900 تومان

تاریخ انتشار : شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی : مهر ۱۵, ۱۳۹۷

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

 

فرمت فایل : .doc

 

 

 

تعداد صفحه : ۱۱ صفحه

 

‏طرح درس نمونه

 

‏عنوان کتاب : ادبیات فارسی (۲)

 

‏موضوع درس: جلوه ها ی هنر ‏در خوزستان

 

‏اهداف کلی :

 

‏الف- آشنایی با نمونه از آثارهنری ایران

 

‏ب- آشنایی با تفکر معماران اسلامی

طرح درس

‏اهداف جزیی :

 

‏الف- دانش آموزان با اصفهان به عنوان یکی از قطب های هنر معماری ایران آشنا شود .

 

‏ب- دانش آموزان با اصفهان ونمونه ای از بناهای تاریخی آن آشنا شود .

 

‏ج- دانش آموزان به اهمیت اسلامی درایران پی ببرد .

 

‏د- دانش آموزان با نمونه ای از کتاب صفیر سیمرغ آشنا شود .

 

‏ه- دانش آموزان با معنی لغات واصطلاحات تازه ی درس جدید آشنا شود

 

‏و- دانش آموزان با دکتر محمد علی اسلامی ندوشن ونمونه ای از آثاراو آشنا شو د .

 

‏اهداف رفتاری :

 

‏پس از پایان آموزش ، از دانش آموزان انتظار می رود با توجه به محتوای کتاب ادبیات ۲ و مطالب مطرح شده در کلاس در س بتواند :

 

‏الف- دانش آموزان ارتباط‏ اصفهان ‏ را باهنر اسلامی توضیح دهد ( در ک فهم )

 

‏ب- چند نمونه ا ز بناهای اصفهان را نام ببرید (دانش )

 

‏ج- دانش آموزان خود را به جای هنر اسلامی قرارهد و احساسش رابیان کند . ‏( ترکیب )

 

‏د ‏–‏ دانش آموزان بتواند نگرش خود را نسبت به هنر اسلامی بیان کند ( ارزشیابی وارزش گذاری )

 

‏ه- هنر اسلامی را تو ضیح دهد وفرق آن راباسایر هنر هابیان کند . ( درک وفهم )

 

‏و- انواع نثر راتوضیح دهد . ( درک وفهم )

 

‏ز- نثر کتاب صفیر سیمرغ را تحلیل کند (تجزیه وتحلیل )

 

‏ح : لغات واصلاحات جدید در س را بیان کند ( دانش)

 

‏ط- درباره دکتر محمد علی اسلامی ندوشن توضیح دهد . ( درک و فهم )

 

‏ی- دانش آموزان خود را به جا ی دکتر محمد اسلامی ندوشن قرار دهدو هنر اسلامی را توصیف کند ( ترکیب )

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

‏رفتارورودی :

 

‏الف ‏–‏ دانش آموزان هنر را بشناسد .

 

‏ب- دانش آموزان نیاز روحی نمازگزار را به یک مکان معنوی بداند

 

‏ج- دانش آموزان درمورد عوامل عروج روحی اطلاعاتی داشته باشد .

 

‏د- دانش آموزان با مسائل گوناگون فرهنگی وهنری و پیوستگی آن ها با ادبیات آشنایی داشته باشد

 

‏ه-دانش آموزان با ارزش های دینی ،ملی ، فرهنگی و هنری ایران آشنا باشد

 

‏و- دانش آموزان با تفکرات و آثار دکتر اسلامی ندوشن آشنا با شد

 

‏ز- دانش آموزان عوامل گیرایی هنر ها ی اسلامی را بداند .

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

‏ارزشیابی تشخیصی :

 

‏الف ‏–‏ دانش آموزان چند مکان مذهبی را د ر اصفهان نا م ببرد

 

‏ب- دانش آموزان چند هنر اسلامی را می تواند درمساجد نام ببرد

 

‏ج- آیا دانش آموزان می تواند فرهنگ اسلامی را توضیح دهد ؟

 

‏د- عروجی روحی چیست؟

 

‏ه- آیا نیازهای روحی و جسمی را می تواند توضیح دهد ؟

 

‏و- دانش آموزان چه اطلاعاتی درمورد نثر فارسی دارد؟

 

‏ز- دانش آموزان چندنفر از نویسندگان معاصر را می شناسد ؟

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

‏طراحی هندسی کلاس :

 

‏دانش آموزان پس از گروه بندی ( با توجه به امکانات کلاسی ) اگر صندلی باشد به شکل هندسی U ‏ طراحی می شود و اگر میز ونیمکت باشدبه شکل آزمایشگاهی

 

‏گروه های یادگیری درکلاس :

 

‏گروه ها ی یادگیری با استفاده از کارت های رنگی ،به شکل تصادفی به گروه های نا همگن تقسیم شو د

 

‏تعداد افراد هر گروه بستگی به تعداد دانش آموزان داردمثلا ۳، ۴ یا ۵نفره .

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

‏رسانه ها ی آموزشی :

 

‏معلم ‏–‏ کتاب ‏–‏ ادبیات ‏–‏ تخته ‏–‏ گچ ‏–‏ تابلو پاک کن ‏–‏ نوار ‏–‏ ضبط صوت ‏–‏ تصویر ‏–‏ نقشه جغرافیا یی ‏–‏ روزنامه دیواری ‏–‏ چارپ ‏–‏نقاب ‏–‏طراحی ‏–‏ کتابچه ( دست ساخته خود معلم ) محیط تعاملی ‏–‏ تابلو معلم ساخته سوالات ازقبل طراحی شده .

 

‏انتخاب روش :

 

‏روش فعال با رویکرد همیاری

 

‏روش بدیعه پرداز ی جهت شکوفا کردن قوه خلاقیت دردانش آموزان وایجادفرصت تفکر

 

‏روش کارآیی تیم جهت همکاری دانش آموزان وایجادفرصت برای تفکر و مشورت

 

‏روش پرسش و پا سخ

 

‏روش نمایشی

 

‏روش مباحثه

 

‏روش ایفای نقش

 

‏روش توضیحی

 

‏فر آیند یاددهی ‏–‏ یاد گیری

 

‏فعالیت های مربوط به معلم

 

‏فعالیت های مربوط به دانش آموزان

 

‏شروع کلاس بانام و یاد خدا سبحان

 

‏سلام واحوال پرسی

 

‏توجه به نکات اخلاقی وارزشهای اسلامی

 

‏حضور وغیاب دانش آموزان و بررسی علل غیبت

 

‏دقت درحالات روحی وروانی دانش آموزا ن وبررسی محیط کلاس

 

‏گروه بندی دانش آموزان به گروه های نا همگن و طراحی گروه ها به شکل هندسی

 

‏پاسخ دانش آموزان و سلام متقابل آن ها

 

‏توجه نمودن دانش آموزان

 

‏پاسخ دانش آموزان

 

‏گفتن مشکلات احتمالی از سوی دانش آموزان

 

‏همکاری فعالانه دانش آموزان

 

U ‏ ونام گذاری گروه های به گل هایی که بادرس و حالات روحی ارتباط دارد .

 

‏اجرای ارزشیابی ورودی

 

‏جهت تعیین اولین گام آموزشی ، چند سوال درارتباط با ‏«‏ پیش نیاز درس ‏»‏ از گروه هاپرسیده می شود و جهت آمادگی روحی چند سوال هم درارتباط با درس جدید پرسیده

 

‏می شود:

 

‏ارائه چند عکس واسلاید از مکان های مذهبی و توضیح در مورد هنر های به کار رفته د رآ ن ها

 

‏آشنا نمودن دانش آموزان با جلوه های فرهنگ و هنر فارسی

 

‏دادن توضیحاتی درباره تنوع جوامع اسلامی و جلوه های هنر اسلامی

 

‏پاسخ دادن دانش آموزان به سوالات معلم

 

‏توجه دانش آموزان به عکس ها واسلایدها

 

شرکت فعالانه دانش آموزان

 

‏همکاری فعالانه معلم و شرکت در پرسش و پا سخ

 

‏لغات واصطاحات جدید درس را باکمک معلم با استفاده از تا بلو های معلم ساخته بیان می کنند .

 

‏انجام ارزشیابی پایانی

 

‏انجام ارزشیابی پایانی توسط دانش آموزان

 

‏سوالات کتبی به دانش آموزان داده شودتا به شکل گروهی پاسخ دهند .

 

‏بررسی ارزشیابی پایانی توسط معلم ، اگروقت بود درکلاس و گرنه درمنزل بررسی شود .

 

‏رفع اشکال دانش آموزان

 

‏معرفی چند کتاب از نثر نویسان معاصر

 

‏دادن تکالیف تحقیقی و پژوهشی د رارتباط با هنر و معماری اسلامی

 

‏پاسخ دانش آموزان پس از فعالیت وبحث گروهی

 

ورق زدن کتاب ها توسط دانش آموزان وآ شنایی هر چه بیشتر آنان با این آثار

 

‏موظف شدن دانش آموزان جهت انجام آن تکالیف

 

‏ ارزشیابی پایانی

 

‏ویژگی تحقیقاتی دکتر اسلامی ندوشن چگونه است ؟

 

‏معماری اسلامی چه تاثیری بر وروح وروا ن نماز گزار دارد ؟

 

‏کدا م کتاب دکتر اسلامی ندوشن حاصل سفرها ی ایشان است ؟

 

‏چگونه یک کاشی می تواند بیانگر روح ایران باشد ؟

 

‏آیا معماری اسلامی بر تاثیر هنر خویش درنماز گزار واقف بوده اند ؟

 

‏و یژگی های نثر ساده چیست ؟

 

‏ممال یعنی چه ؟

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

بازدید: 28

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان”