنیادین انسان وناتوان‏ی عقل بشری در پاسخ گویی کامل به این نیازها

 

‏۱- ‏بیان نیاز های بنیادین انسانی وفرق گذاشتن با نیازهای دیگر

 

‏۲- توانایی درتوضیح رابطه ی عقل با این نیازها وراه های پاسخ گویی به آنها

 

‏تخته سیاه،گچ

 

‏(پرسش وپاسخ‏ ،گروهی‏)

 

‏جلسه دوم:

 

‏لطف الهی

طرح درس سالانه دین و زندگی۲

 

‏آشنایی با شیوه های هدایت گری خداوند در مورد انسان برای پاسخ گویی به نیاز های اساسی وی

 

‏۱- ‏توضیح درباره هدایت عمومی موجودات

 

‏۲- تبیین تناسب میان هدایت با خلقت وغایت

 

‏۳- تبیین چگونگی هدایت انسان با توجه به ویژگی ها وغایت خاص وی ۴- ‏قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

 

‏قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ ،

طرح درس سالانه دین و زندگی۲

 

‏(گروهی)

 

‏جلسه سوم :

 

‏بیداری

 

‏لطف الهی

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏قرآن مجید،تخته سیاه گچ

طرح درس سالانه دین و زندگی۲

 

‏جلسه چهارم:

 

‏بیداری

 

‏لطف الهی

 

‏سنجش پیشرفت تحصیلی

 

‏سنجش پیشرفت تحصیلی

 

‏ارزشیابی

طرح درس سالانه دین و زندگی۲

 

‏جلسه پنجم :

 

‏هدایت مستمر

 

‏درک این حقیقت که خداوند یک دین ویک برنامه برای مردم فرستاده وپیامبران ، راهنمایاتن مردم به همان دین بوده اند.

 

‏۱- ‏بیان ویژگی های فطری انسان به عنوان عامل وحدت برنامه انسانها‏ ۲- تبیین این موضوع که پیامبران مبلغ دین واحد بوده اند.

 

‏۳- بیان مهم ترین ویژگی پیامبران یعنی عصمت۴- تبیین علت آمدن پیامبران متعدد ۵- توضیح ختم پیانبری در حضرت محمد(ص)۶-‏ قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

 

‏قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (پرسش وپاسخ)

طرح درس سالانه دین و زندگی۲

‏جلسه ششم:

 

‏هدایت مستمر

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏قرآن مجید،تخته سیاه گچ

طرح درس سالانه دین و زندگی۲

‏آبان

 

‏جلسه‏ اول‏ :

 

‏معجزه ای از نوع کتاب

 

‏آشنایی بیشتربا قرآن کریم به عنوان سند نبوت ومعجزه ی خاتمیت وابعاد این معجزه

 

‏۱- سندیت قرآن کریم بر نبوت پیامبر اکرم(ص) را توضیح دهند

 

‏۲- تناسب بین‏ معجزه ی پیامبر اکرم(ص) با ختم نبوت را تبیین کنند. ۳- جنبه های گوناگون اعجاز قرآن کریم را توضیح دهد.

 

‏۴- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

 

‏قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (پرسش وپاسخ ،گروهی)

طرح درس سالانه دین و زندگی۲

‏جلسه ‏دوم‏:

 

‏معجزه ای از نوع کتاب

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏قرآن مجید،تخته سیاه گچ

طرح درس سالانه دین و زندگی۲

‏جلسه سوم:

 

‏هدایت مستمر

 

‏معجزه ای از نوع کتاب

 

‏سنجش پیشرفت تحصیلی

 

‏سنجش پیشرفت تحصیلی

 

‏ارزشیابی

 

‏ماه

 

‏تاریخ جلسات

 

‏عنوان دروس

 

‏هدف کلی درس

 

‏اهداف آموزشی

 

‏فعالیت های دیگر و وسایل لازم

 

‏آبان

 

‏جلسه چهارم‏ :

 

‏گستره ی رسالت پیامبر(ص)

 

‏شناخت قلمرو رسالت‏ ‏پیامبر اکرم (ص)وتوانایی تبیین آن قلمروها

 

‏۱- ‏تبیین قلمرو اول: دریافت وابلاغ وحی به مردم

 

‏۲- تبیین قلمرو‏ ‏دوم‏: مرجعیت علمی‏۳- تبیین قلمرو ‏سوم: ولایت ظاهری‏۴- تبیین قلمرو‏چهارم: ولایت معنوی ۵- تطبیق آیات درس بر قلمروهای ذکر شده ۶- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

 

‏قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ ‏(پرسش وپاسخ ،گروهی)

 

‏جلسه ‏پنجم‏:

 

‏گستره ی رسالت پیامبر(ص)

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏قرآن مجید،تخته سیاه گچ

 

‏جلسه ‏ششم‏ :

 

‏تداوم رسالت

 

‏آشنایی با چگونگی تداوم رسالت پس از پیامبر اکرم (ص) .تبیین این چگونگی.

 

‏۱- بیان ضرورت تداوم رسالت پس از رسول اکرم (ص)

 

‏۲- تبیین تداوم قلمروهای سه گانه رسالت در شکل امامت

 

‏۳- بیان نمونه هایی از روایات وآیات پیرامون تعیی‏ن‏ امام

 

‏۴- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

 

‏قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (پرسش وپاسخ ،گروهی)

 

‏آ‏ذر

 

‏جلسه ‏اول‏:

 

‏تداوم رسالت

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏قرآن مجید،تخته سیاه گچ

 

‏جلسه ‏دوم‏:

 

‏گستره ی ر‏سالت ‏پیامبر(ص)‏،‏تداوم رسالت

 

‏سنجش پیشرفت تحصیلی

 

‏سنجش پیشرفت تحصیلی

 

‏ارزشیابی

 

‏جلسه ‏سوم‏:

 

‏وضع فرهنگی وسیاسی عصر ائمه(ع)

 

‏آشنایی اجمالی با وضع فرهنگی وسیاسی عصر ائمه(ع)

 

‏۱- تبیین انحراف از مسیر تعیین شده از جانب پیامبر(ص)

 

‏۲- شناخت مسائل جدیدی که به توسعه ی سرزمیت های اسلامی پدید آمد.

 

‏۳- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

 

‏قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (پرسش وپاسخ ،گروهی)

 

‏جلسه ‏چهارم‏ :

 

‏وضع فرهنگی وسیاسی عصر ائمه(ع)

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏قرآن مجید،تخته سیاه گچ

 

‏جلسه ‏پنجم‏ :

 

‏احیای ارزش های راستین

 

‏آشنایی با محورهای اصلی اقدامات ائمه اطهار(ع)در جهت ایفای مسئولیت های مربوط به امامت

 

‏۱-‏ بیان اقدامات ائمه اطهار(ع)در جهت قلمرو مرجعیت علمی.

 

‏۲- بیان مجاهدات ائمه اطهار(ع)در جهت قلمروولایت ورهبری.

 

‏۳- بیان اقدامات ائمه اطهار(ع)در جهت قلمروولایت معنوی.

 

‏۴- تبیین اسوه بودن معصومین (ع)وچگونگی درس گرفتن از آنان ۵- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

 

‏قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (گروهی ، پرسش وپاسخ)

 

‏جلسه ‏ششم:

 

 

‏احیای ارزش های راستین

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طرح درس سالانه دین و زندگی۲”
دانشکده ها | دانلود فایلهای دانشجویی و دانش آموزی | طرح درس، طرح جابر، گام به گام، حل تمرین، حل المسائل, کتاب های دانش آموزی و دانشجویی، نمونه سوالات امتحانی، پاسخ فعالیت ها سوالات درسی, برنامه تدبیر،طرح تدبیر,دانلود طرح توجیهی, طرح کرامت, طرح شهاب, برنامه سالانه, حسابداری, حقوق, اقتصاد, کارآموزی, ریاضی, مدیریت, فلسفه و منطق, علوم اجتماعی, شیمی, فیزیک, محیط زیست, کامپیوتر, مکانیک, پزشکی و...