طرح درس گوناگونی گیاهان علوم پایه چهارم دبستان | دانشکده ها

1,200 تومان

طرح درس گوناگونی گیاهان علوم پایه چهارم دبستان

آشنایی با انواع گیا هان و دسته بندی آنها  دانش آموزان پس از پایان تدریس باید :بتوانند انواع برگ گیاهان را نام برند. بتوانند انواع ریشه گیاهان را نام ببرند. گیاه کدو را به خوبی مشاهده کنند و قسمت های مختلف آن را ببینند

طرح درس گوناگونی گیاهان علوم پایه چهارم دبستان
طرح درس گوناگونی گیاهان علوم پایه چهارم دبستان

1,200 تومان