3,500 تومان

زنبور داري و پرورش زنبور عسل

 

 

 

 

 

 

 

 

شامل:1توصيف  پروژه,2-توجيه پروژه,

3امكانات مورد نياز در زنبورداري 4-وسايل و تجهيزات عسل گيري,5بحث اشتغال زايي

طرح زنبور داری و پرورش زنبور عسل

3,500 تومان