طرح درس عددهای اعشاری پایه چهارم ابتدایی درس ریاضی | دانشکده ها

1,200 تومان

طرح درس عددهای اعشاری پایه چهارم

آشنایی دانش آموز با مفهوم ارزش مکانی در اعداد اعشاری. هدف کلی
آشنایی با جمع اعداد در جدول ارزش مکانی با کمک شکل)محور(.
آشنایی با تفریق اعداد در جدول ارزش مکانی با کمک شکل)محور(.

طرح درس روزانه

طرح درس عددهای اعشاری پایه چهارم ابتدایی درس ریاضی
طرح درس عددهای اعشاری پایه چهارم ابتدایی درس ریاضی

1,200 تومان