" />عملكرد غده تيروئيد و فعاليت ورزش | دانشکده ها

4,680 تومان

غده تيروئيد

فيزيولوژي تيروئيد

– همه مراحل بيوسنتز هورمون تيروئيد (TH) بوسيلة تيروپين (TSH) انجام مي گيرد كه با متابوليسم يد ارتباط دارد.

– يد گرفته شده توسط تيروئيد بوسيلة پرواكسيداز تيروئيد (TPO) اكسيد شده و تيروزيل يددار در تيروگلوبولين عملكرد غده تيروئيد

عملكرد غده تيروئيد و فعاليت ورزش
عملکرد غده تیروئید و فعالیت ورزش

4,680 تومان