3,000 تومان

طرح 50 راسی گاو شیری

 

 

 

 

 

 

هدف از اجرای طرح:

تامین قسمتی از فراورده های دامی مورد نیازحامعه ؛ اشتغالزائی؛ وبا یک مدیریت علمی دارای سود آوری معقو

هزینه های طرح ۱-هزینه های ثابت۲-هزینه های جاری

طرح ۵۰ راسی گاو شیری

3,000 تومان