طرح درس عدد نویسی پایه چهارم ریاضی صفحه 6 و 7 | دانشکده ها

1,200 تومان

طرح درس عدد نویسی پایه چهارم

نام درس ریاضی پایه چهارم موضوع عدد نویسی صفحه ۶ و ۷ هدف کلی روانخوانی خواندن اعداد ۵ رقمی

خواندن و نوشتن اعداد ۵ رقمی را از ۱۰ هزار و در ادامه دادن به الگوهای ده هزارتایی

اهداف عملکردی

طرح درس عدد نویسی پایه چهارم ریاضی صفحه 6 و 7
طرح درس عدد نویسی پایه چهارم ریاضی صفحه ۶ و ۷

1,200 تومان