900 تومان

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسي دبيرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏اهداف کلی :

 

‏الف- آشنایی با نمونه از آثارهنری ایران

 

‏ب- آشنایی با تفکر معماران اسلامی

 

‏اهداف جزیی :

 

‏الف- دانش آموزان با اصفهان به عنوان یکی از قطب های هنر معماری ایران آشنا شود

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

900 تومان

دسته: