1,200 تومان

طرح درس سوره یوسف قرآن پایه چهارم ابتدایی

فعالیت های قبل از تدریس 1.آیات سوره یوسف 2. آموزش مفاهیم  3. دقت در تلفظ حرف «ح»  4.  دقت کردن در ع

طرح درس سوره یوسف قرآن پایه چهارم ابتدایی

1,200 تومان