" />عملکرد پی ها هنگام زلزله - جزوه عملکرد پی ها - در مورد پی ها | دانشکده ها

4,620 تومان

پی ها

عملکرد پی ها هنگام زلزله

پی ها در ساختگاههايی که پتانسيل جابجايی زمين در اثر گسلش، زمين لغزش يا روانگرايی وجود ندارد، عملکرد خوبی دارند.

گسلها در مواقعی که نيروهای وارد شده بر سنگهای سازنده پوسته زمين بيش از حد تحمل آنها باشد عملکرد پی ها

عملکرد پی ها هنگام زلزله
عملکرد پی ها هنگام زلزله

4,620 تومان