5,000 تومان

مبانی سازمان مدیریت تعریف سازمان سازمان عبارت است از گروھی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و ازپیش تعیین شده برای نیل به اھداف گروھی با یکدیگر ھمکاری می کنند.

وجوه اشتراک سازمانھا ۱ ھدف یا منظور ۲ برنامه ۳ منابع ۴ مدیر

مبانی سازمان مدیریت

5,000 تومان