2,000 تومان

مطالعات هفتم

آموزش مفاهیم مهم کتاب درسی

2- پاسخ به تمامی سوالات و فعالیت های کتاب درسی

3- ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ به آن ها و بارم بندی

مطالعات هفتم | گام به گام مطالعات اجتماعی هفتم

2,000 تومان