1,200 تومان

طرح درس 8 آسمان در شب

علوم چهارم دبستان آشنایی با شکل های مختلف ماه  آشنایی با را ه های مطالعه فضا شناختی:با مفهوم ماه قمری آشنا شود.با شکل های مختلف ماه در طول یک ماه قمری آشنا شود.چگونگی مطالعه فضا را بیاموزد.

طرح درس ۸ آسمان در شب علوم چهارم دبستان

1,200 تومان