قوانین بیمه | و اصول قانون بیمه | دانشکده ها دانلود تحقیق اصول قوانین بیمه

قوانین بیمه بيمه، اشخاصي  را كه  متحمل  لطمه، زيان  يا حادثه  ناخواسته اي  شده اند قادر مي سازد كه  پيامدهاي  اين  وقايع  ناگوار را